Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 72 | 4(323) | 115-120

Article title

Miejsca pamięci. Tablice i monolity Karola Tchorka

Title variants

EN
Memory Sites. Plaques and Monoliths by Karol Tchorek

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Próby inwentaryzacji i udokumentowania Miejsc Pamięci Narodowej, tak charakterystycznych w ikonosferze Warszawy, były podejmowane wcześniej wielokrotnie. Wynik tych prób w korelacji do posiadanych w zbiorach archiwalnych badanych materiałów, wyraźnie wykazuje braki, błędy lub ograniczenia zakresu do inwentaryzacji fotograficznej, lub zawężenia wykazu tylko do konkretnego okresu (np. Powstania Warszawskiego). W efekcie mojego projektu, opracowana została pełna ewidencja i rejestracja tablic i monolitów, upamiętniających historię miasta w okresie tragicznych wydarzeń ostatniej wojny, autorstwa rzeźbiarza Karola Tchorka. Zebrana baza materiałowa: dokumentacja fotograficzna, ocena stanu technicznego, uporządkowanie danych w oparciu dokumenty archiwalne, pozwoli też mam nadzieję, na opracowanie graficzne i wydanie publikacji - mapy Warszawy wraz z ukazaniem tła wydarzeń, w formie przewodnika po Miejscach Pamięci. Dokumentacja i wyniki projektu zostały przekazane Fundacji Tchorek-Bentall, która zgodnie ze Statutem sprawuje opiekę nad spuścizną artystyczną Karola Tchorka.
EN
Attempts at making inventories of, and documenting National Memory Sites, so characteristic for the iconosphere of Warsaw, have been undertaken upon numerous occasions. The outcome of those endeavours in correlation to the examined material in archival collections distinctly indicates gaps, errors, or restrictions of the range to photographic inventories or limiting the list to a concrete period (e.g. the Warsaw Uprising). The project presented by the author of this article produced a complete record and registration of plaques and monoliths designed by the sculptor Karol Tchorek and commemorating the history of the town during the tragic events of the last war. The accumulated material basis: photographic documentation, assessment of the technical state, and an orderly arrangement of data upon the basis of archival documents will, hopefully, enable a graphic study and the issuing of a publication – a map of Warsaw showing the background of events in the form of a guidebook to Memory Sites. The documentation and outcome of the project were entrusted to the Tchorek-Bentall Foundation, which, in accordance with its Statute, is the guardian of the artistic bequest of Karol Tchorek.

Keywords

EN

Year

Volume

72

Issue

Pages

115-120

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf0a9276-2b90-4d4c-a691-e4d260dc0e18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.