Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(41) | 122-137

Article title

O potrzebie jakościowej zmiany w konsultacjach społecznych w mieście

Authors

Title variants

EN
The need for a qualitative change in municipal public consultations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konsultacje społeczne mogą budować wiedzę polityków i urzędników o potrzebach i preferencjach obywateli, a u obywateli – o ograniczeniach procesu decyzyjnego i budżetowych uwarunkowaniach dostępności usług oraz realizacji inwestycji. Dalej, mogą mieć korzystny wpływ na relacje między przedstawicielami władzy i członkami politycznej wspólnoty lokalnej, budując wzajemne zrozumienie i zaufanie. Jednak na uwadze należy mieć znaczenie, jakie dla spodziewanych pozytywnych rezultatów konsultacji mają publiczna przejrzystość i przewidywalność działań oraz uzasadnienie wyboru metodologii i kanałów komunikacji. Biorąc pod uwagę praktykę konsultacji społecznych, należy stwierdzić, że wciąż aktualne jest pytanie o to, co, z kim i jak konsultować, aby nakład środków i energii urzędu i mieszkańców faktycznie skutkował podniesieniem jakości usług świadczonych przez administrację oraz wzmocnieniem demokracji samorządowej. W artykule zaprezentowane zostały wyniki badań empirycznych, które biorąc pod uwagę założenia szeroko omawianego w Europie i na świecie modelu demokracji deliberatywnej, służą ocenie jakości procesów konsultacyjnych w Polsce .
EN
Public consultations may contribute to the knowledge growth; among politicians it would involve needs and preferences of citizens, and among citizens it would concern budgetary constraints and other limitations to decisions in the given public policy area. Further, public consultations may also have positive effects on building mutual understanding and trust between political representatives and common members of political community. However, it is dependent on the quality of communication about consultative procedures, the transparency and justification of choices made in reference to whom to consult, how and with what aim. The article demonstrates both the empirical findings in the area of practice of public consultations in Poland as well as their critical assessment from the point of view of deliberative ideal discussed across Europe and worldwide.

Year

Issue

Pages

122-137

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

References

 • CREPAZ Marcus M.L., STEINER Jürg (2013), European Democracies, Upper Saddle River.
 • COLEMAN Stephen, PRZYBYLSKA Anna, SINTOMER Yves (2015), Deliberation and Democracy: Innovative Processes and Institutions, Frankfurt.
 • EDWARDS Arthur (2012), Tensions and New Connections between Participatory and Representative Democracy in Local Governance, w: Linze Schaap, Harry Daemen (red.) Renewal in European Local Democracies. Puzzles, Dilemmas and Options, Wiesbaden.
 • FISHKIN James (2009), When the People Speak, Oxford.
 • FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH i in. (2015), Kanon Lokalnych Konsultacji Społecznych, Warszawa, http://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/12/2_konsultacje_kanon.pdf (9.11.2016).
 • GASTIL John, LEVINE Peter (red.) (2009), The deliberative Democracy handbook. Strategies for Effective Citizen Engagement in the 21st Century, San Francisco.
 • GEISSEL Brigitte, JOAS Marco (red.) (2013), Participatory Democratic Innovations in Europe. Improving the Quality of Democracy?, Opladen.
 • HAUSNER Jerzy (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 • LOUGHLIN John, HENDRIKS Frank, LINDSTRÖM Anders (2012), The Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe, Oxford.
 • MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI (2013), Siedem zasad konsultacji, Warszawa, https://mac.gov.pl/files/7_zasad_30-04.pdf (9.11.2016).
 • MONNOYER-SMITH Laurence, PRZYBYLSKA Anna (2013), Konsultacje publiczne po francusku, wywiad, „Res Publica Nowa”, nr 23.
 • PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”, SMG/KRC S.A. (2011), Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, Warszawa, http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/raport_efekt_konsult.pdf (2.01.2015).
 • PRZYBYLSKA Anna (2015a), Znaczenie badań ewaluacyjnych w projektach o charakterze interwencji socjologicznej. Refleksja nad wynikami sondażu deliberatywnego w Poznaniu, w: Mikołaj Lewicki, Sławomir Mandes, Anna Przybylska, Małgorzata Sikorska, Cezary Trutkowski (red.), Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, Warszawa.
 • PRZYBYLSKA Anna (2015b), Model deliberacji i narzędzia IT w procesach decyzyjnych, http://wdialogu.uw.edu.pl/rezultaty#Model (10.12.2016).
 • PRZYBYLSKA Anna (2011), Konsultacje w naszym mieście. Raport z badań, Warszawa.
 • ROCKE Anja (2014), Framing citizen participation. Participatory budgeting in France, Germany and the United Kingdom, Houndmills.
 • USTAWA (2001/142) z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1592.
 • W DIALOGU, http://www.wdialogu.uw.edu.pl.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed33e84-b604-44f9-a6ad-f64629ff4a1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.