PL EN


2015 | 6 | 3 | 164-175
Article title

Čiastkové výsledky z výskumu implementácie interaktívnej tabule pri vzdelávaní ku kompetenciám v predmete Technika v ZŠ

Content
Title variants
EN
Partial Results of the Research Implementation Whiteboard in Education to the Competencies in the Subject Technology in Elementary School
Languages of publication
EN SK
Abstracts
SK
V príspevku sa autori venujú pozorovaniu žiakov v predmete Technika na vybranom obsahu učiva prostredníctvom pozorovacích hárkov v súvislosti s implementáciou interaktívnej tabule a elektronicky spracovaného interaktívneho predvádzacieho materiálu. Svoje pozorovanie zameriavame na vybrané kompetencie a analýzu zistených poznatkov.
EN
In this paper, the authors devote observation of students in the subject Technique for selected curriculum content through observation sheets regarding the implementation of an interactive whiteboard and electronically processed interactive demonstration material. His observation focusing on selected competencies and an analysis of the findings.
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
164-175
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Depešová J. (2014): Multimediálna podpora technického vzdelávania, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/1.
  • Stebila J. (2014): Aktivizačné metódy a ich využitie v predmete Technika, „Edukacja – Technika – Informatyka” nr 5/2.
  • Štátny vzdelávací program, <http://www.statpedu.sk/sk/ Statny-vzdelavaci-program/Statny-vzdelavaciprogram- pre-2-stupen-zakladnych-skol-ISCED-2.alej (25.04.2015).
  • Vargová M. (2014): Inovácie Technického vzdelávania s využitím IKT v pracovnom vyučovaní, Nitra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bf0ccc76-b65f-45c5-9eba-c379bd63e4b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.