Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 103 | 203-215

Article title

Ocena gotowości Polski do uczestnictwa w strefie euro

Content

Title variants

EN
Evaluation of Readiness of Poland to Participate in the Euro Area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia wypełniania przez Polskę kryteriów nominalnej konwergencji zawartych w Traktacie z Maastricht na podstawie analizy empirycznej obejmującej lata 2007–2015. W opracowaniu poruszona została także problematyka dotycząca realnej konwergencji naszej gospodarki ze strefą euro. Kwestie te mają bowiem istotne znaczenie dla perspektywy pełnego uczestnictwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej oraz możliwości osiągnięcia jak największych korzyści wynikających z integracji monetarnej. Ponadto, wskazane zostały najważniejsze korzyści płynące z przystąpienia do strefy euro oraz zagrożenia wynikające z rezygnacji z własnej waluty. Przeprowadzona analiza dowodzi, iż wymogi traktatowe nie stanowią dla Polski bariery uniemożliwiającej akcesję do unii walutowej. Jednak poziom podobieństwa strukturalnego polskiej gospodarki do gospodarki strefy euro (konwergencja realna) wciąż pozostaje na niezadawalającym poziomie.
EN
The purpose of this article is to evaluate the degree of Poland’s fulfillment of nominal convergence criteria placed in the Maastricht Treaty. Moreover, this study investigates the problem of the real convergence of the Polish economy with the euro area. These issues are important because of the perspective of full participation in the Economic and Monetary Union and the ability to maximize the benefits of monetary integration. Additionally, this article presents the most important benefits of joining the euro area and the risks connected with resignation of domestic currency. The analysis shows that the nominal convergence criteria do not constitute for Poland a barrier preventing accession to the monetary union. However, the level of structural similarity of the Polish economy to the euro area (real convergence) is still unsatisfactory.

Year

Volume

103

Pages

203-215

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

References

 • Akty prawne
 • Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864).
 • Opracowania
 • Gajewski Paweł, Skutki akcesji Polski do strefy euro – przegląd wybranych badań, w: Piotr Krajewski (red.), Gospodarka Polski w perspektywie wstąpienia do strefy euro. Ujęcie ilościowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission, Belgium 2015.
 • Kawula Michał, Sceptycznie o euro, w: Jerzy Kitowski (red.), Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową, Departament Polityki Makroekonomicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016 r.
 • Poliński Romuald, Problemy strefy euro, Wydawnictwo Naukowe FREL, Warszawa 2015.
 • Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010.
 • Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NPB, Warszawa 2009.
 • Rosati Dariusz K., Czy Polska powinna wejść do strefy euro?, w: Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati (red.), Kryzys finansów publicznych – przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013.
 • Szczypińska Agnieszka, Monitor konwergencji realnej, Ministerstwo Finansów Departament Polityki Makroekonomicznej, nr 5/2015.
 • Tomczak-Woźniak Ewa, Konwergencja realna fundamentem powodzenia integracji monetarnej Polski ze strefą euro, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 59/2015.
 • Zwierzchlewski Sławomir, Stabilność unii walutowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Strony internetowe
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00127&plugin=1; stan na 01.05.2016 r.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=; stan na 01.05.2016 r.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1; stan na 02.05.2016 r. http://www.zavedenieura.cz/en/maastricht-criteria; stan na 02.05.2016 r.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdec100; stan na 05.05.2016 r.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114; stan na 05.05.2016 r.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/National_accounts_and_GDP/pl; stan na 26.05.2016 r.
 • http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do; stan na 02.05.2016 r.
 • http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/19-malta-poland-deficits-back-below-three-percent-gdp/; stan na 05.05.2016 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0081-6841

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-befc08e8-a020-48ae-bd5d-cb7957ebcc86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.