Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 1(125) | 85-99

Article title

Alliteration as a Means to Reinforce Orality in Conrad’s Early Marlow Narratives.

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Joseph Conrad’s narratives featuring Marlow are composed as stories within stories, in which Marlow (the intradiegetic narrator) tells stories to his few listeners (the intradiegetic addresses). Critics have found analogies of these narratives with the Polish gawęda tradition and the English sailor’s yarn, both related to oral story-telling. This paper sets out to look at one literary device — alliteration — found in early works narrated by Marlow (Youth, Heart of Darkness, and Lord Jim), and to indicate that various effects achieved by alliterative phrases (onomatopoeic, emphatic, rhythmical, and autotelic) all contribute to this narrator’s status as an oral performer.

Keywords

Year

Volume

61

Issue

Pages

85-99

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

References

 • Adamowicz-Pośpiech Agnieszka (2005), The Mosaic Structure of “Lord Jim” [in:] Beyond the Roots: The Evolution of Conrad’s Ideology and Art, ed. W. Krajka, East European Monographs–Maria Curie-Skłodowska Univer-sity–Columbia UP, Boulder–Lublin–New York.
 • Anonymus (1900 [1973]), Review of “Lord Jim” [in:] Conrad: The Critical Her-itage, ed. N. Sherry, Routledge & Kegan Paul, London–Boston.
 • Baldick Chris (2001), Oxford Concise Dictionary of Literary Terms, Oxford UP, Oxford.
 • Bańko Mirosław (2008), Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, PWN, Warszawa.
 • Bańko Mirosław (2009), Słownik onomatopei, czyli wyrazów dźwięko- i ru-cho- naśladowczych, PWN, Warszawa.
 • Bolecki Włodzimierz (1981), Realistyczny i poetycki model prozy narracyjnej, “Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacje”, nr 6 (60).
 • Busza Andrzej (1966), Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustra-tions of the Influence of Polish Literature on His Work, “Antemurale”, no 10.
 • Conrad Joseph (1948a), Youth, Heart of Darkness, The End of the Tether: three stories, J.M. Dent and Sons, London.
 • Conrad Joseph (1948b), Lord Jim, J.M. Dent and Sons, London.
 • Conrad Joseph (1950), The Nigger of the “Narcissus”; Typhoon, Amy Foster, Falk, Tomorrow, J.M. Dent and Sons, London.
 • Conrad: The Critical Heritage (1973), ed. N. Sherry, Routledge & Kegan Paul, London and Boston.
 • Craig Randall (1981), Swapping Yarns: The Oral Mode of “Lord Jim”, “Conradi-ana”, no 13.
 • Cuddon J.A. (1991), The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin, London.
 • Czapliński Przemysław (1996), Nieepicki model prozy w literaturze najnow-szej, “Teksty Drugie”, no 5 (41).
 • Darasz Wiktor J. (2001), Perła po polsku, czyli próba przekładu pewnej poety-ki, “Język Polski”, no 4.
 • Dickens Charles (1940), A Christmas Carol, J.M. Dent & Sons, London.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (1993), ed. K. Polański, Zakład Naro-dowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Gillon Adam (1994), Imitations of Imitations: Conrad’s “Victory” and Nabo-kov’s “Lolita” [in:] A. Gillon, Joseph Conrad — Comparative Essays, ed. R. Brebach, Texas Tech UP, Lubbock, Texas.
 • Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz (1972), Zarys teorii literatury, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.
 • Hunter Allan (2014), Joseph Conrad and the Ethics of Darwinism: the Chal-lenges of Science, Routledge, London–New York.
 • Jabłkowska Róża (1961), Joseph Conrad, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Joseph Conrad: Critical Assessments (1992), ed. K. Carabine, Helm, Roberts-bridge.
 • Kujawska-Lis Ewa (2011), Marlow pod polską banderą. Tetralogia Josepha Conrada w przekładach z lat 1904–2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Lothe Jakob (1989), Conrad’s Narrative Method, Clarendon Press, Oxford.
 • Palmer John A. (1968), Joseph Conrad’s Fiction: A Study in Literary Growth, Cornell UP, Ithaca, New York.
 • Pszczołowska Lucylla (1997), Wiersz polski. Zarys historyczny, Wydawnictwo Leopoldinum, Wrocław.
 • Słownik terminów literackich (2000), ed. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, 3rd. edition, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Szczypien Jean M. (2017), “Sailing toward Poland” with Joseph Conrad, Peter Lang, New York.
 • Śniecikowska Beata (2008), “Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji pol-skiego futuryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wro-cław.
 • Tarnawski Wit (1972), Conrad. Człowiek — pisarz — Polak, Polska Fundacja Kulturalna, London.
 • The Cambridge Guide to Literature in English (1988), ed. I. Ousby, Guild Pub-lishing, London.
 • Tsur Reuven (2008), Toward a Theory of Cognitive Poetics, Sussex Academic Press, Brighton, Portland.
 • Ujejski Józef (1936), O Konradzie Korzeniowskim, Dom Książki Polskiej, War-szawa.
 • Wake Paul (2007), Conrad’s Marlow: Narrative and Death in „Youth”, Heart of Darkness, Lord Jim and Chance, Manchester UP, Manchester.
 • Watt Ian (1981), Conrad in the Nineteenth Century, University of California Press, Berkeley–Los Angeles.
 • Wyka Kazimierz (1946 [1969]), Czas powieściowy [in:] idem, O potrzebie hi-storii literatury. Szkice polonistyczne z lat 1944–1967, PIW, Warszawa.
 • Zabel Morton Dauwen (1958), Introduction [in:] J. Conrad, Lord Jim, Riverside Press, Cambridge, Mass.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf435980-c49e-43ee-99ac-cd34ba2f4acb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.