Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 64 | 4: Historia Kościoła | 5-22

Article title

Droga do świętości w rozumieniu Orygenesa

Authors

Title variants

EN
The Path to Holiness According to Origen

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ukazuje na podstawie zachowanych dzieł wybitnego teologa wczesnochrześcijańskiego Orygenesa z Aleksandrii (185-253/254) jego koncepcję drogi prowadzącej do świętości. Aleksandryjczyk twórczo interpretuje myśl św. Pawła, odwołując się także do egzegezy alegorycznej starotestamentalnych tekstów biblijnych. Według Orygenesa życie chrześcijanina jest dynamicznym procesem rozciągającym się między dwoma istotnymi momentami: 1. nawrócenie i przyjęcie chrztu jako odzyskanie obrazu Bożego zatartego przez grzech i uzyskanie wstępnej świętości; 2. osiągnięcie pełni świętości w czasach ostatecznych, do którego chrześcijanin zmierza w ziemskim życiu, rozwijając w sobie podobieństwo do Boga przez zdobywanie cnót. W koncepcji Orygenesa świętość nie jest stanem trudnym do zdobycia i zastrzeżonym dla wybranych, ale darem udzielonym przez Boga podczas chrztu, a równocześnie zadanym każdemu wierzącemu człowiekowi na całe życie.
EN
The article displays the concept of the path leading to saintliness found within the extant early Christian works of the renowned theologian – Origen of Alexandria (185-253/254). The Alexandrian theologian creatively construes Saint Paul’s notions simultaneously employing allegorical exegesis to the biblical texts of the Old Testament. According to Origen, a Christian life is a dynamic process driven by two important life moments: 1) the conversion and baptism as a recovery of the slurred by sin God’s image and attaining of the state of initial holiness; 2) complete state of saintliness in the last days, towards which a Christian is progressing in his earthly life in order to perfect the semblance to God in himself through the acquisition of virtues. In Origen’s view of holiness, it is neither a state intricate to attain nor reserved only for the chosen ones, yet a bequest given by God at baptism, and at the same time tasked to every believer for life.

Contributors

author
 • doktorant KUL, Instytut Historii Kościoła i Patrologii, Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej

References

 • Aubin P., Le problème de la conversion. Étude sur un terme commun à l’hellénisme et au christianisme des trois premiers siècles, Théologie historique 1, Paris: Beauchesne 1963.
 • Balthasar H.U. von, Wstęp, w: Orygenes, Duch i ogień, tłum. W. Myszor, Kraków: Wydawnictwo M 1995, s. 7-28.
 • Bardy G., Un prédicateur au IIIe siècle, „Revue pratique d’apologétique” 45(1927), s. 513-526, 679-698.
 • Bourgeois H., Sesboue B., Tihon P., Historia dogmatów, t. III. Znaki Zbawienia, tłum. P. Rak, Kraków: Wydawnictwo M 2001.
 • Crouzel H., Orygenes, tłum. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo „Homini” 2004.
 • Częsz B., Pneumatologia Ojców Kościoła, w: Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii, red. M. Marczewski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1998, s. 73-117.
 • Daniélou J., Origène, Paris: La Table Ronde 1948.
 • Dujarier M., Krótka historia katechumenatu, tłum. A. Świeykowska, U. Grajczak, Poznań: W drodze 1990.
 • Gessel W., Die Theologie des Gebetes nach „De Oratione” von Origenes, München–Paderborn–Wien: Schöningh 1975.
 • Jasman K., Orygenes o doskonałości chrześcijańskiej, „Ateneum Kapłańskie” 71(1979), nr 92, s. 380-389.
 • Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa: Wydawnictwo PAX 1988.
 • Kościół, świat i zbawienie we wczesnym chrześcijaństwie, red. J. Naumowicz, Studia Antiquitatis Christianae 17, Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej 2004.
 • Krakowiak Cz., Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003.
 • Młotek A., Pismo św. w życiu pierwszych chrześcijan, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 30(1977), s. 310-314.
 • Mokrzycki B., Katechumenat wczesnochrześcijański, „Communio” 3(1983), nr 1, s. 9-27.
 • Nautin P. i M.-Th., Origène prédicateur (Introduction), w: Origène, Homélies sur Samuel, SCh 328, Paris: Cerf 1986, s. 11-89.
 • Pietras H., Kościół jako wspólnota zbawionych, w: Świętość a dobro (Materiały konferencji naukowej zorganizowanej 20 listopada 2008 roku w Krakowie przez Polskie Towarzystwo Teologiczne), red. J. Żelazny, Kraków: Wydawnictwo Unum 2008, s. 63-71.
 • Stanula E., Życie duchowe w ujęciu Orygenesa (Wstęp), w: Orygenes, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego, Sędziów, PSP 34/1, Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej 1986, s. 9-29.
 • Stanula E., Krakowiak Cz., Katechumenat. Starożytność. Aspekt katechetyczny i liturgiczny, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, kol. 1055-1058.
 • Szram M., Chrystus – Mądrość Boża według Orygenesa, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997.
 • Szram M., Katechumenat, w: Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, red. C. Rogowski, Warszawa: Verbinum 2007, s. 312-316.
 • Völker W., Das Volkommenheitsideal des Origenes, Tübingen: Mohr 1931.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bee1a232-29f0-49e4-b96e-63fb02ae1da5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.