Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(57) | 25-37

Article title

Matryca instytucjonalna unii europejskiej w procesie integracji europejskiej

Content

Title variants

EN
Institutional Matrix of the European Union in the Process of European Integration

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Badania opisane w artykule stanowią ocenę istoty zjawisk wpływających na zmianę dotychczasowej koncepcji procesu integracji europejskiej, a zwłaszcza rozpoczętej fazy Brexitu Wielkiej Brytanii po 2016 roku oraz rosnącej roli państw regionu EŚ w kształtowaniu nowej koncepcji integracji europejskiej. Efektem badań będzie stworzenie koncepcji modelu nowej koncepcji integracji europejskiej, z uwzględnieniem budowania znaczenia i roli państw regionu EŚ w strukturach instytucjonalnej UE. Celem badań jest zrozumienie potrzeby stworzenia nowej koncepcji integracji europejskiej. W warstwie teoretycznej dokonano analizy znaczenia pozycji państw EŚ w rozwoju nowej koncepcji integracji europejskiej w odniesieniu do pozostałych regionów państw Unii Europejskiej. W warstwie empirycznej wykorzystano metodę analizy opisowej, w celu określenia koncepcji modelu matrycy instytucjonalnej UE tak, by móc określić zjawiska wpływające na zmianę koncepcji procesu integracji europejskiej. Wyniki badań umożliwią weryfikację potrzeb budowania nowej koncepcji projektu europejskiego na gruncie nowej sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich. Praktyczne zastosowanie badań koncepcyjnych pozwala stworzyć matrycę instytucjonalną UE w celu ustalenia, czy proces integracji europejskiej stanowi zjawisko zmian roli i znaczenia regionu państw EŚ.
EN
The research described in the article is an assessment of the essence of the phenomena affecting the change of the hitherto concept of the process of European integration and, in particular, the initiated phase of Brexit, the exit of Great Britain from the EU, after 2016, as well as the growing role of the states of the Central European region in the formation of a new concept of European integration. An effect of the research will be creation of a concept of a model of a new concept of European integration, taking into account building of the importance and role of the CE region’s states in the structures of the institutional EU. The aim of the research is to understand the need to create a new concept of European integration. In the theoretical layer, the author carried out an analysis of the importance of the position of the CE states in the development of the new concept of European integration vis-à-vis other regions of the EU member states. In the empirical layer, he used the method of descriptive analysis in order to determine the concept of the model of EU institutional matrix in such a way that it could be possible to determine the phenomena influencing the change of the concept of the process of European integration. The research findings will enable verification of the needs to build the new concept of the European project on the grounds of a new situation of the exit of Great Britain from the European structures. The practical application of conceptual research allows for setting up an institutional matrix of the EU for the purpose of determination whether the process of European integration is a phenomenon of the change of the role and importance of the region of CE states.

Year

Issue

Pages

25-37

Physical description

Contributors

References

 • Adamczyk A., Barburska O., Milczarek D. (2011), Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • Adamska A. (2017), Finansjalizacja a zmiana matrycy instytucjonalnej, „Finanse PAN”, nr 1(10).
 • Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska K., Michałowska-Gorywoda E. (2012), Integracje europejska w świetle Traktatu z Lizbony. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Broniszewski M. (2017), Europa Środkowa w koncepcjach biurokracji Unii Europejskiej, „Wschodnioznawstwo”, nr 3.
 • Cichocki M. (2014), Rola państw Europy Środkowej w Unii Europejskiej, OMP, Warszawa, http://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=341 [dostęp: 07.04.2018].
 • Doliwa-Klepacka A., Doliwa-Klepacki Z.M. (1999), Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej (z uwzględnieniem traktatu z Lizbony), Uniwesytet w Białymstoku, Białystok.
 • Domagała M. (2011), Geopolityczny wymiar europejskiej polityki sąsiedztwa. Inwazja unijnego świata na peryferie oraz inne systemy-światy, „Przegląd Geopolityczny”, T. 3.
 • Eberhard P. (2015), Mapa polityczna przyszłej Europy Środkowej według Władmira Żyrinowskiego, „Przegląd Geopolityczny”, T. 11.
 • Klimowicz M. (2010), Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, CeDeWu, Wraszawa.
 • Kuś A. (2009), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, KUL, Lublin.
 • Lach Z. (2014), Analiza poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego i potęgi państw Europy Środkowo-Wschodniej, „Przegląd Geopolityczny”, T. 9.
 • Lach Z. (2014), Polska Geopolityka w wymiarze subregionalnym, „Przegląd Geopolityczny”, T. 7.
 • Niżnika J. (red.) (2016), Unia Europejska w systemie geopolitycznym. Kierunki rozwoju systemu politycznego Unii Europejskiej, DW Elipsa, Warszawa.
 • North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sykulski L. (2013), Europa Środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z akademii obrony narodowej w Warszawie, „Przegląd Geopolityczny”, T. 6.
 • Traktat Lizboński (2018), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0033 [dostęp: 07.04.2018].
 • Verheugen G., Potočnik J. (2007), Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe, European Commission, Luxembourg, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/knowledge_transfe_07.pdf [dostęp: 07.04.2018].
 • Warsaw Economic Hub (2018), http://warsaweconomichub.pl/pl/ [dostęp: 07.04.2018].
 • Wojtaszczyk K.A., Wiśniewska-Grzelak J., Stawarz P., Biernacka-Rygiel A. (red.) (2015), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, ASPRA Warszawa.
 • Wojtaszczyk K., Nadolska J. (2015), Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania, ASPRA, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf203845-be1b-4154-98d8-3c140c6d5c45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.