Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(25) | 231-239

Article title

Bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Safety of the public finances in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Polskie fi nanse publiczne wymagają reformy. Obecnie nie ma chyba ani jednej sfery naszego życia społecznego, w której władza publiczna jest w stanie optymalnie lub chociaż przyzwoicie wypełniać swoje funkcje wobec społeczeństwa i gospodarki. Jednostki sektora fi nansów publicznych w mniejszym stopniu zagrożone są utratą zdolności do kontynuowania działalności, gdyż nie podlegają przepisom związanym z upadłością podmiotu gospodarczego. Nie oznacza to jednak, że nie mogą zostać zlikwidowane, gdy ich dalsza działalność będzie zagrażała płynności fi nansowej i wypłacalności organu nadrzędnego. W związku z czym fi nanse publiczne mają umożliwiać optymalne wykonywanie jej funkcji. Powinny być zatem dostosowane do istoty ustroju politycznego i społeczno- gospodarczego państwa oraz odpowiadać jego poziomowi rozwoju cywilizacyjnego. W artykule przedstawiono system bezpieczeństwa fi nansów publicznych w Polsce z podziałem na system bezpieczeństwa strategicznego i operacyjnego, kontrolę w sektorze fi nansów publicznych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych, a także uwarunkowania przezwyciężania kryzysu w fi nansach publicznych państwa.
EN
Th e Polish public fi nance requires the reform at present. Th ere at present is probably no not a single one sphere of our social life, in which the offi cial authority is in the state in an optimal way or at least decently to perform one’s functions towards the society and the economy. Units of the sector of the public fi nance to a lesser degree are endangered with loss of the ability to continue activity, because aren’t subject to the recipes associated with the bankruptcy of the business entity. However it doesn’t mean that they cannot be liquidated, when their further activity is threatening the fi nancial liquidity and the solvency of the superior organ. What the public fi nance is supposed to enable the optimum performance of her function in relation to. States should and so be adapted for the being of the political and social-economic system and to correspond to his level of development of civilization. In the article a security system of the public fi nance was presented in Poland with the division into the security system strategic and operating, control in the sector of the public fi nance and responsibility for the breach of discipline of the public fi nance, as well as conditioning of overcoming the crisis in the public fi nance you.

Keywords

Year

Issue

Pages

231-239

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

References

 • Alińska A., Pietrzak B., Finanse publiczne a kryzys fi nansowy, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2011
 • Błaszczuk D. J., Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce, WydawnictwoPOLTEX, Warszawa 2006 r.
 • Brdulak J., Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych,Szkoła Głowna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008
 • Głuch M., Dyscyplina finansów publicznych, Wydawnictwo Grupa Wydawnicza INFOR, Warszawa 2006
 • Grześkiewicz W., Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego,Difin S.A., Warsawa 2014
 • Kosikowski C., Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe,Wydawnictwo Wolters Kluwer Polscka, Warszawa 2008
 • Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H., Kontrola finansowaw sektorze finansów publicznych, wyd. PWE, Warszawa 1999.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i Polityka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006 r.
 • Ostaszewski J., Finanse, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o.,Warszawa 2010
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i Praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2013
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 r.
 • Ruśkowski E., Salachna J. M., Finanse publiczne. Komentarze praktyczne,Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2014
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2012

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf07e3d5-f02e-49fa-8448-9c69fb1a44bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.