Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(49) | 135-151

Article title

Methods Of The Regional Economic Impact Assessment Of Tourism: Achievements And Challenges. The Example Of Poland

Content

Title variants

PL
Metody oceny regionalnego oddziaływania ekonomicznego turystyki: osiągnięcia i wyzwania. Przykład Polski

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu: 1) omówienie doświadczeń Polski w opracowywaniu narzędzi oceny oddziaływania ekonomicznego turystyki zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym; 2) wskazanie osiągnięć i 3) zwrócenie uwagi na dalsze wyzwania wynikające z wystąpienia nowych przejawów konkurencji na rynku turystycznym, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kompleksowym sposobem oszacowania wkładu turystyki w gospodarkę jest tzw. rachunek satelitarny turystyki (ang. TSA) i jego odpowiednik regionalny, tzn. rachunek regionalny. Artykuł podnosi również kwestię wiarygodnego oszacowania takich przepływów pieniężnych, jakie – minus wyciek – w rzeczywistości pozostają w regionie, oraz problem szacowania wpływu nowych i dynamicznie rozwijających się modeli biznesowych, np. Airbnb, Uber, Homeaway, Roomorama, Onefi nestay, Couchsurfing itp.
EN
The article aims to (1) discuss Poland’s experience in developing tools of the economic impact assessment of tourism, at both the national and regional levels, (2) indicate the achievements and (3) draw attention to further challenges resulting from the occurrence of new competition developments in the tourism market, particularly in the small and medium-sized enterprise sector. A comprehensive way to estimate the contribution of tourism to the economy is the so-called tourism satellite account (TSA) and its regional equivalent, i.e. the regional account. The paper also raises the issue of a reliable estimation of such cash flows as – less leakage – actually remain in the region and the problem of estimating the impact of new and dynamically growing business models, e.g. Airbnb, Uber, Homeaway, Roomorama, Onefi nestay, Couchsurfi ng, etc.

Year

Issue

Pages

135-151

Physical description

Contributors

  • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Wydział Turystyki i Rekreacji
author
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Gospodarki Światowej. Katedra Turystyki

References

  • Dziedzic E., Kachniewska M., Łopaciński K., Skalska T. (2000–2012), Rachunek satelitarny turystyki dla Polski, Editions: 2000, 2001, 2002, 2003-2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, Instytut Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa.
  • Dziedzic E., Kachniewska M., Skalska T. (2015), Rachunek satelitarny turystyki – metodologia, wyniki, interpretacja, SGTiR, Warszawa.
  • Eurostat (2009), Tourism Satellite Accounts in the European Union. Report on the implementation of TSA in 27 EU, Luxembourg.
  • Eurostat (2013), Tourism Satellite Accounts (TSAs) in Europe, Luxembourg.
  • OECD (2000), Measuring the Role of Tourism in OECD Economies, The OECD Manual on Tourism Satellite Accounts and Employment, Paris.
  • Skalska T., Shcherbiak E. (2016), The competitiveness on the tourism market: Airbnb as challenge for the tourism sector. Analysis of prices of accommodation services on the examples of cities with strong tourist function, A paper presented at the 2nd International Workshop on the Sharing Economy, Paris, 28–29 February.
  • Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (2008), The Department of Economic and Social Aff airs of the United Nations, World Tourism Organization Eurostat Commission of the European Communities, Organisation for Economic Co-operation and Development, Luxembourg, Madrid, New York, Paris.
  • UN (2010), International Recommendations for Tourism Statistics 2008, UN, UNWTO, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf1831f5-6ca6-4fc9-a4b5-bc72ca04f6cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.