PL EN


2014 | 14/2 | 299-309
Article title

Zarys zasady koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym de lege lata

Authors
Content
Title variants
EN
The outline of principle concentration process material in civil proceedings de lege lata
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie normatywnego kształtu zasady koncentracji materiału procesowego funkcjonującej na gruncie polskiej procedury cywilnej. Regulacja ta służyć ma możliwie jak najszybszemu przeprowadzeniu postępowania, z poszanowaniem jednak nadrzędnego postulatu, jakim jest dokonywanie przez sąd prawdziwych ustaleń faktycznych. Istotność i aktualność badanej tematyki potwierdza również fakt, że materia ta została poddana szerokiej modyfikacji w ustawie nowelizującej z dnia 16 września 2011 r. Z tego punktu widzenia także względy praktyczne przemawiają za analizą niniejszego zagadnienia.
EN
The aim of this article is to present the normative shape of the principle of concentration process material functioning on the ground of Polish civil procedure. This regulation should ensure, as fast as possible, a conducting proceeding with respect to the postulate making true findings of fact by the court. The significance and relevance of the researched issue also confirms the fact that this matter has undergone broad modification by the amending Act of 16 September 2011. From this point of view also the practical reasons show the need of analysis of this issue.
Year
Volume
Pages
299-309
Physical description
Contributors
References
 • Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978.
 • Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006.
 • Cioch P., Nowińska J., Postępowanie cywilne. Wykłady i ćwiczenia, Warszawa 2007.
 • Dolecki H., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Dolecki H., Wiśniewski T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, Warszawa 2013.
 • Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, Warszawa 2012.
 • Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1-18, t. 1, Warszawa 2010.
 • Góra-Błaszczykowska A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2013.
 • Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P., Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego. Komentarz, Warszawa – Kraków 2010.
 • Jakubecki A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Jodłowski J., Lapierre J., Misuk-Jodłowska T., Reisch Z., i Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2009.
 • Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2003.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.
 • Leszczyński L., Maroń G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales Universistatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, Sectio G, nr 60.
 • Łętowska E. (red.), Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego, Wrocław 1989.
 • Markiewicz K. (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 2011.
 • Nowicki M.A., Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa 2013.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bd765ceb-004b-47f3-8f67-a1e53fb49413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.