Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2 | 7-39

Article title

O tekstach nazywanych „ustawami", językowych brakach ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym" oraz lingwistyce legislatywnej

Title variants

EN
On texts called ‘‘Acts of Law", linguistic defi ciencies of Poland's ‘‘Higher Education Act" and legislative linguistics

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article presents the outcome of my previous deliberations concerning texts on acts of law and languages for special purposes connected with them. The fundamental purpose of this article is to underline the fact that it is very urgent to create a special subfi eld of linguistics which should concentrate on systematic analysis of the texts of acts of law. I suggest that this subfield of linguistics be called "legislative linguistics". Its aim is, fi rst of all, to perform the systematic reconstruction of languages for special purposes in which texts of acts of law were composed. Furthermore, this fi eld of study would deal with developing criteria for linguistic evaluation as well as ways of rationally improving both these languages and their practical use, i.e. among others, with the skill of properly formulating given texts of acts of law "with the help of" appropriate languages for special purposes. This task needs to be carried out as soon as possible due to the absolutely horrifying quality of the texts of acts of law, and the languages in which they were composed. Moreover, due to the fact that linguistics, especially so-called text linguistics, may contribute to the significant improvement of the quality of such texts, on condition that when analyzing them, it will take into account everything that representatives of anthropocentric linguistics know already about texts and actual languages for special purposes, and not only what their authors and/or representatives of traditional linguistics know about them.

Year

Issue

2

Pages

7-39

Physical description

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • GRUCZA F. (1983), Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana. Warszawa.
 • GRUCZA F. (1988), O filologii, neofilologii i kształceniu nauczycieli języków obcych, w: F. Grucza (ed.), Problemykształcenia nauczycieli języków obcych. Warszawa, s. 17-67
 • GRUCZA F. (1996), O przeciwstawności ludzkich interesów i dążeń komunikacyjnych, interkulturowym porozumiewaniu się oraz naukach humanistyczno-społecznych, w: F. Grucza, K. Chomicz-Jung (eds.), Problemy komunikacji interkulturowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Warszawa, s. 11–31
 • GRUCZA F. (2000), (Neu-)Philologien – Fremdsprachenlehrerausbildung - Glottodidaktik/Sprachlehrfor-schuöng, w: B. Helbig, K. Kleppin, F.G. Königs (eds.), Sprachlehrforschung im Wandel. Beiträge zur Erforschung des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen. Festschrift für Karl- Richard Bausch zum 60. Geburtstag. Tübingen, s. 97–111
 • GRUCZA F. (2007), Lingwistyka Stosowana. Historia – zadania – osiągnięcia. Warszawa
 • GRUCZA F. (2009), Metanaukowa i metalingwistyczna wizja lingwistyki (stosowanej), w: Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik:1 (2009), s. 19–39
 • GRUCZA F. (2010) Od lingwistyki wyrazu do lingwistyki tekstu i dyskursu: o wielości dróg rozwoju lingwistyki i kryteriów jego oceny, w: J. Lukszyn, (ed.), Lingwistyka stosowana. Języki specjalistyczne. Dyskurs zawodowy, Seria Jubileuszowa KJS, tom III, Warszawa (w druku).
 • GRUCZA F. (2010), Nauka – poznanie – wiedza – język(i). Zarys lingwistycznych podstaw epistemologii antropocentrycznej. Warszawa (w przygotowaniu).
 • GRUCZA S. (2008) Lingwistyka tekstu a Analiza dialogu – w sprawie nieporozumień wokół ich przedmiotowej dyferencjacji, w: Przegląd Glottodydaktyczny 24, s. 7–18
 • GRUCZA S. (2009) O nieporozumieniach w sprawie siły lingwistyki, (w:) Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik: 1 (2009), s. 99–114
 • GRUCZA S. (2004) Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa (wydanie drugie poprawione i uzupełnione: Warszawa 2007)
 • GRUCZA S. (2005) Lingwistyczne badania nad dialogiem w Niemczech. Zarys historii, w: Orbis Linguarum, vol 28/2005, s. 343–352
 • GRUCZA S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa HAŁAS B. (1995), Terminologia języka prawnego. Zielona Góra JOPEK-BOSIACKA A. (2008), Przekład prawny i sądowy. Warszawa
 • KIELAR B. Z. (1977), Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa
 • KIELAR B. Z. (1996b), Translating statutory texts: in search of meaning and relevance, w: M. Thelen, B. Lewandowska-Tomaszczyk (ed.), Translation and Meaning, Part 4, Maastricht, s. 393–398
 • KIELAR B. Z. (1999), Aspects of Legal Language and Legal Translation, w: J. Tomaszczyk (ed.), Aspects of Legal Language and Legal Translation, Łódź, s. 183–190
 • KIELAR B. Z. (2003), Zarys translatoryki. Warszawa
 • KIELAR B. Z. (2007), Językowe aspekty tłumaczenia tekstu „Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy” podpisanego w 2004 roku , w: S. Grucza (ed.), W kręgu teorii i praktyki lingwistycz- nej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Jerzemu Lukszynowi w 70. rocznicę urodzin. Warszawa, s. 147–156
 • KIELAR B. Z. (1996a), Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego, w: F. Grucza, K. Chomicz-Jung (eds.) Problemy komunikacji interkul- turowej: Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Warszawa, s. 135–141
 • KIERZKOWSKA D. (2002), Tłumaczenie prawnicze. Warszawa
 • SANDER G. G. (2004), Deutsche Rechtssprache. Ein Arbeitsbuch. Tübingen, Basel
 • STAWECKI T., Winczorek P. (1995), Wstęp do prawodawstwa. C.H. Beck ZMARZER W., J. Lukszyn (2001), Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bee3453a-ce0d-42c0-9cdc-4c00b471665c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.