Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4(17) | 45-56

Article title

Reintegracja zawodowa osób z niepełnosprawnością ruchową nabytą w trakcie kariery zawodowej

Content

Title variants

EN
Vocational reintegration of persons after the acquisition of physical disability in the views of employers

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie poglądów pracodawców na ich rolę w procesie reintegracji zawodowej osób, które nabyły niepełnosprawność ruchową w trakcie kariery zawodowej. Badania zostały przeprowadzone w grupie 100. pracodawców (50% z nich zatrudniało osoby po nabyciu niepełnosprawności ruchowej) przy użyciu techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), za pomocą opracowanej na potrzeby badania ankiety osobowej. Za najważniejsze, z punktu widzenia powrotu do pracy, uznano podnoszenie świadomości na temat niepełnosprawności w miejscu pracy, wsparcie ze strony współpracowników oraz wsparcie ze strony pracodawców. Pracodawcy dostrzegają ważną rolę przełożonego w procesie reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej. Upatrują jej głównie w podtrzymywaniu relacji pomiędzy pracownikiem po nabyciu niepełnosprawności ruchowej a jego współpracownikami, czy też w motywowaniu do powrotu do pracy pracownika po nabyciu niepełnosprawności ruchowej. Pracodawcy, zarówno zatrudniający, jak i niezatrudniający osoby po nabyciu niepełnosprawności ruchowej, jednakowo widzą możliwości działania w kontekście reintegracji zawodowej. Niewielu z nich określa jednak swoją rolę we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rehabilitacji zawodowej takich osób.
The aim of the article is to present the views of employers on their role in the process of vocational reintegration of persons after the acquisition of physical disability. The study was conducted in a group of 100 employers (50% of them employed persons after the acquisition of physical disability) using CATI method (Computer Assisted Telephone Interviewing) and with the personal questionnaire developed specifically for the study. The most important thing, from the point of view of returning to work, was raising awareness of disability in the workplace, support from co-workers and support from employers. Employers recognize the important role of the supervisor in the process of vocational reintegration of persons after the acquisition of physical disability. They perceive it mainly in maintaining a relationship between the employee after the acquisition of physical disability and his co-workers, or in motivating him to return to work after acquiring a physical disability. Employers, both employing and not employing persons after the acquisition of physical disability, equally see the possibilities of working in the context of vocational reintegration. Few of them, however, define their role in the cooperation with organizations for vocational rehabilitation of such persons.

Year

Issue

Pages

45-56

Physical description

Dates

published
2015-12-31

Contributors

  • Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

References

  • Froese E., Rehabilitacja związana z miejscem pracy. Strategia oparta na ICF oraz wyniki rehabilitacji powypadkowej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, Nr II
  • Holmgren K., Ivanoff S. D., Supervisors’ views on employer responsibility in the return to work process. A focus group study, „Journal of Occupational Rehabilitation” 2007, Nr 17(1)
  • Lipińska-Lokś J., Osoby z niepełnosprawnością wobec konieczności nagłej zmiany roli zawodowej, [w:] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy, red. Pietrulewicz B., Paszkowicz M. A., Zielona Góra, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Zielonogórski, 2007
  • Międzynarodowa Organizacja Pracy, Kodeks Postępowania Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy, Genewa, 2002, polskie tłumaczenie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2003
  • Schonherr M. C., Groothoff J. W., Mulder G. A., Eisma W. H., Vocational reintegration following spinal cord injury: expectations, participation and satisfaction, „Spinal Cord” 2004, Nr 42
  • Ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
  • Wainwright E., Wainwright D., Keogh E., Eccleston C., Return to work with chronic pain: employers’ and employees’ views, „Occupational Medicine” 2013, Nr 63
  • Wilmowska-Pietruszyńska A., Niepełnosprawność, „Orzecznictwo Lekarskie” 2009, Nr 6(2)
  • Wolski P., Niepełnosprawność ruchowa. Między diagnozą a działaniem, Warszawa, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be577b46-9c40-4d31-bca6-3c54f6e23c34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.