Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18 | 125-135

Article title

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec obszaru postradzieckiego w świetle paradygmatu realitycznego

Content

Title variants

EN
The realism paradigm and Russian policy in relation to post-Soviet area

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Paradygmat realistyczny oparty jest na państwocentrycznym postrzeganiu stosunków międzynarodowych. Państwa, realizując własne interesy, dążą do zwiększenia potęgi, posługując się przy tym szeroką gamą środków i metod. W celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności na arenie międzynarodowej, państwa prowadzą politykę zagraniczną w sposób egoistyczny, charakterystyczny dla natury ludzkiej. W taki sposób postępuje Federacja Rosyjska dążąc do integracji obszaru postradzieckiego, odzyskania utraconej po rozpadzie Związku Radzieckiego strefy wpływów oraz wzmocnienia pozycji na arenie międzynarodowej. Celem opracowania jest próba przeniesienia założeń paradygmatu realistycznego na grunt polityki Federacji Rosyjskiej w stosunku do państw powstałych w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy.
EN
The paradigm of realism is based on a country-centered perception of international relations. Countries, pursuing their own interests, seek to increase their power, using a wide range of the means and methods. In order to achieve maximum effectiveness in the international arena, the states conduct foreign policy in a selfish way, that is typical for human behavior. States, like humans, strive for their security, development and glory, while their fundamental interests can be achieved through a variety of means. The Russian Federation is targeted at the integration of the post-Soviet area and strengthen its position in the international arena. The pro-European orientation of the new authorities in Ukraine, which belongs to a strategically important area for the Russian Federation directly influenced the imbalance in the implementation of the fundamental principles of the Russian foreign policy towards the post-Soviet area. The purpose of this article is to attempt to apply the assumptions of the realistic paradigm to the Russian Federation policies towards the area of the former Soviet Union, with particular emphasis on Ukraine.

Year

Volume

18

Pages

125-135

Physical description

Contributors

References

 • Aron R., 1995, Pokój i wojna między narodami, Warszawa.
 • Bäcker R., 2007, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń.
 • Bäcker R., 2008, Autorytaryzm rosyjskiego obozu władzy, [w:] J. Babiak (red.), Wyzwania i zagrożenia dla Europy XXI wieku, Poznań.
 • Bieleń S., 2006, Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa.
 • Bieleń S. (red.), 2011, Wizerunki międzynarodowe Rosji, Warszawa.
 • Bieleń S., Raś M. (red.), 2009, Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa.
 • Bryc A., 2009, Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa.
 • Gołaś K., 2011, Region Kaukazu w polityce Federacji Rosyjskiej – wybrane aspekty, „Przegląd Geopolityczny”, Tom 3.
 • Górecki W., 2014, Coraz dalej od Moskwy. Rosja wobec Azji Centralnej, „Prace OSW”, nr 48.
 • Górka-Winter B., 2005, Problem granic Estonii i Łotwy z Federacją Rosyjską, „Biuletyn PISM”, nr 59.
 • Hyndle J., Kutysz M., 2004, Rosyjskojęzyczni na Łotwie i w Estonii, „Prace OSW”, nr 14.
 • Kapuśniak T., 2010, Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy: ciągłość i zmiana, [w:] L. Zyblikiewicz, M. Czajkowski, P. Bajor (red.), Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej. Wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią, Kraków, s. 171-178.
 • Klein G., 2014, Polityka Rosji wobec „bliskiej zagranicy” – rosyjski realizm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, „OBRONNOŚĆ. Zeszyty Naukowe”, nr 3(11).
 • Leonard M., Popescu N., 2008, Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska – Rosja, Londyn-Warszawa.
 • Łomanowski A., Musiałowicz B., 2006, Kierunki rosyjskiej polityki zagranicznej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 2.
 • Morgenthau H.J., 2010, Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa.
 • Raś M., 2015, Polityka Rosji wobec Ukrainy i jej implikacje dla ładu międzynarodowego w Europie, [w:] K. Czornik, M. Lakomy M. Stolarczyk, Implikacje konfliktu ukraińskiego dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze oraz społeczne, Katowice.
 • Sawicka M., 2011, Paradygmat realistyczny – podejście dominujące w geopolityce, „Przegląd Geopolityczny”, Tom 3.
 • Topolski I., 2012, Interesy Federacji Rosyjskiej wobec państw Południowego Kaukazu, [w:] T. Stępniewski, Kaukaz – kultura, społeczeństwo, polityka, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, zeszyt 2, s. 27-36.
 • Wierzbowska-Miazga A., 2013, Wsparcie drogą do podporządkowania. Rosja wobec Białorusi, „Punkt Widzenia” 2013, nr 34.
 • Włodkowska A., 2006, Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Wspólnoty Niepodległych Państw, Toruń.
 • Włodkowska A, 2008, Problemy rosyjskiej dominacji na obszarze WNP, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 8.
 • Żurawski vel Grajewski P., 2008, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004, Kraków-Warszawa.
 • Żurawski vel Grajewski P., 2011, Strategia Federacji Rosyjskiej wobec państw basenu Morza Bałtyckiego, „Analizy Natolińskie”, nr 4(52).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf109a2d-07b7-44c7-8982-1bc99f0b0280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.