Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (363) | 44-55

Article title

Możliwości rozwoju rynku usług dla rdzennej ludności wiejskiej w wieku 60 plus

Content

Title variants

EN
Opportunities for Development of the Service Market for the Native Rural Population Aged 60+
RU
Возможности развития рынка услуг для коренного сельского населения в возрасте свыше 60 лет

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Potrzeby są kategorią dynamiczną, a więc zmienną, zarówno w odniesieniu do ich odczuwania, hierarchii ważności, jak i konsekwencji pilności zaspokojenia. Zmienność potrzeb w tych wielorakich odniesieniach warunkują czynniki charakteryzujące jednostkę, konsumenta (zmienne endogenne) oraz czynniki opisujące dalsze i bliższe otoczenie, w którym ta jednostka funkcjonuje (zmienne egzogenne). Jedną z ważniejszych determinant endogennych jest wiek, a egzogennych − środowisko zamieszkania, zwłaszcza w układzie wieś – miasto. Fakt ten wskazuje na zasadność rozpoznania potrzeb starszych mieszkańców wsi, co w niniejszym tekście dotyczyć będzie tych potrzeb, których zaspokojenie implikować może rozwój rynku usług dla tej kategorii konsumentów. Sądzić można, że ze względu na towarzyszące wiekowi 60 plus schorzenia zdrowotne i problemy w codziennym funkcjonowaniu, starsi konsumenci zgłaszają specyficzne oczekiwania w zakresie usług. Celem rozpoznania potrzeb starszych mieszkańców wsi, których zaspokojenie może implikować rozwój rynku usług, wykorzystano wyniki autorskich badań, przeprowadzonych w 2014 roku w czterech województwach wschodniej Polski (tzw. Polski B)1. Wyniki badań własnych uzupełniono danymi z innych badań (GUS, CBOS, Pretendent), potwierdzając trudne warunki życia seniorów na wsi i zasadność tworzenia możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw usługowych, które zaoferują usługi niwelujące trudności życia osób starszych mieszkających na wsi, zwłaszcza w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy w dokonywaniu zakupów.
EN
Needs are a dynamic, hence variable, category both related to feeling thereof, hierarchy of their importance and to consequences of urgency of meeting them. The variability of needs in these multiple references is determined by the factors charac terising the individual, consumer (endogenous variables) and the factors describing further and closer environment in which the individual is functioning (exogenous variables). One of the major endogenous determinants is age, while exogenous ones – the place of residence, especially by the scheme: rural and urban areas. This fact indicates the legitimacy of identification of the needs of elderly rural dwellers, what in this text will concern those needs whose satisfaction may imply the development of the market for services for this category of consumers. One may think that due to the accompanying the age 60+ illnesses and other problems in everyday functioning, elderly consumers report specific expectations as regards services. For the recognition of needs of elderly rural dwellers, satisfaction of which may imply the development of the market for services, there were used findings of author surveys carried out in 2014 in four provinces of eastern Poland (the so-called Poland B)3. The own research findings were supplemented by the data of other surveys (CSO, CBOS, Pretendent, i.e. Pretender), confirming difficult living conditions of elderly people in the countryside and the legitimacy to set forth the opportunities for developing small service enterprises which will offer services smoothing difficulties of life of elderly people living in the countryside, particularly as regards medical careand assistance in shopping.
RU
Потребности – динамичная категория, следовательно, изменяющаяся как по отношению к их ощущению, иерархии важности, так и последствий неотложности удовлетворения. Изменчивость потребностей в этих многогранных сферах отнесения обусловливается факторами, характеризующими индивида, потребителя (эндогенные переменные), а также факторами, описывающими дальнейшую и ближайшую среду, в которой индивид функционирует (экзогенные переменные). Одним из важнейших эндогенных детерминантов является возраст, а экзогенных – местожительство, в особенности по схеме село-город. Этот факт указывает целесообразность изучения потребностей пожилых жителей на селе, что в статье будет касаться тех потребностей, удовлетворение которых может имплицировать развитие рынка услуг для этой категории потребителей. Можно судить, что ввиду сопутствующих возрасту свыше 60 лет заболеваний и других проблем в повседневной жизни, пожилые потребители заявляют о специфических ожиданиях в области услуг. Для выявления по- требностей пожилых жителей села, удовлетворение которых может имплицировать развитие рынка услуг, использовали результаты авторских обследований, проведенных в 2014 г. в четырех воеводствах восточной Польши (так называемой Польши Б)4. Результаты собственных обследований дополнены данными из других исследований (ЦСУ, CBOS, «Претендент»), подтверждая трудные условия жизни пожилых людей на селе и целесообразность создания возможностей развития малых обслуживающих предприятий, которые предложат услуги, сглаживающие трудности пожилых людей, проживающих на селе, особенно в области здравоохранения и помощи в покупках.

Year

Issue

Pages

44-55

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Bukraba-Rylska L. (1997), Wieś, czyli paradoksy transformacji, (w:) Falkowska M. (red.), O stylach życia, CBOS, Warszawa.
 • CBOS (2013), Wieś polska − postawy, styl życia. Komunikat nr 117; Wieś polska − rdzenni i nowi mieszkańcy. Komunikat 120; Wieś polska − charakterystyka ludności rolniczej. Komunikat 138; Wieś polska − dwadzieścia lat przemian. Komunikat 155. CBOS (2014), Wieś polska − stereotypy. Komunikat nr 4.
 • Mongiało D. (2007), Czynniki wpływające na strukturę rynku usług, „Gospodarka Narodowa”, nr 3.
 • Gutkowska K. (2003), Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Tryfan B. (2011), Problemy walki z ubóstwem w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Słaby T. (współautor) (2014), MMP dostawcą usług dla osób starszych, Pretendent, Wrocław.
 • Obszary wiejskie w Polsce (2011), Urząd Statystyczny, Olsztyn.
 • Rokeach M. (1973), The Nature of Human Values, Free Press, New York.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 (2014),
 • http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-osob-starszychi-konsekwencje-starzenia-sie-ludnosci-polski-w-swietle-prognozy-na-lata-2014-2050 [dostęp: listopad 2015].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bee6b1c1-7424-4242-8ead-709c109abfca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.