Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 73-82

Article title

Transpozycja instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego – zarys metodyki

Content

Title variants

EN
The transposition of knowledge management tools on the mechanisms of the owner’s supervision—the outline of the methodology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano zarys metodyki transpozycji instrumentów zarządzania wiedzą na mechanizmy nadzoru właścicielskiego, pozwalającej na jego efektywne sprawowanie zgodne z wymaganiami stawianymi współczesnej gospodarce opartej na wiedzy (GOW). Kapitał wiedzy to niematerialne zasoby firmy, niemające fizycznego czy finansowego wymiaru, przyczyniające się do generowania strumienia przyszłych korzyści i wpływające istotnie na wartość firmy, a sposób sprawowania nadzoru nad efektywnym jego wykorzystaniem stanowi istotę współczesnego ładu korporacyjnego. Opracowana przez autorów metodyka opiera się na wykorzystaniu nowego narzędzia, tj. Corporate Governance Scorecard, koncentrującego się na procesie identyfikacji instrumentów zarządzania wiedzą, ich operacjonalizacji, określenia siły oddziaływania oraz przypisania mierników służących do zdefiniowania efektywności sprawowanego nadzoru. Pogłębiona analiza problematyki zarządzania wiedzą wykonana w procesie badawczym pozwoliła wyodrębnić składniki zarządzania, które mają relatywnie największy wpływ na zdolność innowacyjną, jak również można je wykorzystać w doskonaleniu nadzoru właścicielskiego nowoczesnych organizacji. Podstawowymi składnikami zarządzania wiedzą, które można zastosować w doskonaleniu nadzoru właścicielskiego w nowoczesnych organizacjach, są: narzędzia, procesy, relacje i innowacje. Wykorzystanie systemu karty wyników pozwala na dokonanie transpozycji tych instrumentów zarządzania wiedzą określonych (zoperacjonalizowanych) na efekty realizacji celów mierzone przez mierniki będące przedmiotem nadzoru według adekwatnych dla ich rodzaju sposobów postępowania, tj. mechanizmów nadzorczych. System sprawowania nadzoru właścicielskiego oparty na tak skonstruowanym narzędziu umożliwia skuteczny nadzór dzięki łatwo mierzalnym zmiennym wyrażonym w miernikach osiągnięcia efektów poszczególnych instrumentów zarządzania. W części końcowej zaprezentowano model struktury nadzorczej spółki z obszaru gospodarki opartej na wiedzy, a przeprowadzona przez autorów analiza przypadku dała szansę przedstawienia istotnych kwestii dotyczących badanego problemu.
EN
The article presents the outline of the methodology of the transposition of knowledge management tools into the mechanisms of the owner’s supervision, allowing its effective performance, according to the requirements of the contemporary knowledge-based economy (KBE). Knowledge capital consists of immaterial resources of the firm, not having a physical or financial dimension, contributing to the generation of the stream of future advantages and significantly influencing the value of the firm, and the manner of exercising the supervision over its effective utilisation is the essence of the contemporary corporate governance. The methodology worked out by the authors is based on the application of a new tool, i.e. Corporate Governance Scorecard, concentrating on the process of the identification of knowledge management tools, their operationalisation, qualification of the power of influence and the assignment of measures for the qualification of the effectiveness of supervision. The in-depth analysis of the problems of knowledge management performed in the research process enabled the separation of management components which have relatively the greatest influence on the innovation capacity. It can also be used in the improvement of the owner’s supervision of modern organisations. The basic components of knowledge management which can be used in the improvement of the owner’s supervision in modern organisations are: tools, processes, relations and innovations. The use of the scorecard system enables to execute the transposition of these knowledge management tools aimed at the effects of the fulfilment of aims measured by the measures which are the object of the supervision according to the procedures adequate for their kind, i.e. supervisory mechanisms. The system of exercising the owner’s supervision based on the tool constructed in this way enables to exercise the supervision efficiently based on easily measurable variables expressed in the measures of achieving the success of the effects of each management tool. The final part presents the model of the supervision structure in a company from the area of knowledgebased economy, and the case study conducted by the authors presents the essential issues related to the investigated problem.

Year

Issue

Pages

73-82

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Wydział Zarządzania i Turystyki
 • kazimierz@barwacz.com.pl

References

 • Blair, M.M. (1999). Firm-specific human capital and theories of the firm. W: M.M. Blair, M.J. Roe (eds.). Employees and Corporate Governance. Washington: Brookings Institution Press. ISBN 0815709447.
 • García-Castro, R., Aguilera, R.V., Ariño, M.A. (2013). Bundles of firm corporate governance practics: A fuzzy set analysis. Corporate Governance: An International Review, 21(4), 390–407.
 • Goergen, M., Mallin, Ch., Mitleton-Kelly, E., Al-Hawamdeh, A., Hse-Yu Chiu, I. (2010). Corporate Governance and Complexity Theory. Cheltenham: Edward Elgar. ISBN 9781849801041.
 • Hilami, M.F., Ramayah, T., Mustapha, Y., Pawanchik, S. (2010). Product and process innovativeness: Evidence from Malaysian SME’s. European Journal of Social Science, 16(4), 556–564.
 • Jerzemowska, M., Campbell, K., Najman, K. (2009). Reminiscencje na temat polskich regulacji nadzoru korporacyjnego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 151–165.
 • Kozioł, L. (2015). Nadzór właścicielski i zarządzanie wiedzą w organizacjach nowoczesnej gospodarki. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
 • Kozioł, L., Barwacz, K. (2016). Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 9788389879240.
 • Mesjasz, Cz. (2015). Bundles of corporate governance: A preliminary systemic appraisal. W: M. Jerzemowska, K. Stańczak-Strumiłło (red.). Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378654094.
 • MWSE (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu tarnowskiego i Małopolski. Niepublikowany raport z badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie w latach 2012–2014. Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Noga, A. (2009). Teorie przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 9788320819267.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
 • Standards Australia. (2005). Australian Standard in Knowledge Management: A Guide.
 • Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. ISBN 1576750140.
 • Ward, A.J., Brown, J.A., Rodriguez, D. (2009). Governance bundles, firm performance, and the substitutability and complementarity of governance mechanisms. Corporate Governance: An International Review, 17(5), 646–660.
 • Williamson, O.E. (1996). The Mechanisms of Governance. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0195078241.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be73eeb1-074f-47b4-9aac-00c15d388396
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.