Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 11 | 79-93

Article title

Ogólna charakterystyka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Authors

Content

Title variants

EN
The general characteristic of the Faculty of Canon Law of the Ponti cal University of John Paul II in Krakow

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ukoronowaniem rozwoju Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, a szczególnie Instytutu Prawa Kanonicznego, było erygowanie dnia 19 marca 2014 roku przez stolicę Apostolską Wydziału Prawa Kanonicznego. Wydział, o którym mowa, jest wspólnotą akademicką, do której należą: władze Wydziału, nauczyciele akademiccy, i oczywiście studenci. Główny cel tej instytucji to troska o naukowy rozwój na polu prawa kanonicznego, promowanie studentów i nadawanie im stopni i tytułów naukowych z prawa kanonicznego, a także przygotowanie personelu do pracy w sądach diecezjalnych lub innych kościelnych in- stytucjach.
EN
The crowning achievement of the development of the Ponti cal University of John Paul II and especially the Institute of Canon Law was erection on March 19th, 2014 by the Apos- tolic See the Faculty of Canon Law. The faculty in question is an academic community to which belong: the authorities of the Faculty, the academic teachers, and, of course, the students. The main aim of the institution is caring out the scienti c research in the eld of canon law, graduation of the students and granting them the degrees in canon law, and preparation the stu for the work in the diocesan tribunals or other church institutions.

Year

Volume

11

Pages

79-93

Physical description

Dates

printed
2015-11-01

Contributors

author

References

 • Dekret, 19 III 2014, N. 175/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Dyduch J., Papieska Uczelnia w Krakowie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, [w:] Testi Joannis Pauli II, red. S. Koperek, Kraków 2009, s. 513–521.
 • Dyduch J., Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawo- dawstwa posoborowego, „Analecta Cracoviensia” 24 (1992), s. 135–152.
 • DyduchJ.,StatusprawnyuczelnipapieskichwPolsce,„AnalectaCracoviensia” 42 (2010), s. 391–401.
 • Dyduch J., Władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Ana- lecta Cracoviensia” 45 (2014), s. 310.
 • Dyduch J., Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, „Annales Canonici” 10 (2014), s. 17–21.
 • Dziwisz S., List gratulacyjny, 13 VIII 2005, „Annales Canonici” 1 (2005), s. 7. 8. Dziwisz S., pismo z 8 VI 2011, N. 1674 (2011) Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Dziwisz S., pismo z 31 I 2011, N. 230/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Grocholewski Z., Znaczenie uniwersytetów katolickich w dobie nowej ewangeli- zacji, [w:] Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. S. Urbański, Warszawa 2013, s. 259–272.
 • JanPaweł II,KonstytucjaapostolskaSapientiachristiana,15IV1979,„ActaApo- stolicae Sedis” 71 (1979), s. 469–499, tłum. pol. [w:] Posoborowe prawodawstwo kościelne, przeł. E. Sztafrowski, t. 12, z. 1, Warszawa 1983, s. 210–256.
 • Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, dekret Novo Codice, 14 IX 2002, „Acta Apo- stolicae Sedis” 95 (2003), s. 281–285.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, dekret, 4 I 1999, N. 219/98, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, Ordinationes, 29 IV 1979, „Acta Apostolicae Sedis” 71 (1979), s. 500–521, tłum. pol. w: Posoborowe prawodawstwo kościelne, tłum. pol. w Posoborowe prawodawstwo kościelne, przeł. E. Sztafrowski, t. 12, z. 1, Warszawa 1983, s. 257–289.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo nr 214/98, Archiwum Kurii Metropo- litalnej w Krakowie.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo z 12 III 2011, Prot. N. 175/211, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo z 22 XI 211, N. 175/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.Kongregacja Edukacji Katolickiej, pismo z 4 I 1999, N. 214/28, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, Statut UPJPII, 5 II 2010, N. 641/81, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Kongregacja Edukacji Katolickiej, Statut WPK, 19 III 2014, N. 175/2011, Archi- wum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • May G., Die Hochschulen, [w:] Handbuch des katholischen Kirchenrechts, hg. von J. Listl, H. Müller, H. Schmitz, Regensburg 1983, s. 605–631.
 • Pasternak S., Reorganizacja studiów kościelnych - szczególnie wykładów z pra- wa kanonicznego - w świetle „Sapientia christiana”, „Prawo Kanoniczne” 23 (1980) nr 3–4, s. 211–232.
 • Pismo z 19 I 1998, N. 206/98, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • Pismo z 3 I 2011, N. 230/2011, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bec17765-0b12-47fd-85b8-b60baa45978f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.