PL EN


2018 | 2(22) | 39-52
Article title

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PODEJMOWANIE DECYZJI NABYWCZYCH PRZEZ KONSUMENTÓW NA RYNKU GASTRONOMICZNYM

Content
Title variants
EN
FACTORS INFLUENCING TO CONSUMERS’ PURCHASING DECISIONS ON THE CATERING MARKET
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania było określenie czynników wpływających na podejmowanie przez konsumentów decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym. W pracy przedstawione zostały główne powody, jakimi kierują się nabywcy podczas wyboru lokalu gastronomicznego, ich preferencje dotyczące lokalizacji oraz rodzaju kuchni. Opracowanie przedstawia również teorie zachowania konsumenta, czynniki wpływające na zachowania nabywcy i procesy, jakie towarzyszą podejmowaniu decyzji. Zobrazowany został również rynek gastronomiczny w Polsce oraz czynniki wpływające na zmiany popytu na usługi tegoż rynku.
EN
The purpose of the work was to determine the factors affecting consumers’ purchasing decisions on the gastronomy market. It was indicated that preferences regarding the location, type of kitchen and the purpose of the most frequent catering places. The thesis also presents theories of consumer behavior, factors affecting the behavior of the buyer and the processes that accompany the decision-making process. It is illustrated that the gastronomic market in Poland and factors influencing changes in the demand for services on this market.
Year
Volume
Pages
39-52
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bank Danych Lokalnych, 2017, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [08.04.2017].
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Chudy S., Ekonomika i organizacja firmy handlowej, Wyd. eMPi2, Poznań 1995.
 • Czarniecka-Skubina E., Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.
 • Czarniecka-Skubina E., Technologia gastronomiczna, Wyd. SGGW, Warszawa 2016.
 • Gaworecki W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Grębowiec M., Czynniki warunkujące jakość oraz ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych na rynku gastronomicznym, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2010, 80.
 • Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2007.
 • Kowalczuk I., Specyfika przedsiębiorstw gastronomicznych w kontekście sektora usług żywieniowych, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem gastronomicznym i hotelarskim, red. H. Górska-Warsewicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2014.
 • Kowalczuk I., Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, Wyd. SGGW, Warszawa 2012.
 • Kwasek M., Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności w Polsce, „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 2015, 8.
 • Levytska G., Usługi gastronomiczne – znaczenie i tendencja rozwoju, Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2017, GUS, Warszawa 2017.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A., Podstawy gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Ozimek I., Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumentów w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 2013.
 • Rekowski M., Mikroekonomia, WROKOPA Sp. z o.o., Poznań 2008.
 • Rudnicki L., Zachowania konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Sala J., Marketing w gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bf1e54a7-1e7d-4bd6-b672-6b558cf0a289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.