PL EN


2014 | 61 | 8: Liturgika | 5-18
Article title

Obrzędy święceń prezbiterów w dawnej liturgii rzymskiej

Authors
Title variants
EN
The Rites of Holy Orders Administered to Presbyters in the Old Roman Liturgy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The rites of holy orders administered to presbyters were shaped in the Roman liturgy over the centuries. Liturgical documents dating back to the period of the so-called old Roman liturgy are evidence of this process. First of all the Ordines Romani and Roman sacra¬mentaries belong here. These documents laconically describe the very moment of administering holy orders. The laying on of hands by the bishop and saying the words of the prayer of ordina¬tion were the essential acts. The ceremony was concluded with offering the sign of peace to the ordained person, which was followed by proclaiming the Gospel and continuing the Holy Mass. The ceremony of administering holy orders to presbyters in the old Roman rite was quite simple, and then starting with the 8th century it has begun to undergo various changes, which re¬sulted in expanding the liturgy of administering holy orders considerably. According to the rule lex orandi lex credendi liturgy is an expression of the faith of all the Church. Hence its basic shape and the contents of particular prayers and texts correspond to the heritage constituted by the treasury of faith handed down over the centuries. This is also to a large degree true of the rites, by which the sacrament of holy orders is administered.
PL
Obrzędy święceń prezbiterów kształtowały się w liturgii rzymskiej na przestrzeni wieków. Jednym ze świadectw tego procesu są dokumenty liturgiczne z okresu tak zwanej dawnej liturgii rzymskiej. Należą do nich przede wszystkim Ordines Romani oraz rzymskie sakramentarze. Wspomniane dokumenty opisują właściwy moment święceń prezbiterów bardzo lakonicznie. Kluczowe czynności stanowiły nałożenie rąk przez biskupa oraz słowa modlitwy konsekracyjnej. Ceremonię kończyło przekazanie nowo wyświęconemu znaku pokoju, po czym następowała proklamacja Ewangelii oraz dalsza część Mszy św. Obrzęd święceń prezbiterów w dawnym rycie rzymskim był bardzo prosty, przy czym od VIII wieku zaczął on podlegać różnorodnym zmianom, w wyniku których liturgia święceń została bardzo rozbudowana. Zgodnie z zasadą lex orandi lex credendi liturgia stanowi wyraz wiary całego Kościoła. Stąd jej zasadniczy kształt oraz treść poszczególnych modlitw i tekstów odpowiadają dziedzictwu, jakie stanowi przekazywany na przestrzeni stuleci skarbiec wiary. Dotyczy to w znacznym stopniu również obrzędów, za sprawą których udzielany jest sakrament święceń.
References
 • Andrieu M.: Les Ordines Romani du haut moyen age. (Spicilegium sacrum lovaniense). T. 1-4. Louvain: Peeters Bvba 1931-1961.
 • Boguniowski W.J.: Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków: Unum 2001.
 • Bradshaw P.F.: Ordination Rites of the Ancient Churches of East and West. New York: Pueblo Publishing Company 1990.
 • Deshusses J.: Le Sacramentaire Gregorien. Fribourg: Editions Universitaires 1992.
 • Henderson J.F., Schaefer M.: The Catholic Priesthood: A Liturgical Based Theology of the Presbyteral Office. (Canadian Studies in Liturgy 4). Ottawa: Publications Service CCCB 1990.
 • Jounel P.: Ordinations. W: The Church at Prayer. T. 3: The Sacraments. Red. A.G. Martimort. Collegeville: The Liturgical Press 1988 s. 140.
 • Jungmann J.A.: Missarum sollemnia. Eine genetische Erklärung der römischen Messe. T. 1. Freiburg: Herder 1952.
 • Kleinheyer B.: Die Priesterweihe im Römischen Ritus. Eine liturgiehistorische Studie. Trier: Paulinus-Verlag 1962.
 • Kunzler M.: Liturgia Kościoła. Poznań: Pallottinum 1998 s. 473.
 • Metzger M.: Enquêtes autour de la prétendue Tradition Apostolique. „Ecclesia Orans” 9:1992 s. 7-36.
 • Miazek J.: Misterium Wielkiego Postu w modlitwach mszalnych dawnej i współczesnej liturgii rzymskiej. Studium liturgiczno-teologiczne. Warszawa 1997.
 • Michalski M.: Antologia literatury patrystycznej. T. 1. Warszawa: ATK 1975
 • Migut B.: Teologia liturgiczna szkoły rzymskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 29.
 • Mohlber L.C., Eizenhofer L., Sifrin P.: Liber sacramentorum Romanae Eclesiae ordinis anni circuli. Sacramentarium Gelasianum. Roma: Typis Polyglottis Vaticanis 1981.
 • Mohlberg L.C.: Sacramentarium Veronense. Rome: Herder 1956.
 • Palazzo E.: A History of Liturgical Books from the Beginning to the Thirteenth Century. Collegeville: The Liturgical Press 1998.
 • Power D.N.: Ministers of Christ and His Church: The Theology of the Priesthood. London: G. Chapman 1969.
 • Puglisi J.F.: The Process of Admission to Ordained Ministry. Epistemological Principles and Roman Catholic Rites. A Comparative Study. T. 1. Collegeville: The Liturgical Press 1996.
 • Schenk W.: Liturgia sakramentów świętych. T. 2. Lublin: TN KUL 1964.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bdfc5c1d-8aa5-45f6-9729-dbc97f46aa64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.