Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(4) | 67-110

Article title

Edycja krytyczna Trenów na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej Jana Achacego Kmity

Authors

Title variants

EN
A critical edition of “Lament of the Death of Honourable Lady Katarzyna Branicka” by Jan Achacy Kmita

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper is a critical edition of “Lament of the Death of Honourable Lady Katarzyna Branicka” (Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej) by Jan Achacy Kmita. The preface introduces the readers to the Kmita’s biography, provides a characteristics of his works and at the same time includes the historical literary analysis of the series of threnodies. The article contains of: The description of the source, which includes the reconstruction of title page, The critical apparatus along with Rules of transcription, and the transcription itself. The editor’s commentary explains the historical, biographical, and linguistics issues, together with the symbolism as well as references to the Ancient poetry and Old Polish literature (mythology, the Bible, works of Jan Kochanowski, “The Aeneid” by Publius Vergilius Maro). The glossary contains of the words that might be unclear for a contemporary reader. The purpose of the critical edition of “Lament of the Death…” is to facilitate the readings for a contemporary reader for whom the vocabulary and old phraseology is more ambiguous and to encourage a greater number of readers to discover the compelling writings by forgotten Jan Achacy Kmita.

Keywords

Year

Volume

Pages

67-110

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu na polski język według łacińskiej Biblii od Kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyjętej… (1577). Kraków: Drukarnia Mikołaja Szarfenbergera (= Biblia Leopolity).
 • Gnoiński, L. (2014). Łzy smutne. Oprac. A. Oszczęda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa.
 • Kmita, J.A. (1588). Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościnej niepołomskiej. Kraków: Drukarnia Mikołaja Szarfenbergera.
 • Kmita, J.A. (2011). Pasterskie Publijusa Wergilijusza Marona rozmowy. Oprac. Jacek Wójcicki. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Knapski, G. (1621). Thesaurus Polono-Latino-Graecus. T. 1. Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego.
 • Knapski, G. (1632). Thesaurus Polono-Latino-Graecus. T. 3: Adagia polonica. Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego.
 • Kochanowski, J. (1566). Szachy. Kraków: Maciej Wirzbięta.
 • Kochanowski, J. (1957). Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kochanowski, J. (1962). Odprawa posłów greckich. Oprac. T. Ulewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kochanowski, J. (1982). Psałterz Dawidów. Fototypia – transkrypcja; List od Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. Oprac. J. Woronczak. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (= J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. T. 1. Cz. 1). Kochanowski, J. (1983). Treny. Oprac. M.R. Mayenowa et al. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (= J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. T. 2).
 • Kochanowski, J. (1992). Pieśni. Oprac. M.R. Mayenowa et al. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (= J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. T. 4).
 • Mączyński, J. (1564). Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum. Regiomonti Borussiae: Jan Daubmann.
 • Publiusz Owidiusz Nazo (2006). Poezje wygnańcze. Wybór. Przekł., oprac. E. Wesołowska. Wstęp A. Wójcik. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Publius Vergilius Maro (2009). Aeneis. Recensuit atque apparatu critico instruxit G.B. Conte. Berolini – Novi Eboraci: Walter de Gruyter.
 • Publiusz Wergiliusz Maro (1981). Eneida. Przekł. T. Karyłowski. Oprac. S. Stabryła. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wiszniowski, T. (2008). Treny. Oprac. J. Wójcicki. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Banasiowa, T. (1997). Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580–1630. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Banaś-Korniak, T. (2016). Wokół „Trenów” Jana Kochanowskiego. Szkice historycznoliterackie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bąk S. et al. (red.) (1966–2012). Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (do t. 22). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN (od t. 23).
 • Boniecki, A. (1908). Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich. T. 12. Warszawa: Gebethner i Wolff .
 • Bylina, S. (1992). Człowiek i zaświaty. Wizja kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej. Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”.
 • Curtius, E.R. (1997). Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum., oprac. A. Borowski. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Cytowska, M., Wojas, Z. (1967–1968). Kmita Jan Achacy. W: Polski słownik biografi czny. T. 13 (s. 93–94). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku. Pobrane z: http://sxvii.pl/index.php?strona=haslo&id_hasla=6233 (6.06.2015).
 • Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda (1900). T. 8. Warszawa: Wydawnictwo S. Orgelbranda Synów.
 • Estreicher, K. (1903). Bibliografia polska. T. 19. Kraków: czcionkami drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gąsiorowski, A. (red.) (1990). Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. T. 4: Małopolska. Kórnik: Biblioteka Kórnicka.
 • Goszczyńska, A. (2015). Zaplecze inwencyjne „Spitamegeranomachii” Jana Achacego Kmity. Meluzyna, 2 (3), 23–41.
 • Grimal, P. (1987). Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł. M. Bronarska et al. Przedmowę przeł., wstęp J. Łanowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Karłowicz, J., Kryński, A., Niedźwiedzki, W. (1900–1927). Słownik języka polskiego. T. 1–8. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki.
 • Kopaliński, W. (1990). Słownik symboli. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Kopaliński, W. (2003). Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
 • Krzyżanowski, J. (red.) (1969–1978). Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. T. 1–4. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kucała, M. (red.) (1994–2012). Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. T. 1–5. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Lewis, C.S. (1986). Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”.
 • Linde, S.B. (1951). Słownik języka polskiego. T. 1–5. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Michalunio, C. (red.) (2004). Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Michałowska-Mycielska, A. (2006). Jan Achacy Kmita – pisarz antyżydowski z pierwszej połowy XVII wieku. W: W. Kriegseisen, A. Rachuba (red.), Litwa w epoce Wazów (s. 291–297). Warszawa: Wydawnictwo Neriton / Instytut Historii PAN.
 • Niesiecki, K. (1839). Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych. T. 2. Wyd. J.N. Bobrowicz. Lipsk: Breitkopf i Härtel.
 • Oesterreicher-Mollwo, M. (oprac.) (1992). Leksykon symboli. Herder. Warszawa: Wydawnictwo ROK Corporation SA.
 • Pelc, J. (1997). Wstęp. W: J. Kochanowski, Treny (s. I–CXIV). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Puzynina, J. (1961). „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy nad językiem polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Słownik języka polskiego PWN. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/sjp (6.06.2015).
 • Sulimierski, F., Chlebowski, B., Walewski, W. (red.) (1886). Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.
 • Szablowski, J. (red.) (1953). Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 1: Województwo krakowskie. Z. 2: Powiat bocheński. Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki. Dział Inwentaryzacji Zabytków.
 • Walther, H. (1965). Prouerbia sententiaeque latinitatis medii aeui. Lateinische Sprichwörter und Sentenzen des Mittelalters in alphabetischer Anordnung. T. 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Włodarski M. (1987). Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 • Woronczak, J. (oprac.) (1955). Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
 • Wójciga, K. (2015). „Penelopea” Jana Achacego Kmity wobec „Listu 1” św. Hieronima ze Strydonu oraz „Zuzanny” Jana Kochanowskiego. Meluzyna, 2 (3), 43–55.
 • Zabłocki, S. (1968). Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Zdanowicz, A. et al. (red.) (1861). Słownik języka polskiego… Wilno: wydany staraniem i kosztem Maurycego Orgelbranda.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be9b8042-99a2-4d23-8dfb-df3f13763540
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.