Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 4(48) | 117-126

Article title

Tendencje w kształtowaniu formy plastycznej obiektów kultury na przykładzie konkursu w Pusan

Authors

Content

Title variants

EN
Trends in modelling of the plastic form of culture objects against the example of the competition in Busan

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Współcześnie wiele programów rewitalizacyjnych w nadziei na ożywienie zdegradowanej przestrzeni stara się powtórzyć fenomen „efektu Bilbao”. Bardzo często w takich przestrzeniach projektuje się miejsca dla kultury. Przykładami takich obiektów są powstałe w 1. dekadzie XXI w.: opera w Oslo, Harpa w Reykjavíku, filharmonia w Hamburgu. Na początku tego stulecia wiele projektów budynków użyteczności publicznej zostało wybranych na drodze konkursów, co znacznie podniosło jakość formy plastycznej i rozwiązań architektonicznych. W artykule na przykładzie konkursu na budynek opery w Pusan wyróżniono tendencje we współczesnym projektowaniu. Prestiżowy charakter, pretendowanie do bycia ikoną, nieograniczone możliwości konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne sprawiają, że architekci dowolnie kształtują formę obiektu. Przyczynia się to do rozwinięcia indywidualnych technik projektowych, co w efekcie prowadzi do bardzo dużej różnorodności. Niemożliwe staje się jednoznaczne przyporządkowanie obiektów do stylu lub konkretnego nurtu architektonicznego. Biorąc pod uwagę i analizując wszystkie dominujące cechy, środki i relacje bryły, tektoniki oraz materii, stworzono typologię projektów konkursowych i przyporządkowano je do następujących kategorii kompozycji: a) organicznej niejednorodnej; b) organicznej jednorodnej; c) geometrycznej, dynamicznej, jednorodnej; d) geometrycznej, dynamicznej, niejednorodnej; e) geometrycznej statycznej; f) mieszanej. W konkursie istnieje silna tendencja do projektowania obiektów o organicznych kształtach. Dużo mniej popularne jest stosowanie kompozycji geometrycznej, która zazwyczaj jest dynamiczna. Większość prac konkursowych to charakterystyczne budynki-rzeźby. Są one monumentalne, oryginalne, abstrakcyjne, a w efekcie wyznaczają trendy w projektowaniu na kolejne lata.
EN
The article presents the trends in modelling the plastic form of large culture objects such as operas, philharmonic halls, museums, theaters and cultural centers. Their uniqueness, monumental size, sculptural structure and iconic character lead to large variety of plastic forms and originality. Nowadays, many revitalization programs in the hope of reactivation of degraded space try to replicate the miracle of the “Bilbao effect”. Really often in these kind of spaces it is common to design a space for culture. Example of this kind of object, built in the first decade of the 21st century are: the Opera in Oslo, Harpa in Reykjavík, Philharmonic Hall in Hamburg. At the beginning of the 21st century, many public facility projects were selected in competitions, which greatly improved the quality of artistic forms and architectural solutions. In the article on the Busan Opera House competition trends in contemporary design were distinguished. Object of culture as a symbol of prestige, claiming to be an icon, unlimited construction possibilities also material and technology enables architects in shaping the object’s form. This contributes to the development of the individual design techniques which in effect leads to a big variety. It becomes impossible assignment objects to a specific trend or style in architecture. Considering and analyzing all the dominant features, resources and solid relation, tectonics and matter, created a typology of competitive projects and assigned them to the composition of the following categories: a) organic heterogeneous; b) an organic homogeneous; c) the geometric, dynamic, homogeneous; d) the geometric, dynamic, heterogeneous; e) the geometric static; f) mixed. There is a strong tendency to design objects with organic shapes. Much less popular is geometric composition, which is usually dynamic. Most of competition projects are characteristic buildings-sculptures. They are monumental, original, abstract, and in effect determine the design trends for the coming years.

Journal

Year

Issue

Pages

117-126

Physical description

Contributors

 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

References

 • Maluga L., Boyko A., Porządki – stałe i zmienne w kompozycji przestrzennej w świetle nowych nurtów twórczości architektonicznej i urbanistycznej, Raport serii SPR nr W1H/S-036/15, ZRMiRZ, Wydział Architektury PWr, Wrocław 2015.
 • Jagodzińska K., Dwie dekady muzeów (1989–2009). Siedziby instytucji sztuki współczesnej w Polsce na tle muzealnego boomu Europy Środkowej, „Kultura Współczesna” 2009, Nr 4, 132–145.
 • Arczyńska M., Nowe Glasgow nad rzeką, „Architektura” 2011, Nr 10(205), 28–30.
 • http://archemon.com/ sala-koncertowa-elbphilharmonie-w-hamburgu [accessed: 6.11.2015].
 • Stangel M., Rewitalizacja z kulturą w tle, „Architektura” 2011, Nr 5(200), 44–52.
 • McClellan A., Museum designers wrestle with an age-old question: Who’s the star — the building or its contents? http://www.tufts.edu/alumni/magazine/winter2008/features/artarchitecture.html [accessed: 6.11.2015].
 • Efekt Bilbao, http://archirama.muratorplus.pl/encyklopedia-architektury/efekt-bilbao,62_3345.html [accessed: 6.11.2015].
 • Tietz J., Historia architektury, Könemann, Kolonia 1998.
 • Rogińska-Niesłuchowska M., Współczesne muzeum jako miejsce i znak w przestrzeni miasta, „Czasopismo Techniczne. Architektura” 2008, R. 105, z. 6-A, 503–509.
 • Lewandowski T., Róża Damaszku, „Architektura” 2011, Nr 7(202), 22–24.
 • http://www.e-architect.co.uk/competitions/busan-opera-house­competition [accessed: 6.11.2015].
 • Maluga L., Balasiński M., Bujak H. i wsp., Kompozycja – wybrane problemy w twórczości plastycznej, architektonicznej oraz w dydaktyce, Raport serii Sprawozdania nr S-05/14, ZRMiRz, Wydział Architektury PWr, Wrocław 2014.
 • Berleant A., Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007.
 • www.peter-ruge.de [accessed: 29.01.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-beb4f077-f066-4a50-b39a-1f6e6f83b58d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.