PL EN


2017 | 8 | 4 | 341-346
Article title

Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym

Content
Title variants
EN
Criteria for Evaluating the Quality of e-Learning Courses in Higher Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono potrzebę włączania e-learningu do tradycyjnych zajęć dydaktycz-nych realizowanych na uczelniach wyższych. Przedstawiono ponadto kryteria, jakim muszą spro-stać kursy e-learningowe tworzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Rzeszowskiego. Każdy z tworzonych kursów poddany zostaje wielowymiarowej ocenie z zakresu kryteriów merytorycz-nych oraz metodycznych, których spełnienie umożliwia ich wdrożenie do procesu kształcenia akademickiego.
EN
The article presents the need to use eLearning in didactic classes conducted at universities. The article also outlines the criteria that must be met by e-learning courses created by academic staff of the University of Rzeszow. Each of the courses being created is subjected to a multidimensional assessment of the substantive and methodological criteria, the fulfillment of which enables them to be implemented in the process of academic education.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
341-346
Physical description
Contributors
  • Magister inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki i Syste-mów Edukacyjnych, Polska
References
  • Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
  • http://eduittrends.pl/pdf2/Prezentacja3.pdf (10.09.2017).
  • http://www.szkolapraktykow.pl/wp- content /uploads/2014/02/Wst%C4%99p-do-e-learningu.pdf (10.09.2017).
  • https://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/technologie/e-learning-2212-nowoczesny-sposob-ustawicznego- -ksztalcenia-kadr (10.09.2017).
  • Markowić, J. (2008). Założenia e-learningu. Platformy e-learningowe. W: Wprowadzenie do e-learningu (s. 9–15). Kraków: Centrum e-Learningu AGH.
  • The eLearning Action Plan (2001). Designing Tomorrow’s Education.
  • Wierzbicki, J. (2012). eLearning – czy to koniec szkoły? Uczę Nowocześnie, 20, 51–52.
  • Wodecki, A. (2006). Po co e-learning na uczelni. W: M. Dąbrowski, M. Zając (red.), E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym” (s. 9–14). Warszawa: Fundacja Promocji i Akredy-tacji Kierunków Ekonomicznych.
  • Zalewska, E. (2015). Jakość kursów e-learning. W: P. Wdowiński (red.), Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych (s. 70–81). Łódź: Wyd. UŁ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be762ab9-58df-4d4c-a7eb-6964b351fd2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.