PL EN


2017 | 1(23) | 79-96
Article title

Outer image of university in the role of employer as the base of segmentation of young potential employees

Content
Title variants
PL
Zewnętrzny wizerunek uczelni w roli pracodawcy jako podstawa segmentacji młodych potencjalnych pracowników
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In the article problems of outer image of university as employer are presented. In the theoretical part the gap of knowledge in this scope is identified. It must be underlined that employer image is analysed relatively more seldom than product image or offeror image. It is presented rather in the case of enterprises not in the case of universities. The lack of publications and researches is especially visible in the relation to the perceiving of university in the role of employer by participants of outer labour market. That’s why in the empirical part of this article prepared on the base of the results of field questionnaire research conducted among young potential employees the connotations with university as employer are identified. Applying the method of factor analysis allows to group these connotations. These groups may be treated as the segments of respondents. There are 6 such segments which are very different. Only 2 of them involve respondents declaring positive opinions about universities in the role of employer. The participants of the others segments have rather or completely bad opinions in this matter. It is especially visible in the case of the first segment. On this base the hypothesis H1 can be rejected but H2 shouldn’t be rejected. Respondents perceive university rather in the negative light. It is very important advice for each university because its negative image in the role of employer influences on its general image.
PL
W artykule przedstawiona została problematyka zewnętrznego wizerunku uczelni jako pracodawcy. W części teoretycznej zwrócono uwagę na fakt występowania luki wiedzy w tym zakresie. Wizerunek pracodawcy analizowany jest relatywnie rzadziej niż wizerunek produktu, czy oferenta. Ponadto, pisze się o nim raczej w odniesieniu do przedsiębiorstw, a nie w odniesieniu do uczelni. Szczególnie jest to widoczne w przypadku jej postrzegania w roli pracodawcy przez uczestników zewnętrznego rynku pracy. Dlatego w empirycznej części artykułu przygotowanej w oparciu o wyniki pierwotnych badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodych potencjalnych pracowników określono skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą. Zastosowana metoda analizy czynnikowej pozwoliła na ich pogrupowanie, a w konsekwencji na dokonanie segmentacji respondentów. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że skojarzenia z uczelnią w roli pracodawcy wyraźnie różniły sześć wyodrębnionych segmentów. Jednak tylko przedstawiciele dwóch z nich mieli skojarzenia o jednoznacznie pozytywnym wydźwięku, natomiast pozostałe segmenty obejmowały osoby mające gorsze zdanie na temat uczelni jako pracodawcy. Było to widoczne zwłaszcza w przypadku pierwszego z nich. Na tej podstawie można odrzucić hipotezę H1, nie należy jednak odrzucać hipotezy H2 mówiącej, że respondenci postrzegali uczelnię jako pracodawcę głównie w negatywnym świetle. Jest to istotną wskazówką dla uczelni, gdyż jej negatywny subwizerunek jako pracodawcy ujemnie wpływa na jej ogólny obraz.
Publisher
Year
Issue
Pages
79-96
Physical description
Dates
online
2017-03
Contributors
author
References
 • Abdi H., Williams L. J., Principal component analysis, “Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics” 2010, vol. 2, iss. 4, pp. 433-459.
 • Akhtar M. N., Long L., Organizational change determinants and employees behavior: a psychological contract perspective, „European Scientific Journal” 2015, vol. 11, no. 1, pp. 189-199.
 • Baruk A., Postrzeganie uczelni jako pracodawcy przez młodych potencjalnych pracowników, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” 2016, nr 3.
 • Chin-Feng Lin, Segmenting customer brand preference: demographic or psychographic, “Journal of Product & Brand Management” 2002, vol. 11, iss. 4, pp. 249-268.
 • Ciribeli J. P., Miquelito S., Market segmentation by psychographic criteria: an essay on the main psychographic theoretical approaches and its relationship with performance criteria, “Visión de Futuro” 2015, vol. 19, no. 1, pp. 51-64, http://www.scielo.org.ar/pdf/vf/v19n1/Market%20segmentation%20by%20psychographic%20criteria%20an%20essay%20on%20the%20main%20psychographic%20theoretical%20approaches%20and%20it.pdf (dostęp: 12.12.2016).
 • Gilbreath B., Karimi L., Supervisor behavior and employee presenteeism, “International Journal of Leadership Studies” 2012, vol. 7, iss. 1, pp. 114-131.
 • https://www.pw.edu.pl/content/download/25310/147135/file/BADANIE%20WIZERUNKU%20UCZELNI%20WY%C5%BBSZYCH%20pracownicy.docx. (dostęp: 12.12. 2016).
 • Rogozińska-Pawełczyk A., Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego – zmieniający się paradygmat, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2011, nr 3-4, s. 61-75.
 • Trends in Global Employee Engagement - 2016, Report by Aon Hewitt, http://www.modernsurvey.com/wp-content/uploads/2016/05/2016-Trends-in-Global-Employee-Engagement.pdf (27.06.2016).
 • Wilden R., Gudergan S., Employer branding: Strategic implications for staff recruitment, „Journal of Marketing Management” 2010, vol. 26, no. 1-2, pp. 56-73.
 • Wojtaszczyk K., Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, „E-mentor” 2008, nr 3 (25), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/547 (dostęp: 12.12.2016).
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bcd907d8-e06c-45b6-93de-2e252841560d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.