PL EN


2015 | 3(11) | 139-160
Article title

Problematyka prawna uwarunkowań inwestycyjnych transgranicznych połączeń elektroenergetycznych

Title variants
EN
Legal issues of investment conditions in cross-border electricity supply
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article constitutes an analysis of the legal aspects of certain investments in the electricity infrastructure of Poland and the European Union. It identifies the need for investments in a particular type of cross-border infrastructure that connects individual EU Member States. These “interconnectors enable the exchange of energy between connected countries and allow the creation of a common energy market in the European Union. From the legal point of view there are two types of interconnectors – regulated interconnectors, which are built by energy companies that are obliged to build them, like for example transmission system operators, and commercial interconnectors that are built by private entrepreneurs. Both types of interconnectors are characterized by specific legal regulations arising from European Union as well as Polish energy law. In addition, cross-border infrastructure investments are associated with particular types of investment conditions and risk. The specific conditions and the risk and also the investment motivation are associated with a particular type of interconnector, even though the stages of the decision-making process are similar in both types of interconnectors. The papers ends with a European model for creating a common energy market which assumes the sustainable development of the regulated interconnectors together with the incentives encouraging investment in commercial interconnectors. In this regard the article sets out the legal and practical solutions adopted in Poland which contribute to the unsatisfactory development of interconnectors in the Polish energy sector.
PL
Niniejsze opracowanie stanowi analizę prawnych aspektów elektroenergetycznych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. W opracowaniu wskazano na potrzebę inwestowania w szczególnego rodzaju transgraniczną infrastrukturę łączącą poszczególne państwa Unii Europejskiej tj. interkonektory. Interkonektory umożliwiają wymianę energii elektrycznej pomiędzy połączonymi państwami oraz umożliwiają budowę wewnętrznego rynku energii w całej Unii Europejskiej. Z prawnego punktu widzenia wyróżnić można dwa rodzaje interkonektorów: interkonektory regulowane, które są budowane przez prawnie zobowiązane do tego przedsiębiorstwa energetyczne, oraz interkonektory handlowe, które są budowane przez niezobowiązanych do tego przedsiębiorców prywatnych. Oba rodzaje interkonektorów charakteryzują się szczególnymi regulacjami prawnymi, wynikającymi zarówno z europejskiego, jak i polskiego prawa energetycznego. Ponadto transgraniczne inwestycje infrastrukturalne wiążą się ze szczególnego rodzaju ryzykiem inwestycyjnym. Specyfika warunków oraz ryzyka, a także motywacja inwestycyjna związana jest z konkretnym rodzajem interkonektora, choć proces decyzyjny w stosunku do obu rodzajów interkonektorów przebiega w podobnych stadiach. Na końcu opracowania scharakteryzowano europejski model budowy wspólnego rynku energii, który zakłada zrównoważony rozwój interkonektorów regulowanych wraz z zachętami do inwestowania w interkonektory handlowe. W związku z tym zaprezentowano także polskie rozwiązania prawne i faktyczne, wpływające na niewystarczający rozwój interkonektorów w polskim sektorze elektroenergetycznym.
Year
Issue
Pages
139-160
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Barcz J. (red.), Polityka gospodarcza Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Długosz T., Transgraniczna wymiana paliw i energii (sieci transeuropejskie), w: Publiczne prawo gospodarcze, seria System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, t. 8b, Warszawa 2013.
 • Guayo I. del, Pielow J.-Ch., Electricity and Gas Infrastructure Planning in the European Union, w: Energy Networks and the Law. Innovative solutions in changing markets, ed. by M.M. Roggenkamp, Oxford 2012.
 • Jong H. de, Hakvoort R., Interconnection investment in Europe. Optimizing capacity from a private or a public perspective?, w: Proceedings of Energex 2006, the 11th international energy conference & exhibition, ed. by E. Jordanger, J.O.G. Tande, Stavanger 2006.
 • Klimczak D., Handel transgraniczny energią elektryczną w regionie CEE, „Energetyka” 2014, wrzesień.
 • Kosiński E., Regulacja prokonkurencyjna nową funkcją państwa? Rozważania na przykładzie regulacji sektora elektroenergetycznego Unii Europejskiej, w: Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006.
 • Krzykowski M., Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski, Warszawa 2013.
 • Łyś G., Energetyczny rynek dostawcy, a nie konsumenta, Obserwator Finansowy, Analizy, Analiza z 27 I 2015 r.
 • Łyś G., Energetyka gra na blackout, Obserwator Finansowy, Analizy, Analiza z 11 II 2015 r.
 • Meeus L., Belmans R., Electricity market integration in Europe, „Revue E Tijdschrift – Tijdschrift voor Elektriciteit en Elektronica” 2008, no. 1.
 • Mielczarski W., Polityczne sieci – fantazjowanie redaktora B. Derskiego na portalu Wysokie Napięcie, Centrum Informacji o Rynku Energii, Komentarze, Komentarz z 17 II 2015 r.
 • Muras Z., Paradoks liberalizacji rynku paliw i energii – rozwój konkurencji poprzez zwiększanie kontroli administracyjnoprawnej, w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2013.
 • Nooij M. de, Social cost-benefit analysis of electricity interconnector investment: A critical appraisal, „Energy Policy” 2011, no. 39.
 • Nowacki M., Komentarz do art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, LEX nr 124475.
 • Nowacki M., Model prawny i własnościowy operatorów systemów przesyłowych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda w świetle prawa Unii Europejskiej, w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2013.
 • Skoczny T., Ochrona konkurencji a prokonkurencyjna regulacja sektorowa , „Problemy Zarządzania” 2004, nr 3.
 • Strzyczkowski K., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2011.
 • Supernat J., Koncepcja sieci organów administracji publicznej, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2006.
 • Szydło M., Prawo konkurencji a regulacja sektorowa, Warszawa 2010.
 • Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki, Warszawa 2005.
 • Wieczerzak-Krusińska A., Integracja sieci nie nastąpi szybko, „Rzeczpospolita” 16 II 2015.
 • Vijver T. van der, Third party access exemption policy in the EU gas and electricity sectors: Finding the right balance between competition and investments, w: Energy Networks and the Law. Innovative solutions in changing markets, ed. by M.M. Roggenkamp, Oxford 2012.
 • Zajdler R., Interkonektory w UE. Znaczenie połączeń wzajemnych w budowie jednolitego rynku energii Unii Europejskiej, Instytut Sobieskiego, Analizy, Analiza IS#62 z dnia 19 XII 2013 r.
 • Zajdler R., Komentarz do art. 2 pkt 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE, LEX nr 8495.
 • Zajdler R., Należy umożliwić istnienie wielu operatorom systemu przesyłowego elektroenergetycznego w Polsce w projekcie ustawy Prawo energetyczne, Centrum Informacji o Rynku Energii, Materiały problemowe z 29 XII 2011.
 • Zasuń R., Kulczyk wystartował w wyścigu o prąd z Ukrainy, Wysokie Napięcie, 20 VI 2014 r.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bcf40eef-8c3c-4af0-94e9-1cdc8e7e519f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.