Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 42 | 7(496) | 29-34

Article title

DETERMINANTY PODEJMOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I PRACY PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Selected contents from this journal

Title variants

DETERMINANTS OF ECONOMIC ACTIVITY AND WORK AMONG DISABLED PERSONS

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this article is to analyse the determinants of economic activity and work among disabled persons. The individual data from the Polish Labour Force Survey was used for the logistic regression estimates. It appeared that the determinants of disabled persons’ participation in labour force and of the likelihood of being employed are not always convergent concerning the strength and direction. It regards to such covariates as: sex, age, disability, work experience, unemployment rate and the educational stage and profile of an individual. In contrast, being married is associated with similar likelihood of economic activity and employment.
Celem artykułu jest analiza determinant podejmowania przez osoby z orzeczoną niepełnosprawnością aktywności zawodowej i pracy na podstawie danych indywidualnych pochodzących z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Wykorzystując regresję logistyczną wykazano, że czynniki warunkujące aktywność zawodową osób niepełnosprawnych i ich szanse na zatrudnienie nie zawsze są zbieżne co do siły i kierunku. Jest tak w odniesieniu do płci, wieku, stopnia niepełnosprawności, stażu pracy, sytuacji na rynku pracy oraz poziomu i profilu wykształcenia. Natomiast bycie w związku małżeńskim kształtuje w podobny sposób zarówno szanse na aktywność zawodową, jak i na podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych.

Year

Volume

42

Issue

Pages

29-34

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Ryciel­ski P. (2008a), Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: czynniki społeczno-demograficzne, „Nauka” 1.
 • Brzezińska A. I., Kaczan R., Piotrowski K., Ryciel­ski P. (2008b), Uwarunkowania aktywności zawodowej osób z ograniczeniami sprawności: kapitał osobisty i społeczny, „Nauka” 2.
 • European Commission (2013), PES approaches for sustainable activation of people with disabilities. Analytical Paper, August, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10932&langId=en [dostęp 28.02.2015].
 • Giermanowska E. (2012), Bariery aktywności zawodowej młodzieży z niepełnosprawnościami w świetle badań, „Polityka Społeczna”, nr tematyczny 2 „Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji”.
 • Golinowska S. (2012), Definiowanie niepełnosprawności, w: S. Golinowska (red.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, IPiSS, Warszawa.
 • Greve B. (2009), The labour market situation of disabled people in European countries and implementation of employment policies: a summary of evidence from country reports and research studies, Academic Network of European Disability, Leeds.
 • GUS (2014), Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010–2012, Warszawa.
 • Kryńska E., Pater K. (2013), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu. Raport syntetyczny, IPiSS-PFRON, Warszawa. https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1693 [dostęp 23.02.2015].
 • Ruzik-Sierdzińska A. (2012), Trudności uczestnictwa osób niepełnosprawnych na współczesnym rynku pracy, „Polityka Społeczna”, nr tematyczny 2 „Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji”.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be7b9a0f-cd24-47da-91f7-04568ddd92b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.