Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 202-213

Article title

The importance of management control in the implementation of public tasks by local government

Authors

Content

Title variants

PL
Znaczenie kontroli zarządczej w realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The concept of management control in the Polish legal system has been implemented together with the amendment to the provisions of the Public Finance Act of 27 August 2009. The essence of management control concerns a different view of local government decision-makers on managerial activity in public administration. Management control solutions contribute to increasing the quality, efficiency and effectiveness of public services. In the activities of local government units, the concept of management control may also contribute to the self-improvement of local government administration. The main purpose of the article is an attempt to assess and demonstrate the functioning of management control in local government units in Poland. The practical goal was to illustrate the solutions that local government decision-makers can implement to design management control systems in offices. The research hypothesis is as follows: The effective implementation of public tasks by the local government depends on the quality of the management control system. The hypothesis was verified by means of an electronic questionnaire. The research conducted demonstrated that the proper functioning of management control depends on the involvement of the head of a local government. A helpful instrument in assessing management systems is the use of internal audit. The research results illustrated that an obligatory audit commission is of little importance in ensuring the efficiency of management systems in local government administration. As for risk management, respondents pointed out that the main barrier to achieving this goal of management control is, unfortunately, a lack of a uniform risk management methodology in the public sector.
PL
Koncepcja kontroli zarządzania w polskim porządku prawnym została wdrożona wraz ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. Istota kontroli zarządzania dotyczy odmiennego spojrzenia decydentów samorządu na działalność jednostek administracji publicznej. Rozwiązania kontroli zarządczej przyczyniają się do podnoszenia jakości i wydajności świadczonych usług publicznych. Skuteczna kontrola zarządcza zapewnia również realizację celów. W działalności jednostek samorządu terytorialnego koncepcja kontroli zarządczej może również przyczynić się do samodoskonalenia administracji samorządowej poprzez zarządzanie ryzykiem. Głównym celem artykułu jest ocena oraz ukazanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Celem zaś praktycznym jest próba wskazania decydentom samorządowym rozwiązań, które mogą być wykorzystane do projektowania systemu kontroli zarządczej w urzędach. Postawiona hipoteza badawcza to: skuteczna realizacja zadań publicznych przez samorząd terytorialny uzależniona jest od jakości systemu kontroli zarządczej. Weryfikacji postawionej hipotezy dokonano za pomocą elektronicznego kwestionariusza ankiety. Przeprowadzone badania ukazują, że poprawne funkcjonowanie kontroli zarządczej uzależnione jest od zaangażowania kierownika JST. Pomocnym instrumentem w ocenie systemów zarządzania jest audyt wewnętrzny. Wyniki badań pokazują, że obligatoryjna komisja rewizyjna jest mało istotna w zapewnieniu sprawności działania systemu zarządzania w urzędach samorządowych. Jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem – respondenci wskazali, że główną barierą w realizacji tego celu kontroli zarządczej jest brak jednolitej metodologii zarządzania ryzkiem w sektorze publicznym.

Contributors

author
 • Department of Public Finance Cracow University of Economics

References

 • Act on public finances of June 30, 2005 (Official Gazette from 2005 no. 249, 2104). Retrieved from: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2787 (2020.01.20).
 • Benson, C., Clay, E. (2004). Understanding the Economic and Financial Impacts of Natural Disasters. Disaster Risk Management, World Bank.
 • Braig, S., Gebre, B., Sellgren, A. (2011). Strengthening risk management in the US public sector. Washington: McKinsey & Company.
 • Cangemi, M. P., Singleton, T. (2003). Managing the Audit Function – A Corporate Audit Department Procedure Guide. Third Edition, Part 1, Chapter 3.2. Cost – Benefit Analysis of Control. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
 • Chojna-Duch, E. (2010). Próba systematyzacji pojęć z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych. Kontrola Państwowa, 1(330), 47–62.
 • Czudec, A. (2014). Znaczenie transferów zewnętrznych w kształtowaniu stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40(4), 17–29.
 • Czerwiński, K. (2004). Audyt wewnętrzny. Warszawa: Wydawnictwo Infoaudit.
 • Jastrzębska, M., Janowicz-Lomott, M., Łyskawa, K. (2014). Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Justification of the draft government project on public finances from 2010. 2010. Retrieved from: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2787 (2020.01.20).
 • Dolnicki, B. (2019). Zagadnienia wprowadzające. In: B. Dolnicki (Ed.), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (pp. 13–71). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ignacy, J. (2016). The development of management control as a new public management tool – diagnosis of Polish municipalities in the light of empirical research. Humanities and Social Sciences, 23(4), 143–157. DOI: 10.7862/rz.2016.hss.65.
 • Kumpiałowska, A. (2011). Skuteczne zarządzanie ryzkiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Ocena ryzyka w ramach kontroli zarządczej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Lubas, B., Hryszkiewicz, D., Borownik, M. (2016). Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 • Małecka-Łyszczek, M. (2015). Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej. In: M. Ćwiklicki (Ed.), Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (pp. 14–24). Kraków: MSAP.
 • Martyniuk, O. (2014). Zarządzanie ryzkiem w jednostkach sektora finansów publicznych – wyniki badań empirycznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 72 (2014/833), 87–96.
 • Mazurek, A., Knedlerek, K. (2010). Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne. Warszawa: Handikap.
 • Mockler, R. J. (1970). Reading in Management Control. New York: Appleton-Century-Crofts.
 • Sołtyk, P. (2013). Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych. Projektowanie oraz metody system zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Sołtyk, P. (2018). Realizacja postulatów kontroli zarządczej w doskonaleniu jednostek samorządu terytorialnego – wstępne wyniki badań ankietowych. Optimum Economic Studies, 2(92), 123–137. DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.10.
 • Szczepankiewicz, E. I. (2010). The role and tasks of internal audit in the units of local governments. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 30, 362–379.
 • Szczepankiewicz, E. I. (2011). Selected issues in effective implementation of the integrated risik management system in an organization. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 49(688), 247–258.
 • Szczepankiewicz, E. I. (2017). Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (87), 111–120. DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-10.
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych – Druk Sejmowy 1181. Retrieved from: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2787 (2020.01.20).
 • Winiarska, K., Postuła, M. (2012). Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych. In: K. Winiarska (Ed.), Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych (pp. 2–26). Warszawa: Wolters Kluwer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be1fe56a-3004-4e32-bcf1-602c4d4e4e69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.