Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(36) | 161-169

Article title

Determinanty kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa rolniczego

Content

Title variants

EN
Determinants of organizational culture in agricultural enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z kulturą organizacyjną. Praca powstała na podstawie wyników studiów empirycznych, polegających na badaniach jakościowych z wykorzystaniem metody studium przypadku. Analiza wartości i norm, które leżą u podstaw kultury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa rolnego, pozwala stwierdzić, że stanowią one istotny czynnik wpływający na konkurencyjność fi rmy. Odpowiednie kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyja proinnowacyjnym zachowaniom pracowników i budowaniu atrakcyjnego wizerunku fi rmy. Rozważania związane z kulturą organizacji ukazały wielowymiarowość znaczenia tego pojęcia oraz jak duży wpływ może ona wywierać na funkcjonowanie i efektywność przedsiębiorstwa
EN
This article presents selected issues related to the problem of organizational culture. The work is based on the results of empirical research involving qualitative investigations using the case study method. It examines the values and norms defi ning the organizational culture of selected agricultural enterprises. It was found that the values and norms are an important factor in the competitiveness of a company. Appropriate shaping of the organizational culture promotes proinnovative behavior of employees and builds an attractive image of the organization. Considerations related to the culture of the organization revealed the importance of the multidimensionality of this concept. In addition, organizational culture can have a big impact on functioning and effectiveness of a company.

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Farm Frites Poland Dwa sp. z o.o.

References

 • Aniszewska, G., Gielnicka, I. (1999). Firma to ja, firma to my.Poradnik kultury organizacyjnej fi rmy (s. 44–57). Gdańsk:Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr.
 • Bagieński, S. (2010). Zasób organizacyjny rolniczej spółdzielni produkcyjnej – studium przypadku. Rocz. NaukRoln. Ser. G, 97, 3, 20–29.
 • Baum, R. (2000). Przesłanki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Rocz. Nauk. SERiA, II, 5, 42–47.
 • Baum, R. (2004). Analiza instrumentów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA, VI, 3,7–12.
 • Baum, R., Śleszyński, J. (2009). Nowe funkcje rolnictwa –dostarczanie dóbr publicznych. Rocz. Nauk. SERiA, XI,2, 19–23.
 • Cameron, K. S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna– diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących (s.28–59). Kraków: Ofi cyna Ekonomiczna.
 • Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych (s. 126–141). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Kroeber, A., Kluckhohn, C. (1952). A Critical Review of Concepts Definitions. Papers of the Peabody Museum of Archaeology and Ethnology (t. 47, z. 1, s. 56–57). Cambridge,Massachusetts: Harvard University.
 • Matyja-Gajewska, M. (2012). Ekonomiczne i społeczne czynniki działalności rolniczych spółdzielni produkcyjnych w województwie opolskim. Autoreferat rozprawy doktorskiejm(s. 13–14). Wrocław: UE we Wrocławiu.
 • Nogalski, B. (1998). Kultura organizacyjna. Duch organizacji (s. 33). Bydgoszcz: Oficyna OPO.
 • Pepliński, B. (2009). Agrobiznes. Podstawy ekonomiki (s. 370–371). Warszawa: WSiP.
 • Peszko, P. Kultura organizacyjna fi rmy. Pobrane 29 września 2014 z: http://artelis.pl/artykuly/489/kultura-organizacyjna-firmy.
 • Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership (s. 5–12). San-Francisco: Jossey-Bass.
 • Sikorski, C. (2002). Kultura organizacyjna (s. 4). Warszawa:C.H. Beck.
 • Zbiegień-Maciąg, L. (1999). Kultura w organizacji (s. 15). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf534db8-39a8-4c1a-81d0-b0ece15c05ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.