Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 100-110

Article title

Ochrona konkurencji i konsumentów w sektorze usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Content

Title variants

EN
Competition and Consumer Protection in the Sector of Waterworks and Sewerage Services
RU
Защита конкуренции и потребителей в секторе водно- канализационных услуг

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest przedstawienie podstawowych zasad ochrony konkurencji i konsumentów oraz wskazanie najczęściej występujących nieprawidłowości na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych w świetle orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W artykule ponadto omówiono specyfikę świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych realizowanych w warunkach monopolu naturalnego o charakterze sieciowym oraz przedstawiono podstawowe regulacje prawne w tym zakresie obowiązujące w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Artykuł jest studium przypadku.
EN
An aim of considerations is to present the basic principles of competition and consumer protection as well as to indicate the most often occurring irregularities in the market for waterworks and sewerage services in the light of case laws of the President of the Office of Competition and Consumer Protection. Moreover, in her article, the author discussed the specificity of rendering waterworks and sewerage services provided under the conditions of natural monopoly of the network character as well as she presented the basic legal regulations in this respect in force in the European Union and in Poland. The article is a case study.
RU
Цель рассуждений – представить основные принципы защиты конкуренции и потребителей, а также указать чаще всего выступающие аномалии на рынке водно-канализационных услуг в свете заключений председателя Управления по защите конкуренции и потребителя (УЗКиП). Кроме того, в статье обсудили специфику предоставления водно-канализационных услуг, оказываемых в условиях естественной монополии сетевого характера, а также представили основные правовые регуляции в этом отношении, действующие в Европейском Союзе и в Польше. Статья – анализ конкретной хозяйственной проблемы.

Year

Issue

Pages

100-110

Physical description

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

References

 • Council Resolution on a Preliminary Programme of the European Economic Community for a Consumer Protection and Information Policy, OJEC L 92(75), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1975:092:FULL:EN:PDF [dostęp: 02.04.2014].
 • Decyzje Prezesa UOKiK, http://www.uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php [dostęp: 02.04.2014].
 • Jurczak Z. (2011), Zakres interwencji organu antymonopolowego w działalność gospodarczą gmin, UOKiK, Warszawa.
 • Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK (2011), UOKiK, http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10961 [dostęp: 02.04.2014].
 • Komunikaty prasowe UOKiK, http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php [dostęp: 02.04.2014].
 • Mańkowska-Wróbel L. (2008), Ewolucja zarządzania i finansowania inwestycji w działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, (w:) Fedan R., Smoleń M. (red.), Przedsiębiorstwo i Region, Wydawnictwo Papirus, Rzeszów.
 • Nestoruk I.B. (2009), Konkurencja na rynkach lokalnych wraz z wybranym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK, Warszawa.
 • Ramowa Dyrektywa Wodna, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000).
 • Ustawa (2006) z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858).
 • Ustawa (2012) z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz. 145).
 • Zrozumieć politykę Unii Europejskiej – Konsumenci (2013), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/consumer_pl.pdf [dostęp: 02.04.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be80f2b0-b413-4f82-b21f-771a0aef98c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.