Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(59) | 23-53

Article title

Diagnoza przemysłów kultury we Wrocławiu

Authors

Content

Title variants

EN
The evaluation ofcreative industries in Wrocław

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Celem zaprezentowanej analizy jest przedstawienie przemysłów kultury Wrocławia z zaznaczeniem zalet i szans, które pozwalają miastu budować swój potencjał rozwojowy. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych statystycznych, literatury przedmiotu oraz wywiadów z przedstawicielami środowiska wrocławskiej kultury. Wnioski zebrano za pomocą analizy SWOT. Oto wybrane konkluzje z przeprowadzonej analizy: • Działalność filmowa we Wrocławiu przechodzi powoli proces odbudowy po latach inercji. • Działalność muzyczna nakierowana jest na muzykę poważną. • Radio i telewizja we Wrocławiu stoją przed podobnymi zagrożeniami – następuje koncentracja znaczących stacji radiowych i telewizyjnych w Warszawie, w przypadku radia – również w Krakowie. • Pozycja podmiotów z zakresu dziedzictwa narodowego uległa w ostatnim okresie wzmocnieniu.
EN
The aim of the work is presenting strong points and chances of creative industries in Wroclaw based on which the city could build its position in the country. The analysis was prepared based on statistical data, literature and information from representatives of Wroclaw’ cultural circles. Conclusions were aggregated in the last part of the article using the SWOT analysis. Some of them are presented below: • There are not big publishers in Wroclaw, which could be competitive with the most important ones in the country; • The film industry in Wroclaw has been moving to the new phase of development after a long inertia; • The music industry focuses on classical music; • There is the same threat for radio and television: concentration of the most important television stations in Warsaw, and in the case of radio stations – in Warsaw and Kraków; • The position of entities preserving national heritage has improved over the last years.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografi i Rozwoju Regionalnego, Zakład Analiz Regionalnych i Lokalnych

References

 • Blaug M., 2001, „Where are we now on cultural economics?”, Journal of Economic Surveys, nr 15(2), s. 123–143.
 • Bodo C., 2011. „Kto się boi wydatków na kulturę?”, w: B. Jung (red.), Ekonomika kultury. Od teorii do praktyki, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza.
 • Ekonomia kultury w Europie. Raport, 2006, Economy of culture in Europe, www.keanet.eu/en/ecoculturepage.html [dostęp: 23.02.2012].
 • Florida R., 2005, Cities and the Creative Class. New York–London: Routledge.
 • Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowy Instytut Kultury.
 • Gierat-Bieroń B., Kowalski K. (red.), 2005, Europejskie modele polityki kulturalnej, Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Głowacki J., Hausner J., Jakóbik K., Markiel K., Mituś A., Żabiński M., 2008, Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury. Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Ilczuk D., 2012, Ekonomika kultury, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ilczuk D., Misiąg W., 2003, Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Klasik A., 2011, „The culture sector and creative industries as a new foundation of development of large cities and urban agglomerations”, w: A. Klasik (red.), The Cities and Agglomerations Development Based on the Culture Sector and Creative Industries. Studia Regionalia 30, Warsaw: Polish Academy of Science.
 • Murzyn M.A., 2006, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
 • NamyślakB., 2013a, Działalności twórcze a rozwój miast. Przykład Wrocławia. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, t. XXX, Wrocław.
 • Namyślak B., 2013b, „Przykłady rewitalizacji na rzecz działalności twórczych ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia”, Studia KPZK PAN, t. CLIII: Badania miejskie i regionalne. Doświadczenia i perspektywy, red. F. Kuźnik.
 • Namyślak B., 2014, „Sektor kreatywny w gospodarce – ujęcie teoretyczne”, Gospodarka Narodowa, nr 2, s. 153–176.
 • Polityka spójności i miasta. Rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, 2006, Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich.
 • Putnam R., 2008, Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Dz. U. z dn. 31 grudnia 2007 r., poz. 1885 wraz z załącznikami.
 • Smoleń M., 2003, Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Stryjakiewicz T., Stachowiak K., 2010, Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym, t. I: Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Throsby D., 2010, Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • Towse R., 2011, Ekonomia kultury. Kompendium, tłum. H. Dębowski, K.L. Pogorzelski, Ł.M. Skrok, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 • UNESCO, 2009, Framework for Cultural Statistics, http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001840/184082e.pdf[dostęp: 22.09.2011].
 • Ustawa o działach administracji rządowej, 1999, Dz. U. nr 82, poz. 928 z późniejszymi zmianami.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bedd7ca1-10e3-472b-a216-0e49860aae47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.