Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7 | 1 | 130-137

Article title

Štúdia pojednáva o teoretických, legislatívnych a sociologických východiskách pre riešenie problematiky ochrany detí v prostredí internetu. Nástroje štátu a EÚ sú základným východiskom pre riešenie tejto problematiky, ktorá prerastá hranice štátov a regiónov. Vhodná štandardizácia tohto prostredia je nevyhnutnosťou pre ochranu detí a boja proti kriminalite na nich páchanej.

Content

Title variants

Languages of publication

EN SK

Abstracts

EN
The study discusses the theoretical, legislative and sociological approaches for addressing the issue of child protection in the Internet environment. The tools of the State and the EU are an essential starting point for the solution of this problem, which goes beyond the borders of the States and regions. Appropriate standardisation of this environment is a necessity for the protec-tion of children and the fight against crime committed against them.

Year

Volume

7

Issue

1

Pages

130-137

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

References

 • Akčný plán (2012), Akčný plán rozvoja práce s mládežou Košického samosprávnehokraja na roky 2012–2014., Úrad KSK, http://www.gymmoldava.sk/dokumenty/20122013/akcny_plan_rozvoja _prace_s_mladezou.pdf.
 • Bobot V., Jakubeková M. (2013), Informačná bezpečnosť v škole, Bratislava, http://www.mpc-edu.sk/library/files/publik_ciainfbezp_web.pdf.
 • Kováčová L., Klimo V. (2013), Fundamentals ofsecurityeducation in theprocessofglobalization, „Odes´kyiPolitechnichnyiUniversytet PRATSI“, iss. 2 (41).
 • Krauz A. (2011), Niewolnictwo dzieci na e-globie w XXI wieku zamiast edukacji, [w:] M. Duris, Technicke vzdelavanie ako sucast vseobecneho vzdelavania, 27 medzinarodna vedecko-odborna konferencia, Banska Bystricia.
 • Legislatíva (2011). Legislatíva pre zriaďovanie škôl a školských zariadení, Školský portál, http://www.skolskyportal.sk/clanky/legislativa-pre-zriadovanie-skol-skolskych-zariadeni.
 • Loveček T. (2007), Bezpečnosť informačných systémov, Žilina.
 • MsP Nitra (2014), Stop počítačovej kriminalite, http://www.mspnitra.sk/stranky/prevencia/ podporeneprojekty/stop-pocitacovej-kriminalite.php.
 • Národná stratégia (2008), Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR, Bratislava, http://www.informatizacia.sk/narodna-strategia-pre-ib/6783s.
 • Návrh zabezpečenia (2009), Návrh zabezpečenia CSIRT.SK, Bratislava, http://www.informatizacia.sk/ informacna bezpecnost/2999s.
 • Pedagogické pokyny (2013), Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2013/2014, Bratislava, http://www.minedu.sk/data/att/4966.pdf.
 • Projekty (2012), Projekty KR PZ v Košiciach v roku 2012, http://www.minv.sk/?rok_2012.
 • Stábová D. (2007), Počítačová kriminalita a nebezpečenstvo internetu pre deti a mládež, „Sociálnaprevencia – Prevencia kriminality“ no. 1, http://www.infodrogy.sk/drogyUserFiles/File/ IVB_Kmiminalita_1_2007_zelene.pdf.
 • Stratégia prevencie (2012), Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskejčinnosti v Slovenskej republike na roky 2012–2015, https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat.rtf? instEID=1&attEID=41082&docEID=217608&matEID=4630&langEID=1&tStamp=20111108083408430.
 • Zámer zákona (2010), Zámer zákona o informačnej bezpečnosti, Bratislava, http://www.informa-tizacia.sk/informacna-bezpecnost/2999s.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf03e5dd-d1cb-41ad-b245-c090b7253078
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.