Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | XX (XXIX) | 43-59

Article title

Art, participation and aesthetics

Content

Title variants

PL
Sztuka, partycypacja, estetyka

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The authors of the principal concepts that combine art with participatory issues use the term "aesthetics" to refer to their theories. The aim of the article is to examine the aspects in which these authors refer to the traditional issues of aesthetics and how they modify them. The discussion focuses on three concepts. In Nicolas Bourriaud's relational aesthetics, the notion of "form", modified in such a way as to include human relations appearing in connection with artistic situations, plays an important role. This way viewers and their behavior become part of the works of art. In the article this issue is confronted with the theory of the Umberto Eco's concept of "open work". Selected works by Rirkrit Tiravanija, Felix Gonazalez-Torres and Liam Gillick are also discussed as examples of relational art. Grant Kester's dialogical aesthetics is presented as an example of the link between art and participation, in which experience is brought to the foreground and ethical values dominate. Claire Bishop, on the other hand, believes that participatory art makes far-reaching changes in the understanding of aesthetics necessary. Referring to Jacques Rancière's philosophical concept, she argues that the inconclusive nature of aesthetic experience entails the necessity of questioning the way in which the world is organized. Therefore, the “sensible sharing” that takes place in participatory art is at the same time a political judgment. Moreover, the English author places emphasis not the harmonization of interpersonal relations (presumed in relational aesthetics), but the antagonism that allows us to constantly redefine and make social problems the subject of debates. The article concludes with a question whether relational, dialogical and participatory aesthetics opens up a new field for aesthetic reflection built over artistic phenomena.
PL
Autorzy głównych koncepcji łączących sztukę z problematyką partycypacji używają w odniesieniu do swych teorii nazwy „estetyka”. Celem artykułu jest rozważenie, pod jakimi względami autorzy ci nawiązują do tradycyjnej problematyki estetycznej oraz jakim modyfikacjom ją poddają. Rozważania skoncentrowane są na trzech koncepcjach. W estetyce relacyjnej Nicolasa Bourriauda istotną rolę pełni pojęcie „formy” zmodyfikowane w taki sposób, żeby objąć nim stosunki międzyludzkie pojawiające się w związku z sytuacjami artystycznymi. W ten sposób odbiorcy i ich zachowania stają się częścią dzieł sztuki. W artykule zagadnienie to skonfrontowane jest z teorią „dzieła otwartego” Umberta Eco. Omówione są też, jako przykłady sztuki relacyjnej, wybrane dokonania Rirkrita Tiravanji, Felixa Gonazaleza-Torresa i Liama Gillicka. Estetyka dialogiczna Granta Kestera przedstawiona została jako przykład powiązania sztuki z partycypacją, w którym na pierwszy plan wysuwane jest doświadczenie i dominują wartości etyczne. Natomiast Claire Bishop uważa, że sztuka partycypacyjna prowadzi do konieczności daleko idących zmian w pojmowaniu estetyki. Nawiązując do koncepcji filozoficznej Jacquesa Rancièra twierdzi, że nierozstrzygalność doświadczenia estetycznego pociąga za sobą konieczność zakwestionowania sposobu zorganizowania świata. W związku z tym następujące w sztuce partycypacyjnej „dzielenie postrzegalnego” jest jednocześnie osądem politycznym. Angielska autorka akcentuje też nie harmonizację relacji międzyludzkich (zakładaną w estetyce relacyjnej), a antagonizm pozwalający wciąż na nowo zarysowywać i czynić przedmiotem debat problemy społeczne. Artykuł zamyka pytanie o to, czy estetyka relacyjna, dialogiczna i partycypacyjna otwiera nowe pole dla uprawiania refleksji estetycznej nadbudowywanej nad zjawiskami artystycznymi.

Year

Volume

Pages

43-59

Physical description

Contributors

 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

References

 • Beckett Samuel (1977) Ends and Odds. Plays and Sketches, London: Faber&Faber.
 • Derrida Jacques (1982) Margins of Philosophy. Translated by Alan Bass, Chicago: University of Chicago Press.
 • Derrida Jacques (1987) The Truth in Painting. Translated by Ian McLeod, Chicago: Chicago University Press.
 • Hassan Ihab (1967) The Literature of Silence. Henry Miller and Samuel Beckett, New York: Alfred A Knopf.
 • Heidegger Martin (2005) Being and Time, London: Blackwell Publishing.
 • Jameson Fredrick (1991) Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism, London, New York: Duke University Press.
 • Kant Immanuel (2007) Critique of Judgement. I. Kant, Critique of Judgment, transl. J. H. Bernard, New York: Cosimo.
 • Levinas Emmanuel (1987) Time and the Other, Pittsburgh: Duquesne University Press.
 • Levinas Emmanuel (2003) On Escape. Translated by Bettona Bergo, Stanford: Stanford University Press.
 • Nancy Jean-Luc (2006) The Technique of the Present: On On Kawara, in: Multiple Arts. The Muses II, Stanford: Stanford University Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-becc0375-8e4b-4a38-9d67-e3b674e8f296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.