Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 2 |

Article title

Chrystus i Kościół a Inne religie

Authors

Content

Title variants

EN
Christ and His Church and other religions

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje problematykę dialogu międzyreligijnego, zainicjowanego przez Sobór Watykański II. Omawiane dokumenty Kościoła wskazują na „zarodki Słowa” oraz elementy prawdy i świętości obecne w innych religiach. Jednakowoż działanie Ducha Świętego wśród wyznawców innych religii (teksty święte, doktryna, obrzędy) zakłada powszechną wolę zbawczą Boga oraz uniwersalizm jedynego Pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi – Jezusa Chrystusa. Dlatego też otwarcie się na religie, zwłaszcza judaizm i islam, nie zwalnia chrześcijan od obowiązku dawania świadectwa wiary, prowadzenia misji ad gentes oraz systematycznej ewangelizacji świata. Wychodząc od analizy najważniejszych dokumentów Kościoła traktujących o innych religiach autor próbuje określić: (1) relację pomiędzy teologią religii a misjologią, (2) związek pomiędzy wartościami duchowymi innych religiach a dziełem zbawczym Jezusa Chrystusa, głoszonym przez Kościół.
EN
Many documents of the Church, especially issued by and since the Second Vatican Council, recognise ”the seeds of the Word” and elements of truth and holiness present in various religions. Workings of the Holy Spirit in their scriptures, doctrines and rituals presuppose the universal nature of Christ’s mediation between God and human race. While being open to various religious traditions, especially Judaism and Islam, Christians may not relax on giving witness to their faith, mission ad gentes and systematic evangelisation of the world. Based on his reading of the Church’s most important documents on other religions, the author of the essay undertakes to establish (1) relationship between theology of religion and missiology, and (2) connection between spiritual values of other religions and the salvific work of Jesus Christ as proclaimed by the Catholic Church.

Journal

Year

Issue

2

Physical description

Dates

published
2016-12-31

Contributors

References

  • Ch. Gellner, Chrześcijanin pośród religii świata, tłum. K. Markiewicz, Poznań 2010, s. 134-158.
  • E. Sakowicz, Dialog międzyreligijny, w: tenże (red.), Jan Paweł II. Encyklopedia dialogu i ekumenizmu, Radom 2006, s. 129-131.
  • I.S. Ledwoń, „…i nie ma w żadnym innym zbawienia”. Wyjątkowy charakter chrześcijaństwa w teologii posoborowej, Lublin 2006, s. 459-511.
  • I.S. Ledwoń, P. Królikowski (red.), Nauczycielski Urząd Kościoła a religie, Lublin 2015, s. 348.
  • J. Dupuis, Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, tłum. S. Obirek, Kraków 2003, s. 98-116
  • J. Różański, Wokół koncepcji inkulturacji, Warszawa 2008, s. 52-55.
  • Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”. O jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, Poznań 2000
  • L. Fic, Kościół katolicki a buddyzm. Propedeutyka dialogu, Włocławek 2009, s. 239-279.
  • Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
  • W. Kluj, Dialog międzyreligijny w pierwszych dokumentach i gestach papieża Franciszka, „Veritati et Caritati” [Częstochowa], nr 2, 2014, s. 91-104.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1233-9717

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bea5b974-8b4e-4044-a500-cb74f21d2119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.