Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 64 | 10: Glottodydaktyka | 83-95

Article title

Kompetencja komunikacyjna i motywacja kulturowa jednostek tekstowych z perspektywy glottodydaktyki

Authors

Title variants

EN
Communication Competence and Cultural Motivation of Texts Units in Perspective of Glottodidactics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy problemu kulturowej interpretacji tekstowych realizacji systemu językowego współczesnego języka rosyjskiego, pojawiających się w aktualnym dyskursie medialnym (na podstawie tekstów prasowych). W przestrzeni tekstu słowa zyskują bowiem znaczenia jako jego elementy i wspólnie tworzą semantyczny kontekst i czytelną sieć powiązań, budując tekstową rzeczywistość medialną. Trudności w ich rozumieniu i poprawnej interpretacji sprawiają elementy kulturowe (jednostki nacechowane kulturowo): nazwy własne, frazeologizmy, skrzydlate frazy, symbole, asocjacje, konotacje słów itp. Ważna jest zatem kompetencja komunikacyjna studentów, na którą składa się również kompetencja językowa i (inter)kulturowa. Znajomość szerokiego kontekstu kulturowego i motywowanych kulturowo jednostek języka i analizowanego tekstu zarazem, pozwala studentom na zachowanie językowe (odczytywanie – interpretacje i budowanie wypowiedzi) zgodne z komunikacyjnymi normami kulturowymi.
EN
The paper deals with cultural interpretation of text realizations in contemporary Russian language systems which appear in present mass-media discourse (based on press texts). Words gain meanings when used in a text, and together they provide semantic context and a clear network of interconnections, thus creating the text mass-media reality. The difficulties in their understanding and correct interpretation are driven by cultural elements such as proper names, idioms, idiomatic expressions, symbols, associations, words’ connotations and others. Therefore, students’ communication competence is crucial to understand those elements. Communication competence consists of, among others, language and (inter)cultural competence. The understanding of a broad cultural context and culturally motivated elements of Russian language system as well as analyzed text, allows the students to interpret the text in compliance with cultural communication standards.

Contributors

author
 • Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego

References

 • Dobrzyńska T., Tekst, [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, t. II: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 283-304.
 • Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku: Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kłoskowska, Wrocław 1991.
 • Fish S., Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, tłum. K. Abriszewski, Kraków 2002.
 • Krytyczna analiza dyskursu: interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Kraków 2008.
 • Mentalność rosyjska. Słownik, oprac. i red. A. Lazari, Katowice 1995.
 • Paepcke F., Rozumienie tekstu a przekład, [w:] Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. A. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009, s. 335-346.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
 • Piotrowska M., Proces decyzyjny tłumacza: podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Kraków 2007.
 • Pstyga A., Problem kompetencji międzykulturowej i transpozycji kulturowej w dydaktyce przekładu (na materiale rosyjskich tekstów medialnych), [w:] Nauczanie języka rosyjskiego jako obcego w szkole wyższej (Обучение русскому языку как иностранному в системе высшего образования), red. H. Rycel-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2012, s. 307-314.
 • Pstyga A., Wartościowanie w strukturze słowa i tekstu jako problem teorii oraz praktyki przekładu, [w:] Język a komunikacja, t. XVIII: Współczesne kierunki analiz przekładowych, red. M. Piotrowska, Kraków 2007, s. 241-249.
 • Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.
 • Żydek-Bednarczuk U., Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.
 • Леонтович O., Введение в межкультурную коммуникацию, Москва 2007.
 • Пстыгa A., Семантика интерпретации текста: лингвистические исследования на грани методологического срыва или интеграции, [w:] Język i metoda (Язык и метод), t. III: Język rosyjski w badaniach lingwistycznych XXI wieku. Analiza lingwistyczna na granicy załamania metodologicznego, red. D. Szumska, K. Ozga, Kraków 2016, s. 241-249.
 • Степанов Ю., Константы: словарь русской культуры, Москва 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-befa306f-d780-4684-b337-bd4c0e614c06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.