Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(40) | 16-30

Article title

Gender jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniu na życie

Content

Title variants

EN
Gender as a Risk Factor in Life Insurance

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na długość życia jest płeć. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni; w Polsce o ok. 8 i pół roku. W wieku od 20 do 60 lat ryzyko śmierci mężczyzn w okresie 1 roku jest od 2,5 do 4 razy większe niż ryzyko śmierci kobiet. Fakt ten był do niedawna brany powszechnie pod uwagę przy ustalaniu składek za ubezpieczenie na życie mężczyzn i kobiet. Składka dla kobiet była odpowiednio niższa. Stosowne regulacje prawne znajdowały się zarówno w polskich przepisach (ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej), jak również w przepisach Unii Europejskiej. Mimo ogólnego przepisu zawartego w Dyrektywie 2004/113/EC, w którym stwierdzono, że nie może być żadnych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, dopuszczono w niej możliwość zróżnicowania składki i świadczeń tam, gdzie płeć jest rozstrzygającym czynnikiem w ocenie ryzyka. Sytuacja uległa zmianie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na jego podstawie w wytycznych Komisji Europejskiej nr 2012/C11/01 została wprowadzona generalna zasada równości płci, bez żadnych wyjątków do obliczania składek i świadczeń poszczególnych osób w nowych umowach. W Polsce odpowiedni przepis otrzymał brzmienie: „Zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń nie może prowadzić do różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób”.
EN
One of the most important factors affecting the life expectancy is gender. Women live longer than men; in Poland, by approx. 8.5 years. At the age from 20 to 60 years, the risk of death in case of men over the period of one year is from 2.5 to 4 times greater than the risk of death in case of women. This fact was until recently taken commonly into account when determining the premiums for life insurance of men and women. The premium for women was adequately lower. Relevant legal provisions were both in the Polish regulations (the Act of 22 May 2003 on insurance activities) and in the European Union’s regulations. Despite the general provision contained in the Directive 2004/113/EC, where it is stated that there should not be any, both direct and indirect, manifestations of discrimination by gender, there is allowed in it the possibility to diff erentiate the premium and benefits where the gender is the decisive factor in risk assessment. The situation has changed after the judgement of the Court of Justice of the European Union. Based on it, in the European Commission’s Directive No. 2012/C11/01, there is introduced the general principle of gender equality, without any exceptions, for computation of premiums and benefits related to individual persons in new agreements. In Poland, the relevant provision shall read as follows: “The application by an insurance company of the gender criterion in computation of premiums and benefits cannot lead to differentiation of premiums of and benefits for individual persons”.

Year

Issue

Pages

16-30

Physical description

References

  • Mrozowska B., Zakrzewski J. (2013), Wdrożenie zasady równości płci w polskim prawie ubezpieczeniowym, „Prawo Asekuracyjne”, nr 1.
  • Szumlicz T. (red.) (2007), Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee i Cartera, Biblioteka Ubezpieczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
  • Trwanie życia w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be8a2df0-63fd-41b8-953a-fac3989ffcd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.