PL EN


2018 | 21 | 123-140
Article title

Status osoby duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”

Authors
Content
Title variants
EN
The status of a minister in the religious organization of Jehovah’s Witnesses in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świadkowie Jehowy są trzecim pod względem liczebności związkiem wyznaniowym w Polsce. Według wewnętrznych danych w Polsce przynależy do nich niemal 120 tys. członków. Przedmiotem niniejszego opracowania są kwestie związane ze statusem osoby duchownej w związku wyznaniowym „Świadkowie Jehowy w Polsce”. Sama doktryna Świadków Jehowy w tym zakresie przeszła znaczącą ewolucję od całkowitej negacji do wyodrębnienia struktur duchowieństwa. Obecnie status osoby duchownej posiadają nie tylko osoby zajmujące się głoszeniem, ale również członkowie pracujący fizycznie w strukturach związku. Wprowadzając zmiany świadkowie Jehowy, zachowali dużą dozę pragmatyzmu. Ułatwia to w znacznym stopniu ich funkcjonowanie i należy uznać za krok we właściwym kierunku. Tekst artykułu został podzielony na trzy zasadnicze części, dotyczą one stanowiska świadków Jehowy w sprawie istnienia stanu duchownego przed 2014 r., statusu osoby duchownej w świetle obowiązujących regulacji prawnych i orzecznictwa, a także prawa wewnętrznego związku wydanego po 2014 roku.
EN
Jehovah’s Witnesses are the third largest religious organization in Poland. According to its internal data, it has almost 120,000 members. The present study is concerned with the issues related to the status of a minister in the religious organization of Jehovah’s Witnesses in Poland. The doctrine of Jehovah’s Witnesses has undergone a major change in this regard: from complete negation to introduction of the structures of ministers. Currently, the status of a minister is granted not only to members engaged in preaching, but also those performing physical work in the structures of the organization. The introduction of these changes is characterized by a substantial amount of pragmatism. It facilitates the functioning of the organization and must be considered as a step in the right direction. The article consists of three main parts, which are devoted to the standpoint of Jehovah’s Witnesses concerning the existence of the clerical state before 2014, the status of a minister in the context of the current legal regulations and jurisprudence and the internal law of the organization issued after 2014.
Contributors
 • Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego, Instytut Prawa i Administracji Obronnej, Akademia Sztuki Wojennej, al. gen. A. Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa-Rembertów / War Studies University, Warsaw, Poland, bieleckim@wp.pl
References
 • Babiński, Elizeusz. 2004. Świadkowie Jehowy. Pochodzenie, historia,wierzenia. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 • Bielecki, Marek. 2016. „Odmowa pełnienia służby wojskowej przez świadków Jehowy jako realizacja klauzuli sumienia. Uwarunkowania prawno-historyczne”. Studia z Prawa Wyznaniowego 19: 107-128.
 • Borecki, Paweł. 2012. „Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 15: 89-105.
 • Góralski, Wojciech, Andrzej Pieńdyk. 2000. Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 r. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Grelewski, Stefan. 1933. Sekty religijne w Polsce. Radom: Nakładem autora.
 • Mędzlowski, Tadeusz. 2013. Mniejszości religijne w Polsce po 1989 r. w ujęciu filozofii polityki, Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu.
 • Rzędowski, Jerzy 2004. „Najdłuższa konspiracja w PRL?”. Biuletyn IPN 3(38): 42-49.
 • Sobczyk, Paweł. 2013. Konstytucyjna zasada konsensualnego określenia stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim. Warszawa: Aspra.
 • Ufniarski, Stanisław. 1947. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Św. (Świadkowie Jehowy). Kraków: Wydawnictwo Mariackie.
 • Urban, Kazimierz. 1994. Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be4408f0-77a5-4d43-b8a4-9a0c7d66b821
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.