PL EN


2018 (R. XVII) | 1(67) | 27-38
Article title

Pedagogika skoncentrowana na osobie Janusza Tarnowskiego koncepcja wychowania integralnego

Content
Title variants
EN
Person-centred pedagogy Janusz Tarnowski’s concept of integral education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pedagogika należy do tych nauk, które obejmują całokształt bytu człowieka. Otwarcie na ustawiczny rozwój pozwala człowiekowi na pełniejsze wyrażanie swojej istoty. Zatem każde działanie wychowawcze jest rzeczywistością typowo ludzką, włączoną w złożoność i wielorakość egzystencji ludzkiej, zarówno tej fizycznej, jak i duchowej, osadzonej w przeszłości, aktualnej oraz projektującej się ku przyszłości. Nie ogranicza się ono do akcji doraźnej ani statycznej. Człowiek bowiem stale powinien przekraczać samego siebie, a miarą jego rozwoju jest nieskończoność. Wychowawca odwołując się do najgłębszej warstwy „wewnętrznego ja”, do rdzenia, istoty samego bytu człowieka, pomaga w kształtowaniu się postaw, ideałów życiowych i przekazuje wartości osobowe, kreując wzajemne stwarzanie się dwóch podmiotów.
EN
Pedagogy belongs to the sciences that cover the entirety of human existence. Opening to permanent development allows a man to express his/her being in a fuller way. Therefore any educational action constitutes a typically human reality that is part of the complexity and multiplicity of human existence, both in its physical and spiritual aspects, that is rooted in the past, is currently taking place in the present and which is projected towards the future. It is not limited to temporary or static actions. Because people should go beyond themselves all the time and endlessness is the measure of their development. The teacher, accessing the deepest layer of his „inner self”, his very core, to the very essence of human existence, helps in shaping attitudes and ideals in life and transmits personal values, with effort directed towards the mutual creative process of two individuals.
Issue
Pages
27-38
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Adamski F., (2010), Personalistyczna wizja człowieka i kultury u podstaw wychowania chrześcijańskiego, [w:] Pedagogika chrześcijańska. Tradycja. Współczesność. Nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 64–70.
 • Bagrowicz J., (2000), Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Bagrowicz J., Jankowski S., (2005), „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). Studia z pedagogii biblijnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Brezinka W., (2007), Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 • Chrobak S., (2015), System prewencyjny w 200-lecie urodzin św. Jana Bosko: o potrzebie refleksji wobec współczesnych wyzwań, „Forum Pedagogiczne”, nr 2, s. 137–144.
 • Flores d’Arcais G., (1993), Propozycja personalistyczna, [w:] Człowiek Wychowanie Kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 80–95.
 • Kowalczyk S., (1992), Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Krasnodębski M., (2014), Antropologiczne podstawy pedagogiki integralnej, [w:] Wychowanie integralne w edukacji katolickiej. Idee – twórcy – instytucje, red. M. Opiela, E. Świdrak, M. Łobacz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 21–43.
 • Léna M., (1995), Chrześcijańskie powołanie wychowania, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. 20: Religia w życiu społecznym, red. B. Bejze, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa, s. 237–241.
 • Mariański J., (2007), Szanse i zagrożenia wychowania chrześcijańskiego w niestabilnym świecie, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 523–538.
 • Nowak M., (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa.
 • Olbrycht K., (2013), Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskie., „Paedagogia Christiana”, nr 1/31, s. 121–135.
 • Śliwerski B., (2011), Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Tarnowski J., (1982), Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • Tarnowski J., (1986), Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań, s. 303– 312.
 • Tarnowski J., (1990), Janusz Korczak dzisiaj, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa. Tarnowski J., (1991), Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak”, nr 9(436), s. 69–78.
 • Tarnowski J., (1993), Jak wychowywać?, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.
 • Tarnowski J., (2007a), Paradoks chrześcijańskiej pedagogiki, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, s. 70–78.
 • Tarnowski J., (2007b), Współwychowanie: przez postawę dialogu ku przyjaźni, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty projekty i kontynuacje, t. 1: Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 155–167.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-beac6225-afd1-49f4-bb1e-720690bf9f28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.