Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(5) | 96-112

Article title

Jako zagadnienie: co decyduje, że obywatel czuje się bezpiecznie w swoim państwie

Content

Title variants

EN
As an Issue: What Determines that Citizens Feel Safe in Their Country
RU
К вопросу о том, что определяет, чувствует ли гражданин себя в безопасности в своей стране

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bezpieczne państwo to państwo dobrze i przejrzyście zorganizowane. Państwo, w którym wszyscy obywatele mają zagwarantowany stabilny byt i mają poczucie pewności własnego rozwoju. Osiągnięcie tego stanu uwarunkowane jest przepisami prawnymi, będącymi podstawowym instrumentem regulowania i określania pożądanych stosunków społecznych. Kluczowa rola przypada funkcjonowaniu administracji niższego szczebla, której – jak twierdzi Autor – nie można obarczać winą za sposób stosowania prawa, w którego granicach i w którego wykonaniu ma działać. Wykorzystanie (stanowienie) prawa uzależnione jest od partii politycznych zasiadających w parlamencie i kreujących skład władzy wykonawczej (rząd pochodzi z parlamentu), a ich reprezentacja (skład członków parlamentu) – od naszego obywatelskiego zaangażowania w wybory.
EN
A safe state is a well and clearly organized state. A state in which all citizens are guaranteed a stable existence and have a sense of confidence in their own development. Achieving this status is conditioned by legal provisions, which are the basic instrument for regulating and determining the desired social relations. The key role belongs to the functioning of the lower-level administration, which – as the author claims – cannot be blamed for the way the law is applied, within which limits and in which it is to operate. The use (lawmaking) of the law depends on the political parties sitting in parliament and creating the composition of the executive (the government comes from parliament), and their representation (members of parliament) – on our civic involvement in the election.

References

 • Błaś Adam, Boć Jan, Jeżewski Jan. 2003. Administracja publiczna. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.). 2010. Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i Europie, Warszawa: Liber.
 • Brzeziński Michał. 2009. Rodzaje bezpieczeństwa państwa [w:] Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Elipsa.
 • Calame Pierre. 2012. Proces reformy w administracji publicznej [w:] Jacek Czaputowicz (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Warszawa.
 • Cieślarczyk Marian. 2009. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 • Czapiński W. 1929. Bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny w naszym prawie administracyjnym. Gazeta Administracji i Policji Państwowej nr 9.
 • Gdulewicz Ewa, Kręcisz Wojciech, Orłowski Wojciech, Skrzydło Wiesław. 1997. [w:] Wojciech Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Jastrzębski Bronisław. 2017. Z teorii i praktyki funkcjonowania administracji publicznej w III RP. Płock: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica: Wydawnictwo Naukowe "Novum".
 • Jellinek George. 1921. Ogólna nauka o państwie. Warszawa.
 • Katz Richard. 1987. Party Government: European and American Experiences, t.2. Berlin: De Gruyter.
 • Kawka Władysław. 1939. Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Wilno: wydano z zasiłku Zakładu Administracji i Prwa Administracyjnego U.S.B.; Druk. Zorza.
 • Kroński Aleksander. 1932. Teoria samorządu terytorialnego. Warszawa.
 • Mażewski Lech. 2010. Bezpieczeństwo publiczne. Stanu nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918-2009. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Misiuk Andrzej. 2008. Administracja porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Peter Laurence J., Hull Raymond. 1975. Zasada Petera. Dlaczego wszystko idzie na opak. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Peters Guy B. 1999. Administracja publiczna w systemie politycznym. Warszawa: Scholar.
 • Rosa Ryszard, Turek Andrzej (red.). 2011. Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów. Warszawa: Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Siedlce: Akademia Podlaska.
 • Rydlewski Grzegorz. 2015. Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce. Warszawa Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Sartori Giovanni. 1999. Teoria demokracji, Warszawa.
 • Sokół Wojciech, Żmigrodzki Marek (red.). 2003. Współczesne partie i systemy partyjne. Zagadnienia teorii i praktyki politycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Stańczyk Jerzy. 1999. Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne relacje [w:] Ryszard Rosa (red.), Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, Siedlce-Chlewiska: WSR-P.
 • Topolewski Stanisław, Żarkowski Paweł. 2015. Współczesny wymiar bezpieczeństwa narodowego (wybrane zagadnienia). Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.
 • Zieliński Eugeniusz. 2013. Administracja rządowa i samorządowa w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Zieliński Jacek. 2003. Referendum w Norwegii [w:] Eugeniusz Zieliński, Izolda Bokszczanin, Jacek Zieliński, Referendum w państwach Europy. Warszawa: Fundacja Europea, ASPRA-JR.
 • Zieliński Jacek. 1997. Referendum konstytucyjne na Białorusi – demokracja czy autokratyzm [w:] Michał T. Staszewski (red.), Referendum Konstytucyjne w Polsce. Warszawa: ISP PAN
 • Zięba Ryszard. 1997. Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Davis Bobrow, Edward Haliżak, Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX w. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych Scholar.
 • Zięba Ryszard. 1989. Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych. Sprawy Międzynarodowe 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bef3c9ed-655b-4af3-abdd-d43d37492074
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.