Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 165-184

Article title

Geneza, struktura oraz wybrane zadania Głównego Inspektora Sanitarnego.

Authors

Content

Title variants

EN
Genesis, structure and chosen tasks of the Chief Sanitary Inspector.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Główny Inspektor Sanitarny jest współcześnie organem funkcjonującym w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i żywnościowego ludności. Początków struktur centralnych administracji, których głównym zadaniem było podniesienie jakości zdrowia publicznego, można się doszukiwać już w XX-leciu międzywojennym. Po roku 1945 podejmowano działania mające na celu poprawę stanu sanitarnego i epidemiologicznego kraju, stąd też podmioty realizujące zadania w tej sferze przechodziły ewolucję. Aktualnie sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego polega na kontrolowaniu przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, obejmując w szczególności: wodę do spożycia, czystość powietrza atmosferycznego, gleby, stan higieniczny nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego. Trudno sobie dziś wyobrazić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli bez tego organu.
EN
Chief Sanitary Inspector is today an organ dealing with public health and food safety issues. The origins of the organ trace back to the interwar period when first attempts were made to improve the quality of public health. After 1945, further steps were taken to ameliorate sanitary conditions and to cope with epidemiologic problems, chich resulted In the evolution of the institutions In charge. Currently, ongoing sanitary supervision consists in controlling the application and compliance of law regulating health and hygiene requirements concerning especially water, air and soil cleanliness, as well as hygienic conditions In buildings, working places, institutions, public utility facilities, and means of conveyance, including transport by rail, road, air and sea. Today, it is difficult to imagine public health safety without Chief Sanitary Inspector.

Year

Volume

12

Pages

165-184

Physical description

Contributors

author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

References

 • Bojarski M., Wykroczenia z ustawy o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach, „Zagadnienia Wykroczeń” 1987, nr 3.
 • Borkowski J., Glosa do uchwały 7 sędziów SN z 29.VI.1995 r. II PZP 2/95 [dot. powagi rzeczy osądzonej w sprawie o świadczenia z tytułu choroby zawodowej; niewiązania sądu decyzją inspektora sanitarnego stwierdzającego chorobę], OSP 1996, nr 11, poz. 217 p.
 • Brzozowski R., Na rzecz poprawy stanu sanitarnego kraju (Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej), „Zagadnienia Wykroczeń” 1976, nr 1.
 • Brzozowski R., Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej na tle sytuacji epidemiologicznej kraju, „Zagadnienia Wykroczeń” 1980, nr 2.
 • Grzegorczyk T., Wykroczenie niezachowania warunków sanitarnych przez producenta mleka (Z problematyki wykroczeń z art. 111 k.w.), „Zagadnienia Wykroczeń” 1986, nr 3.
 • Janik M., Specyfika promocji zdrowia w działaniach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, [w:]
 • J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego. Materiały konferencyjne , Szklarska Poręba, 21-24. 09.2009 r., Wrocław 2009.
 • Jankowska E., Wymagania higieniczno-sanitarne dla pomieszczeń pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 1997, nr 3.
 • Kisielewicz A., Glosa II do wyroku NSA, OZ Białystok z 27.06.2002 r. SA/Bk 230/02 [dot. urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie pracy; wydzielenia miejsca na palarnię tytoniu], OSP 2003, nr 12, poz. 155 a.
 • Kucharski P., Glosa do wyroku NSA z 19.I.1988 r. IV SA 865/87 [dot. działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ochrony środowiska], OSP 1990, poz. 284 aa.
 • Kucharski P., Uwagi o regulacji prawnej inspekcji sanitarnej, „Kontrola Państwowa” 1999, nr 6.
 • Kucharski P., Glosa do wyroku NSA z 15.IV.1993 r. I SA 1719/92 [dot. inspekcji sanitarnej, usunięcia środka spożywczego z obrotu], OSP 1994, nr 10, poz. 199 aa.
 • Kucharski P., Glosa do wyroku NSA z 18.II.1993 r. SA/Wr 1325/92 [dot. inspekcji sanitarnej, nakazu wycofania rzeczy z obrotu], OSP 1994, nr 10, poz. 198 aa.
 • Maćkowiak J., Wojewoda a inspekcje specjalne. Handlowa, sanitarna, telekomunikacyjna, „Rzeczpospolita” 1996, nr 34.
 • Małecki K., Państwowa Inspekcja Sanitarna, „Rzeczpospolita” 1985, nr 82.
 • Mazur K., Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 11.
 • Mirończuk J., Konstytucyjne podstawy ochrony zdrowia w zakresie zabezpieczenia społecznego warunków sanitarno-higienicznych w RP, [w:] J. Matwiejuk (red.), Konstytucyjno-ustawowa regulacja stosunków społecznych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Białoruś. Materiały konferencyjne, Białystok, 3-4.06.2008 r., „Temida 2”, Białystok 2009.
 • Nycz T., Glosa I do wyroku NSA, OZ Białystok z 27.06.2002 r. SA/Bk 230/02 [dot. urządzeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie pracy; wydzielenia miejsca na palarnię tytoniu], OSP 2003, nr 12, poz. 155 a.
 • Pawlak L., Moc wiążąca prawomocnego wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na decyzję inspektora sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej w postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych, „Administracja” 2009, nr 4.
 • Porzycka K., Zarys prawa sanitarnego Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] A. Nowakowski (red.), Szkice z dziejów ustroju i prawa Polski. In memoriam Dr Krzysztof Brześkiewicz, Rzeszów 2006.
 • Radecki W., Glosa do wyroku WSA w Gdańsku z 28.06.2006 r. III SA/Gd 198/06 [dot. opiniowania rozstrzygnięć środowiskowych przez Państwową Inspekcję Sanitarną], „Ochrona Środowiska” 2008, nr 2.
 • Rokossowski H., Służby sanitarno-epidemiologiczne przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej, [w:] T. Maksymiuk, J. Skrzypczak (red.), Polska polityka zdrowotna a akcesja Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, Poznań 2006.
 • Sidorowicz L., Graniczna kontrola osób i towarów a ochrona sanitarna kraju (wewnętrznego rynku Wspólnoty Europejskiej), „Administracja Publiczna” 2006, nr 2.
 • Szponar L. (red.), Strategia bezpieczeństwa żywności w Polsce, Warszawa 2002.
 • Szymańska S., Kontrowersje wokół mocy wiążącej decyzji inspektora sanitarnego w sprawie choroby zawodowej, „Praca i ZS” 1995, nr 12.
 • Zander J., Wykonywanie obowiązków oskarżyciela publicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, „Zagadnienia Wykroczeń” 1985, nr 1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bcdd62bd-689b-4f70-988f-755f1b1a4a45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.