PL EN


2017 | 30 | 65-85
Article title

Rewolucja komunistyczna i dyktatura proletariatu w świetle publikacji Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu – zarys problemu

Authors
Content
Title variants
EN
Communist revolution and dictatorship of the proletariat in the light of the publication of the Central Anti-Communist Agreement – outline of the issue
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the history of the Second Republic of Poland, the issue of attitude toward the activities of communist groups was one of the most important matters affecting its internal and external security. The state apparatus as well as Polish political and social organisations, guarding independence, sovereignty and the territorial integrity of Poland as well as in the name of their own particular political objectives, were undertaking cross-sectoral activities for the mitigation or elimination of the communist threat. The continuous and extremely real threat of the communist factors caused a natural reaction from the Polish state. Communism created anti-Communism. The latter was not a propaganda invention, whim or hysteria of the Polish political groups, but it was in line with the Polish national interest. One of the social agendas conducting anti-communist activities was the Central Agreement of the Organisations Co-operating in the Fight Against Communism. In its publications, it analysed the programme-related and propaganda activities of the Communists including the Communist Party in Poland, with special reference to the issue of revolution and the dictatorship of the proletariat. The aim of the publication is to present the state of knowledge possessed and used in its political and journalistic activities by the Agreement.
Year
Issue
30
Pages
65-85
Physical description
oryginalny artykuł naukowy
References
 • A. Pepłoński, Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991
 • A. Misiuk, Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej, „Przegląd Policyjny” 1999, nr 1–2
 • A. Misiuk, Policja Państwowa 1919–1939. Powstanie, organizacja, kierunki działania, Warszawa 1996
 • W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939, Lublin 2009
 • R. Litwiński, Apolityczność policji w Rzeczypospolitej. Założenia i realizacja, „Res Historica” 2004, z. 16
 • R. Litwiński, Policja Państwowa wobec ruchu komunistycznego w międzywojennej Warszawie [w:] Komuniści w międzywojennej Warszawie, red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014
 • R. Litwiński, W imię polskiej racji stanu. Aparat policyjny II RP wobec działalności komunistycznej [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej. Ludzie–struktury–działalność, red. M. Bukała, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2015,
 • Halicki, Policja polityczna w Polsce w okresie międzywojennym [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Studia i materiały z działalności Oddziału II SG WP, red. T. Dubicki, t. 1, Łomianki 2010, s. 295–313
 • J. Ławnik, Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918–1939, Warszawa 1979
 • M. Kruszyński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej Polskiej i jego placówki w Europie wobec komunistów [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej...,
 • Założenia i zakres współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w przeciwdziałaniu rozwojowi organizacji komunistycznych w II RP na podstawie pisma Jana Bacha z 19 lutego 1937 roku, oprac. K. Sacewicz, „Echa Przeszłości” 2010, t. 11
 • K. Sacewicz, Komunizm i antykomunizm w II Rzeczypospolitej. Państwo–społeczeństwo–partie, Olsztyn 2016
 • K. Sacewicz, Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 1918–1923 w świetle materiałów operacyjnych i opracowań agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP, „Echa Przeszłości” 2012
 • Jednolitofrontowe koncepcje KPRP/KPP w świetle dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (23 listopad 1936 r.), oprac. K. Sacewicz, „Echa Przeszłości” 2016, t. 17
 • Organizacja i działalność ruchu komunistycznego w Polsce w latach 1918–1925 w świetle raportu Wydziału Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oprac. K. Sacewicz, „Echa Przeszłości” 2009, t. 10
 • A. Krzak, Kontrwywiad wojskowy II Rzeczypospolitej przeciwko radzieckim służbom specjalnym 1921–1939, Toruń 2007
 • A. Pepłoński, MSZ, Oddział II oraz formacje ochrony granic wobec ruchu komunistycznego w Polsce (1918–1926), „Z Pola Walki” 1985, nr 1
 • A. Pepłoński, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002
 • J. Majchrowski, Silni–zwarci–gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985
 • A. Chojnowski, Piłsudczycy wobec komunizmu [w:] Antykomunizm po komunizmie, red. J. Kloczkowski, Kraków 2000
 • K. Kawalec, Narodowa Demokracja wobec komunizmu przed rokiem 1939 [w:] Antykomunizm po...
 • B. Stoczewska, Antykomunizm w polskiej myśli socjalistycznej do roku 1939 [w:] Antykomunizm po...,
 • M. Bukała; Komunizm i komuniści w prasie ruchu ludowego z lat 1931–1939 (na przykładzie wybranych tytułów prasowych: „Gazety Grudziądzkiej”, „Piasta” i „Zielonego Sztandaru”) [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej...
 • Polska Partia Socjalistyczna wobec Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski. Wypisy z prasy i dokumentów, t. 1: 1918–1928, oprac. K. Sacewicz, Olsztyn 2014
 • K. Sacewicz, Razem czy osobno? Władze PPS i KPRP–KPP wobec obchodów 1 maja w latach 1919–1928, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1
 • K. Sacewicz, Antykomunistyczne inicjatywy parlamentarne Związku Ludowo-Narodowego (1919–1927). Zarys problemu [w:] Komuniści w II Rzeczypospolitej...
 • E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928. Studium z dziejów myśli politycznej, Lublin 2000
 • W. Muszyński, Między geopolityką a ideologią. Polski ruch narodowy w II Rzeczypospolitej wobec komunizmu i komunistów – zarys problematyki na przykładzie Warszawy [w:] Komuniści w międzywojennej..., s. 333–376
 • II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, oprac. P. Libera, „Wojskowe Teki Archiwalne” 2013, t. 4, s. 15
 • B. Szlachta, Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej i konserwatywnej [w:] Antykomunizm po...
 • S. Jankowski, Metody ekspansji komunizmu. Dzieje ukształtowania systemu w latach 1919–1939, Londyn 1982
 • M. Leczyk, Zarys historii III Międzynarodówki 1919–1943, Warszawa 1971
 • K. Sacewicz, Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP do PPS w międzywojennej Warszawie [w:] Komuniści w międzywojennej...
 • J. Kloczkowski, F. Musiał, Antykomunizm – racja stanu II RP [w:] W obronie niepodległości...
 • A. Meller, Z dziejów akcji antykomunistycznej w Polsce. Miesięcznik „Walka z Bolszewizmem” (1927–1931), „Historia i Polityka. Myśl Polityczna i Dyplomacja XX Wieku” 2008, t. 7
 • T. Wolsza, Kolaborant? Burzliwa biografia księdza Antoniego Wincentego Kwiatkowskiego (1890–1970) [w:] Niepiękny wiek XX, red. J. Eisler i in., Warszawa 2010
 • J. Puchalski, Instytut Naukowego Badania Komunizmu w Warszawie (1930–1939) – program, organizacja, zbiory, prace księgoznawcze [w:] Bibliologia
 • polityczna, red. D. Kuźmin, Warszawa 2011
 • M. Marszał, Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939), „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2014
 • M. Majewski, Adam Roman Keller – zastępca naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa MSW [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945, red. Z. Nawrocki, Warszawa 2015
 • M. Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja: początki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (1918–1939), t. 1, Warszawa 2003
 • R. i H. Szawłowski, Polish Sovietology 1918/19–1939, „The Polish Review” 1972, nr 3
 • K. Sacewicz, Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939–1945, Warszawa 2009
 • K. Sacewicz, Koncepcje przeciwdziałania zagrożeniu sowiecko-komunistycznemu w publicystyce i opracowaniach wewnętrznych „Bloku” Henryka Glassa (1939–1944) [w:] Państwowość konspiracyjna XIX i XX wieku, red. E. Hull, Olsztyn 2010
 • K. Trembicka, Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938), Lublin 2007
 • J. Ławnik, Bezrobocie w Warszawie w okresie międzywojennym (na tle bezrobocia w kraju), „Z Pola Walki” 1968, nr 2
 • R. Stobiecki, Kapłan ortodoksyjnego bolszewizmu – filozofia dziejów Nikołaja Bucharina, „Czasy Nowożytne” 1998, t. 5
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-beb4aea1-da71-4a23-989b-2f18a47e1e87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.