PL EN


2015 | 14 | 2 | 269-280
Article title

O ścisłym przestrzeganiu praw w Rosji radzieckiej. Uwag kilka na marginesie uchwały VI Wszechrosyjskiego Nadzwyczajnego Zjazdu Rad

Content
Title variants
EN
On Strict Observance of the Law in Soviet Russia. A Few Remarks about the Resolution of the Extraordinary VI All-Russia Congress of Soviets
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article is an introduction to the primary source document – The resolution of the Extraordinary VI All-Russia Congress of SovietsOn strict observance of the law. My comments about this resolution relate in particular to understanding the development of the socialist legality in Soviet Russia and other aspects, which are related to attainment of total power by the Bolsheviks. I have paid particular attention to the system of People’s Control Commissions, state control and its evolution from the October Revolution to the establishment of the prosecutor’s supervision.
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
269-280
Physical description
Contributors
References
 • Baszkiewicz J.,Państwo, rewolucja, kultura polityczna, t. III, wstępem opatrz. H. Olszewski, Poznań 2009.
 • Butler W. E.,Soviet Law, London 1983.
 • Cappelletti M.,International Encyclopedia of Comparative Law. Volume XVI Civil Procedure. Chapter 1 Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, T¨ ubingen, Dordrecht, Boston, Lancaster 1987.
 • Czuma I.,Konstytucja Rosji Sowieckiej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1923, nr 1–6.
 • 40 лет советского права, t. I, red. О. С. Иоффе, Ленинград 1957.
 • Radzieckie prawo administracyjne, red. S.S. Studienikin, tłum. z ros., K. Biskupski, Warszawa 1953.
 • Davies N.,Europa, Kraków1999.
 • Fitzpatrick S., Rabinowitch A.,. Stites R.,Russia in the Era of NEP: Explorations in
 • Soviet Society and Culture, Bloomington 1991.
 • Глебов Н.,Наш основной закон: Разъяснение конституции Российской Социалистической Федеративной Республики, Москва 1918.
 • International Encyclopedia of Comparative Law, t. XVI Civil Procedure. Chapter 1 Introduction – Policies, Trends and Ideas in Civil Procedure, red. M. Cappelletti,B. G. Garth, T¨ ubingen, Dordrecht, Boston, Lancaster 1987.
 • Lenin W. I.,Państwo a rewolucja, przekł. Cz. Hulanicki, wstęp L. Kulczycki, Warszawa 1919.
 • Lityński A.,O pojmowaniu praworządności socjalistycznej w Polsce Ludowej„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2007, t. LIX, z. 1.
 • Lityński A.,O prawie cywilnym i karnym od Wieku Światła i Rozumu do spustoszonego stulecia, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2008, t. VI.
 • Lityński A.,Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Keczekian S. F.,Prawo socjalistyczne i jego źródła, b.d.
 • Klementowski M.,Powszechna historia ustroju, Warszawa 2012.
 • Новицкая Т. Е.,Использование дооктябрьских норм права в первый год Советской власти, „Правоведение” 1983, nr 3.
 • Pipes R.,Komunizm, Warszawa 2008.
 • Schmidt A. J.,Soviet Civil Law as Legal History: A Chapter or a Footnote? [w:]Revival of Privet Law in Central and Eastern Europe. Essays in Honor of F.J.M. Feldbrugge,red. G. Ginsburg, W.B. Simons, wyd. Brill 1996.
 • Smith S. A.,Red Petrograd. Revolution in the factories 1917–18, Cambridge 1983.
 • Smith S. A.,Petrograd in 1917: the view from below, [w:] Revolutionary Russia. New Approaches to the Russian Revolution, red. R.A. Wade, New York 2004.
 • Sójka-Zielińska K.,Drogi i bezdroża prawa, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
 • Stawarska-Rippel A., Państwowy arbitraż w ZSRR, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VIII.
 • Zbyszewski W. A.,Poglądy Lenina na Państwo, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1923, nr 7–9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bf350299-1a65-4649-9256-c5d991ec6ae5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.