Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(24) | 111-127

Article title

Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Content

Title variants

EN
National Security Council

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w sprawach do-tyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Organ ten nie został wyposażony w jakiekolwiek uprawnienia o władczym charakterze, jego rola koncen-truje się na doradzaniu prezydentowi w sprawach związanych z bezpieczeństwem pań-stwa. Konstytucja nie precyzuje, kto może być członkiem Rady, pozostawiając decy-zje w przedmiocie składu RBN wyłącznie w gestii głowy państwa. Faktyczna rola Rady Bezpieczeństwa Narodowego determinowana jest aktywnością prezydenta, który zwo-łuje posiedzenia tego organu, a także określa tematykę spotkań.
EN
National Security Council is an advisory body to the President of Poland on issues relat-ing to internal and external security of the country. This body is not equipped with any powers of a governing nature, its role is focused on advising the President on matters of national security. The Constitution does not specify who may be a member of the Coun-cil, leaving decisions on the composition of RBN to sole discretion of the head of state. The actual role of the National Security Council is determined by the activity of the President, who convenes sessions of that body, and also sets themes for such meetings

Year

Issue

Pages

111-127

Physical description

Dates

published
2015-04-30

Contributors

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

  • Sarnecki P., Komentarz do art. 126 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
  • Fehler W., O pojęciu polityki wewnętrznego bezpieczeństwa państwa, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 23.
  • Fehler W., Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako konstytucyjny organ państwowy, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Ciągłość i zmiana, red. T. Słomka, A. Materska-Sosnowska, Warszawa 2012.
  • Sarnecki P., Komentarz do art. 135 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-beefa75c-0951-472c-9c49-17c50942abe6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.