Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 65 | 5: Teologia duchowości | 23-36

Article title

Odmłodzenie communio Kościoła przez dary Ducha

Title variants

EN
Rejuvenation of the Church Communio Through the Gifts of Holy Spirit

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Duch Święty, udzielając wierzącym wielorakich darów, przyczynia się do odmłodzenia wspólnoty Kościoła. Co stanowi istotę odmłodzenia communio Kościoła i jakie posiada wymiary? Owocem działania Ducha Świętego jest głęboka więź z Bogiem i ludźmi – to znaczy miłość, wyrażająca się we wszelkich rodzajach cnót – a także coraz głębsze uczestniczenie w ewangelicznej misji Chrystusa. Duch Święty czyni Kościół bardziej trynitarnym, bardziej ewangelicznym, bardziej eucharystycznym, bardziej ekumenicznym oraz bardziej eschatologicznym.
EN
The Holy Spirit, by giving believers many gifts, contributes to rejuvenation of the Church community. What is the essence of rejuvenation of the Church communion and what are its dimensions? The fruit of the Holy Spirit's action is a deep relationship with God and people − that is, love, expressing itself in all kinds of virtues − and ever deeper participation in the evangelical mission of Christ. The Holy Spirit makes the Church more Trinitarian, more evangelical, more Eucharistic, more ecumenical and more eschatological.

Keywords

Contributors

 • Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Ange D., Święci na Trzecie Tysiąclecie, Warszawa 2002.
 • Aperecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy, Gubin 2014.
 • Castellano Cervera J., Carismi per il Terzo Milennio. I movimenti ecclesiali e le nuove comunità, Roma 2001.
 • Czaja A., Szczerze o Kościele [rozmawia Tomasz Ponikło], Kraków 2014.
 • Dupuy Ancillotti J., Vita carismatica, Milano 1992.
 • Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium (24 listopada 2013 r.), Kraków 20142.
 • Hocken P., Kościół, który nadchodzi. Refleksje nad odnową Kościoła, Katowice 2009.
 • Hocken P., Przecieranie nowych dróg. Dokąd Duch Święty prowadzi Kościół?, Katowice 2009.
 • Hocken P., Wielki plan Boga. Zgłębianie tajemnicy Chrystusa, Katowice 2009.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Vita consecrata, w: Vita consecrata. Adhortacja. Tekst i komentarze, red. A.J. Nowak, Lublin 1999.
 • Koch K., Kościele dokąd zmierzasz?, Lublin 2014.
 • Kongregacja do spraw instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania, Warszawa 2017.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List Iuvenescit Ecclesia do Biskupów Kościoła katolickiego na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła, w: http://episkopat.pl/relacja-miedzy-darami-hierarchicznymi-a-charyzmatycznymi-list-kongregacji-nauki-wiary/ [dostęp: 5.03.2018].
 • Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne, Kielce 1998.
 • Léon-Dufour X., Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1981.
 • Léon-Dufour X., Słownik Teologii Biblijnej, Poznań 1990.
 • Martin R., Kościół Katolicki przy końcu wieku. Co mówi Duch do Kościoła?, Wrocław–Kraków 1996.
 • Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995.
 • Prado Flores J.H., Jak ewangelizować ochrzczonych, Łódź 1993.
 • Rey D., Parafio, obudź się! Wyzwania nowej ewangelizacji, Gubin 2014.
 • Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań [wyd. III; b.r.w.].
 • Sowa P., Kaproń K., Nowa ewangelizacja. Kerygmatyczny impuls w Kościele, Gubin 2012.
 • Sullivan F.A., Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna. Studium biblijne i teologiczne, Warszawa 1992.
 • Tagle L.A.G., Ludzie Wielkiej Nocy, Kraków 2014.
 • White M., Corcoran T., Narzędzia do odbudowy czyli 75 praktycznych sposobów na lepszą parafię, Gubin 2015.
 • White M., Corcoran T., Odbudowana – czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie. Historia katolickiej parafii, Gubin 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf058fa4-11a8-4247-93b0-adc2469ba639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.