Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 14/II | 205-223

Article title

ŁAD KORPORACYJNY, KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Authors

Content

Title variants

EN
CORPORATE GOVERNANCE, INTERNAL CONTROL AND RISK MANAGEMENT IN MEDICAL ENTITIES

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedyskutowano wybrane aspekty funkcjonowania polskich podmiotów leczniczych w świetle szeroko rozumianej reformy polskiego systemu opieki zdrowotnej, zapoczątkowanej wprowadzeniem ustaw z tak zwanego „pakietu zdrowotnego” w 2011 roku. Na wstępie omówione zostały wybrane aspekty już wprowadzonych reform, wskazano na ich niezadowalające rezultaty w obszarze funkcjonowania całego systemu, jak również na poziomie efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych: organizacyjnej, finansowej i jakości świadczonych usług leczniczych. Następnie omówiono zakres i znaczenie pojęcia ładu korporacyjnego (organizacyjnego) i jego rolę w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, zajmujących się świadczeniem usług leczniczych i – analogicznie, sektorze publicznym. Podkreślono ścisły związek koncepcji ładu korporacyjnego (organizacyjnego), kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W kolejnej części artykuły zostały omówione: znaczenie pojęcia kontroli wewnętrznej w podmiotach leczniczych na przykładzie standardu COSOI Kontrola wewnętrzna. Następnie autor wyjaśnił pojęcie kontroli zarządczej, jako swoistą aplikację biznesowej koncepcji kontroli wewnętrznej do jednostek sektora finansów publicznych. Postawił również tezę, że kontrola zarządcza nie przyniosła spodziewanych efektów. Kolejna część analizy poświęcona jest koncepcji zarządzania ryzykiem w podmiotach leczniczych, omówione zostały także podstawowe grupy ryzyk w działalności leczniczej: ryzyka biznesowe i ryzyka kliniczne, w tym niezwykle ważne ryzyka zdarzeń (błędów) medycznych. Autor wskazuje, że wdrażanie zasad ładu korporacyjnego jest dobrą praktyką w działalności leczniczej i pomaga w podnoszeniu efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, niezależnie od ich struktury własności, struktury organizacyjnej, czy zakresu funkcjonowania.
EN
In this paper author discuss selected aspects of Polish medical enterprises activity in regards to reforms of Polish medical sector, that were started by implementation of regulations from so called „health package” law adopted by Sejm in 2011. In the beginning, this paper describes aspects of already implemented reforms and emphasize their unsatisfactory results from the point of view of the entire healthcare system in Poland, as well as in relation to a financial and organisational effectiveness of Polish medical entities and a quality of rendered medical services. Next, the paper discuss a scope and importance of corporate governance idea and its role in private and public medical sectors. Also a very close relation among corporate governance, internal control and risk management were explained and emphasized. In the following part of the paper a description of internal control concept with a use of COSO I Internal control standard, was included. Then the paper describes so called „management control” system implemented in Polish public sector in 2009 as a specific example of internal control and other corporate governance solutions. The conclusion is that implementation of this system had not met initial expectations, also in public medical sector. The next step of the analysis focus enterprise and healthcare risk management, with a description of two most important groups of risk in medical entities i.e. business risk and clinical risk, including a very important in healthcare medical malpractice. The paper points out, that implementation of corporate governance is a best practice in medical sector and boosts medical enterprise effectiveness regardless of its ownership and organizational structure and type of activity.

Year

Issue

Pages

205-223

Physical description

Contributors

 • Sopocka Szkoła Wyższa

References

 • Bogacz-Miętka O., Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem,CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Carroll R., Risk management handbook for healthcare organisations, American Society for Healthcare Risk Managment.COSO I Kontrola Wewnętrzna, PIKW, Warszawa 2008.
 • COSO II, Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Struktura ramowa, PIKW, Warszawa 2004.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Warszawa 2016.
 • Health at a glance. Europe 2018 OECD/EU, Paryż 2018.
 • ISO 31 000 Zarządzanie ryzykiem zasady i koncepcje, PKN, Warszawa 2012.
 • ISO 31010 Risk assessment techniques, International Electrotechnical Commission, Genewa 2012.
 • Klich J. Proces przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego z perspektywy zarządzania i planowania strategicznego [w:] „Zarządzanie podmiotami leczniczymi – bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, red. nauk. M. Pasowicz, Krakowska Akademia im. AF Modrzewskiego, Kraków 2012.
 • Knight K., Enterprise Risk Management, Polrisk.
 • Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych, istota, unormowania prawne i otoczenie, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 • Kotarski D. Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w podmiocie leczniczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 76, t. 2.
 • Lista 500 największych szpitali w Polsce 2016, „Puls szpitali”.
 • NIK o kontroli zarządczej, Warszawa 2015.
 • Osborne D., T. Gaebler, Rządzić inaczej, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2010.
 • The OECD Principles of Corporate Governance.
 • Płoskonka J., Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, Kontrola Państwowa nr 2/2006.
 • Podręcznik zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004.
 • Podlewski J. Ryzyko gospodarcze, Galan, Gdańsk 2009.
 • Postuła I. Nowe kierunki w zarządzaniu, red. nauk. Monika Kostera, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Przekształcanie SP ZOZ w spółki nie poprawia ich efektywności, „Puls medycyny” 19(312).
 • The guide for good governance for hospital boards, The American Healthcare association, Centre for good governance.
 • The Telegraph, „WannaCry c yber a ttack c ost t he NHS £ 92m a s 1 9,000 a ppointments cancelled”.
 • Tone at the Top and Audit Quality, International Federation of Accountants 2007.
 • W szpitalach należy wprowadzać ład korporacyjny i kontroling finansowy, Rynek Zdrowia 2012.
 • Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji Nadzorowanych, Komisja Nadzoru Finansowego, 2014.
 • Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym, Bentley Jennison, Ministerstwo Finansów,2009.
 • Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017, GUS 2017.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1089.
 • Ustawa o działalności leczniczej. Podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. Próba oceny skutków regulacji. Praca zbiorowa PWC, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-beb1de56-a788-4f0f-af98-32e3b800fb8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.