PL EN


2017 | 3(101) | 5-12
Article title

Ceny na rynku nieruchomości wśród determinant wyboru lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Content
Title variants
EN
Prices on the Real Estate Market Among the Determinants of the Location of Foreign Direct Investment in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wyniki trzech projektów badawczych dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zostały one zrealizowane w latach 2003-2004, 2011-2012 i 2014-2016. Pierwsze dwa badania objęły swym zakresem województwo kujawsko-pomorskie, natomiast ostatnie było częścią szerszego, międzyregionalnego projektu pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza”. Projekt ten został przeprowadzony przez zespół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Badaniem objęto oprócz województwa kujawsko-pomorskiego, także województwa: łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o identyczną metodę badawczą i dotyczyły przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. Wyniki tych badań pozwoliły autorom na ocenę ważności cen na rynku nieruchomości wśród determinant podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
EN
The article presents the results of three research projects on foreign direct investment. They were conducted in 2003-2004, 2011-2012 and 2014-2016, respectively. The first two research projects covered the Kujawsko-Pomorskie Province, while the third was part of o broader interregional project entitled “Foreign Direct Investment in the Selected Polish Region – a Comparative Analysis”. The project was carried out by a research team at four Polish Universities: Nicolaus Copernicus University in Toruń, the Poznań University of Life Sciences, the University of Lódź, and the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Except for the Kujawsko-Pomorskie Province, the research covered also the Łódź Province, the Warmia-Mazury Province and the Greater Poland Province. The research was carried out using the same research method and covered enterprises with foreign capital. The results of those studies allowed the authors to assess the importance of real estate prices among the FDI determinants.
Year
Issue
Pages
5-12
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Athukorala, P. C. (2009). Trends and Patterns of Foreign Direct Investment in Asia: A Comparative Perspective. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 3(4), 365-408.
 • Bitzenis, A. (2007). Determinants of Foreign Direct Investment: Evidence from Multinationals in the Post-Crisis Era of Bulgaria in the Late 1990s. Southeast European and Black Sea Studies, 7(1), 83-111.
 • Broll, U. (1990). Direktinvestitionen und Multinationale Unternehmen: Einführung in eine außenhandelstheoretische Analyse. Frankfurt a. Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 • Demirbag, M., Mirza, H., Weir, D. T. H. (1995). The Dynamics of Manufacturing Joint Ventures in Turkey and the Role of Industrial Groups. Management International Review, 35, 35-51.
 • Demirhan, E., Masca, M. (2008). Determinants of Foreign Direct Investment Flow toDeveloping Countries: ACross-Sectional Analysis. Prague Economic Papers, 4, 356-369.
 • Dunning, J. H. (2006). Towards a Paradigm of Development: Implication for the Determinants of International Business Activity. Transnational Corporations, 15(1), 173-227.
 • Eun, Ch. S., Resnick, B. G. (2012). International Financial Management, 6th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Gorynia, M., Nowak, J., Trąpczyński, P., Wolniak, R. (2015). Does Outward FDI by Polish Multinationals Support Existing Theory? Findings from aQuantitative Study. Economic and Business Review, 1(4), 84-101.
 • Jansen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 • Jaworek, M. (2013). Stymulanty i destymulanty aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw za granicą. [w:] W. Karaszewski (red.), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą – czynniki i skutki. Warszawa: PWE.
 • Johanson, A. (2006). FDI Inflows to the Transition Economics of Eastern Europe: Magnitude and Determinants. The Royal Institute of Technology, Centre for Excellence for Studies in Science in Innovation, Working Paper, 59, 1-65.
 • Jordaan, J. A. (2005). Determinants of FDI-induced Externalities: New Empirical Evidence for Mexican Manufacturing Industries. World Development, 33(12), 2103-2118.
 • Karaszewski, W. (2000). Foreign Direct Investment Inflows in the Central and Eastern European Countries and the Determinants of this Investment. The 12th Annual International Conference “Business and Economic Development in Central and Eastern Europe”, Brno University of Technology, Brno.
 • Karaszewski, W. (2001). Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1990-1999 (miejsce w gospodarce kraju, czynniki i perspektywy rozwojowe). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Karaszewski, W. (red.) (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Karaszewski, W. (red.) (2012). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”.
 • Karaszewski, W. (red.) (2016). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Karaszewski, W., Sudoł, S. (1997). Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Lizińska, W. (2012). Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych wPolsce. Prace iMateriały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 31, 673-686.
 • Manea, J., Pearce, R. (2001). Multinational Strategies and Sustainable Industrial Transformation in CEE Transition Economies: The Role of Technology. [w:] J. H. Taggart, M. Berry, M. C. McDermott (red.), Multinationals in a New Area. International Strategy and Management. New York: Palgrave.
 • Mottaleb, K. A., Kalirajan, K. (2010). Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries: A Comparative Analysis. ASARC Working Paper, 13, 1-27.
 • MSW, Sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, lata 2000-2016.
 • PAIiIZ (2005). Opinie inwestorów zagranicznych owarunkach działalności w Polsce. Warszawa.
 • PAIiIZ (2010). Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Warszawa.
 • Shukurov, S. (2016). Determinants of FDI in Transition Economies: The Case of CIS Countries. Journal of International and Global Economic Studies, 9(1), 75-94.
 • Sokołowicz, M. (2006). Region wobec procesów globalizacji – terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego). Nieopublikowana rozprawa doktorska, Zakład Ekonomiki Regionalnej iOchrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Tatoglu, E., Glaister, K. W. (1998). An Analysis of Motives for Western FDI in Turkey. International Business Review, 7(2), 203-230.
 • UNCTAD (1998). World Investment Report: Trends and Determinants. New York and Geneva: United Nations.
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw(Dz. U. 2016 poz. 585).
 • Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2016 poz. 1061 ze zm.).
 • Wereśniak-Masri, I. (2016). Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Wilson, M. (1990). Empirical Evidence of the Use of a Framework of Risk and Return in Capital Budgeting for Foreign Direct Investment. Managerial Finance, 16(2), 25-34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be05005b-a65d-4d2c-af6f-ec64aa864b90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.