Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 15 | 3 | 341-350

Article title

Concept for identifying problems in supply chains in omni-channel systems

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Koncepcja indetyfikowania problemów w łancuchu dostaw w systemach omni-channel

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: In a rapidly changing competitive environment and increasing customer expectations, an efficient supply chain is a very important success factor. What should be avoided and what should be considered during planning and supply chain management? Is it possible to apply the same solutions to each business model (B2B/ B2C)? The following article presents the perspective of manufacturing companies. In the current situation there is less and less space for companies operating according to only one model. Each company is considering strategies: low profit in B2B models, which due to greater predictability of demand gives lower risk of production planning and omni-channel in B2C models, which by definition are more profitable, but are associated with a higher risk of demand change. The article presents problems and challenges during supply chain management in manufacturing companies that use both business models in the era of e-commerce market. Methods: Based on the available literature, the problems of supply chain management in B2B and B2C relations are presented. The frequency of their occurrence was surveyed and the level of risk of negative impact on the company and its environment was presented. Results: The survey identified the challenges and problems that companies face when managing their supply chains, and those that pose the highest and lowest risks. Conclusions: This article presents the concept of identification of problems and challenges faced by manufacturing companies and models of actions to be applied in order to minimize their effects. The article is two-dimensional, showing a perspective for simple supply chains (B2B) and omni-channel chains (B2C).
PL
Wstęp: W szybko zmieniającym się konkurencyjnym otoczeniu na tle rosnących oczekiwaniach klientów, bardzo ważnym czynnikiem sukcesu jest sprawny łańcuch dostaw. Czego należy unikać i co należy wziąć pod uwagę podczas planowania i zarządzania łańcuchem dostaw? Czy możliwe jest zastosowanie tych samych rozwiązań do każdego modelu biznesowego (B2B/ B2C)? Poniższy artykuł przedstawia perspektywę firm produkcyjnych. W obecnej sytuacji jest coraz mniej miejsca dla firm działających według tylko jednego modelu. Każda firma rozważa strategie: niski zysk w modelach B2B, który ze względu na większą przewidywalność popytu daje mniejsze ryzyko planowania produkcji oraz system multi-kanałowy w modelach B2C, które z definicji są bardziej opłacalne, ale wiążą się z wyższym ryzykiem zmiany popytu. W artykule przedstawiono problemy i wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych, które wykorzystują oba modele biznesowe w dobie rynku e-commerce. Metody: Na podstawie dostępnej literatury przedstawiono problemy zarządzania łańcuchem dostaw w relacjach B2B i B2C. Zbadano częstotliwość ich występowania oraz przedstawiono poziom negatywnego wpływu na firmę i jej otoczenie. Badanie przeprowadzono metodą ankietową na próbce 65 managerów wyższego i średniego szczebla z działów zarządzania łańcuchami dostaw w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wyniki: W badaniu zidentyfikowano wyzwania i problemy, przed którymi stoją firmy zarządzające swoimi łańcuchami dostaw. Przedstawia, które problemy wykazują najwyższy i najniższy poziom ryzyka. Wnioski: W artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji problemów i wyzwań stojących przed firmami produkcyjnymi. Dwuwymiarowość artykułu pozwala zademonstrować perspektywę prostych łańcuchów dostaw (B2B) i łańcuchów wielokanałowych (B2C).

Journal

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

341-350

Physical description

Contributors

  • Poznan School of Logistics, Poznań, Poland
  • Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf0279fa-f8fe-4b79-9f7c-d4c5ba84a4c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.