Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 9 | 1 | 39-55

Article title

Wolność a łaska. Interpretacje problemu w tradycji chrześcijańskiej

Authors

Content

Title variants

EN
Freedom and grace. Interpretations of the problem in the christian tradition

Languages of publication

Abstracts

PL
Zbawienie (gr. σωτηρία, łac. salus), jako rzeczywistość będąca w centrum wiary chrześcijańskiej, ale i wypowiadającej jej sens teologii, oznacza spełnienie ludzkiej egzystencji, otwartej na Boga (capax Dei). Realizuje się ono w dialogu między Bogiem i człowiekiem, między bezwarunkowym darem miłości Boskiej i przyjmującej oraz odpowiadającej na ów dar wolnej natury człowieka. Relacja ta nigdy w tradycji chrześcijańskiej nie była oczywista, o czym świadczą długie spory o rozumienie statusu łaski i wolności, roli Boga i miejsca człowieka w tym procesie. Poczynając od sporu między Augustynem a Pelagiuszem, a kończąc na współczesnych interpretacjach problemu, widzimy w dużym uproszczeniu,jak jedne ujęcia przeceniały wolność kosztem roli łaski, inne zaś chciały pomniejszyć znaczenie wolności, aby ukazać bezwzględność działania Bożego. W artykule została nakreślona panorama tradycyjnych ujęć łaski, a także trzy najbardziej reprezentatywne dla określenia wspomnianej relacji stanowiska: monergizm, synergizm oraz energizm. Ostatnia z propozycji – energizm (jako ujęcie inkluzywne) – mówi o specyfi cznie rozumianej współpracy międzyBogiem i człowiekiem w dziele zbawienia, a mianowicie równoczesności Bożego i ludzkiego działania, w której łaska staje się wyzwalającą siłą ludzkiejwolności. W świetle zasady energizmu, najbardziej dowiedzionej w osobieJezusa Chrystusa, zbawienie posiada charakter osobowy i historyczny, który zakażdym razem domaga się wolnej decyzji każdej ze stron, zgody umotywowanejmiłością, realizowanej w geście perychoretycznej gościnności.
EN
Salvation as a reality that is the centre of both the Christian faith, and a theology that speaks its sense, signifi es the fulfi llment of human existence capable of receiving God (capax Dei). It is realized in a dialogue between God and man, between an unconditional gift of Divine love and man’s free nature that responds to this gift. This relation has never been obvious in the Christian tradition, which is visible in the long-lasting disputes over the understanding of grace and freedom, God’s role and the place of man in the process. Since the times of the dispute between Augustine and Pelagius till the ongoing changes in the interpretations of the problem we have seen simplifi cations which, on the one hand, overestimate freedom and, on the other, wish to undermine the meaning of freedom to show the ruthlessness of God’s actions. In the article a panorama of traditional views on grace has been outlined, as well as the three most representative approaches for the determination of the aforementioned relations: monergism, synergism and energism. The last one, energism (as an inclusive approach), speaks of a specifi cally understood cooperation between God and man in salvation, namely the simultaneousness of God’s and man’sactions, in which grace becomes a releasing force of human freedom. In light of the principle of energism, best proved in the person of Jesus Christ, salvation has a personal andhistorical character, which every time demands a free decision of both sides, an agreemen motivated by love realised in the gesture of perichoretic hospitality.

Keywords

Year

Volume

9

Issue

1

Pages

39-55

Physical description

Contributors

  • adiunkt Katedry Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL

References

  • K. Romaniuk, Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983
  • V. Lossky, In the Image and Likeness of God, Crestwood, N.Y. 1985
  • K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987
  • G. Langemeyer, Freedom, w: W. Beinert, F. Schussler Fiorenza (ed.), Handbook of Catholic
  • Theology, New York 2000
  • P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Warszawa 2003

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1732-4572

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed3cf0b-fdfe-4a28-95b7-cb8cc52e92f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.