PL EN


2009 | 82 | 5-21
Article title

Odpowiedzialność prawna członków Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Authors
Title variants
EN
Legal Liability of Members of the Council of Ministers in the Light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcjonowanie władzy publicznej w demokratycznym państwie prawa zostało ściśle powiązane z jej kontrolą i odpowiedzialnością. Kontrola i odpowiedzialność władzy publicznej stanowią zasadniczy element demokratycznej organizacji władzy w nowoczesnym demokratycznym państwie prawnym, a zarazem są fundamentem współczesnej demokracji. Nie ma bowiem wolności tam, gdzie władza została wyłączona spod kontroli oraz odpowiedzialności za swoją działalność. Kontrola i odpowiedzialność władzy publicznej bowiem są zasadniczymi instytucjami gwarancji suwerennej władzy Narodu. Sygnalizowane powyżej zagadnienie ma również ważne znaczenie, tak teoretyczne, jak i praktyczne dla konstrukcji ustrojowej państwa demokratycznego.
EN
Functioning of the official authority in the democratic law-governed state closely was connected with her control and the responsibility. The control and the responsibility of the official authority constitute the fundamental element of the democratic organization of the power in the modern democratic legal state, and at the same time they are a basis of the contemporary democracy. There don't have the freedom where the authority was excluded from the control and the responsibility for its activity. Because the control and the responsibility of the official authority are fundamental institutions of the guarantee of the sovereign power of the Nation. The signaled above issue has also important meaning, so theoretical, as well as practical for the political structure of the democracy.
Contributors
author
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
References
 • 1. Filar M., Niektóre węzłowe problemy orzecznictwa Trybunału Stanu III Rzeczypospolitej, [w:] Ze sztandarem prawa w świat (Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi W.J. Wagnerowi von Igelgrund z okazji 85-lecia urodzin, pod red. K. Motyki i R. Tokarczyka, Zakamycze 2002.
 • 2. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 8, Warszawa 2004.
 • 3. Grajewski J., Warunki ustawowe i wymogi formalne wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, "Przegląd Sejmowy 2003", nr 1(54).
 • 4. Granat M., Normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce, [w:] Sądy i trybunały w Konstytucji i w praktyce, pod red. W. Skrzydły, Warszawa 2005.
 • 5. Kmiecik R., Jurysdykcja sądów powszechnych w sprawach o przestępstwa członków Rady Ministrów, "Państwo i Prawo" 2000, nr 1(647).
 • 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. nauk. L. Garlickiego, t. II, Warszawa 2001.
 • 7. Lang W., Pojęcia prawne i prawnicze, [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.
 • 8. Laskowska M., Sokolewicz W., Odpowiedzialność członków Rady Ministrów w Konstytucji RP na tle porównawczym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego", seria Prawo, 2002, nr 6.
 • 9. Małajny R.M., Amerykański model odpowiedzialności konstytucyjnej, "Studia Prawnicze" 1990, nr 3(105).
 • 10. Mojak R., Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2007.
 • 11. Naleziński B., Organy władzy sądowniczej, [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. P. Sarneckiego, wyd. IV, Warszawa 2002.
 • 12. Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Warszawa 1992.
 • 13. Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce w okresie przemian ustrojowych, "Państwo i Prawo" 1995, nr 3(589).
 • 14. Szeliga Z., Sejm a odpowiedzialność konstytucyjna członków rządu w latach 1989-1997, [w:] Państwo - Ludowcy - Myśl polityczna (profesorowi Janowi Jachymkowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin i trzydziestolecie pacy naukowej), Lublin 1999.
 • 15. Wiatr J.J., Prawo i polityka: z dziejów odpowiedzialności konstytucyjnej w III Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo - władza - społeczeństwo (Księga Jubileuszowa Profesora Krzysztofa Pałeckiego), pod red. M. Boruckiej-Arctowej, Toruń 2006.
 • 16. Zaleśny J., Konstytucyjne koncepcje odpowiedzialności, [w:] Konstytucja RP z 1997 r. na tle zasad państwa prawnego. Zagadnienia wybrane, pod red. M. Kruk, Warszawa 2006.
 • 17. Zrębiec D., Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej w nowej Konstytucji RP (wybrane zagadnienia), "Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska", Sectio G, vol. XLV, 1999.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd365348-f61d-4f81-8688-3c1d83614c6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.