Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6(42) | 4 | 7-31

Article title

Wartości chrześcijańskie a przystosowanie i niedostosowanie społeczne współczesnego młodego pokolenia

Authors

Title variants

EN
Christian Values in Relation to Social adjustment and Maladjustment of the Contemporary Youth

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wartości odgrywają ważną rolę w życiu każdego człowieka, przy czym ważną sprawą jest, jakie wartości człowiek przyjmuje oraz jaką ma ich hierarchię. W chrześcijaństwie u podstaw przyjmowania wartości leży zrozumienie ich treści oraz znaczenia dla integralnego rozwoju osobowego i tworzenia dobra wspólnego. Należy więc zwrócić szczególną uwagę, aby młode pokolenie świadomie przyjmowało wartości chrześcijańskie, ukazując ich walor i mądrość oraz korzyści indywidualne i społeczne z ich przyjęcia (akceptacji) i praktycznego wcielania wżycie. Młodość jest szczególnym okresem życia i należy zmierzać, aby ona świadomie akceptowała wartości chrześcijańskie, tłumacząc ich sens, wyjaśniając znaczenie i uzasadniając życiowym doświadczeniem. Ważne jest, aby młodzi ludzie samodzielnie uznawali ewangeliczne wartości, przyjmowali je i czynili z nich cząstkę swojej osobowości. Takie postępowanie ułatwi młodym ludziom przystosowanie społeczne do wartościowych społeczności i ochroni od niedostosowania społecznego.
Values are important in everyone's life. It is equally important to choose one's values and build their hierarchy for personal growth. In the Christian optics, the motivation for the choice of values lies in understanding them and in recognizing their role in integral personal and social development. It is of utmost importance to make the youth consciously accept Christian values by revealing their merits for personal and social growth. It is important to show the merits of accepting the values and of their practical application in life. Youth is a period of life when Christian values should be promoted by explaining their sense and supporting it by real life experiences. It is vital that young people learn to recognize evangelical values on their own, accept them and make them inherent in their personality. This kind of approach can help young people become members of valuable communities, preventing their social maladjustement.

Year

Volume

Issue

4

Pages

7-31

Physical description

Contributors

author
 • Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

References

 • Buczyńska - Garewicz H.: Znak, znaczenie, wartość, Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza 1975.
 • Denek K.: Wartości i cele edukacji szkolnej, Poznań–Toruń: Wydawnictwo EDYTOR 1994.
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. VII, red. E. Różycka, J. M. Śnieciński, Warszawa: Wydawnictwo „Żak” 2005.
 • Florek A.: Przystosowanie szkolne uczniów w pierwszych latach nauki w szkole podstawowej i niektóre jego uwarunkowania, „Psychologia Wychowawcza” 1983, nr 4.
 • Gajda J.: Wartości w życiu człowieka, Lubin: Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1997.
 • Gańczarczyk A.: Orientacje życiowe młodzieży w warunkach transformacji ustroju, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1994.
 • Grzegorzewska M.: Pedagogika specjalna (skrypt wykładów), Warszawa: PIPS 1964.
 • Hilgard E. R.: Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: PWN 1967.
 • Jeruszka U.: Problemy metodyki badań nad wartościami uczniów szkół zawodowych dla młodzieży, w: Z badań w pedagogice nad wartościami, red. W. Furmanek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.
 • Jusiak R.: Refleksje o świecie wartości nauczycieli w kontekście transformacji ustrojowej w Polsce, „Studia Sandomierskie”. Teologia-Filozofia-Historia 9(2002).
 • Jusiak R.: Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych i religijnych w Polsce. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
 • Jusiak R.: Współczesny fenomen polskiej pobożności ludowej, „Myśl Ludowa” 1(2009).
 • Kazubowska U.: Rodzina jako najważniejsza przestrzeń kształtowania się systemu wartości i tożsamości dziecka, w: Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, red. W. Muszyński, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010.
 • Kłoskowska A.: Socjologia kultury, Warszawa: PWN 1981.
 • Kojs W.: Działanie edukacyjne jako wartość i wskaźnik wartości- wybrane kwestie metodologiczne i pedagogiczne, w: Z badań w pedagogice nad wartościami, red. W. Furmanek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006.
 • Kołodziej A.: Rola grup w procesie przystosowania jednostki, „Psychologia Wychowawcza” 1973, nr 2.
 • Mały słownik etyczny, red. S. Jedynak, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta 1994.
 • Marody M.: Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa: PWN 1976.
 • Michałowski S.: Pedagogia wartości, Bielsko-Biała: Wydawnictwo DEBIT 1993.
 • Mielicka H.: Socjologia wychowania – wybór tekstów, Kielce: Wydawnictwo Stachurski 2000.
 • Newcomb, Social Psychology, New York 1970.
 • Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny, Toruń: Wydawnictwo Graffiti BC 1997.
 • Ossowski S.: Dzieła, t. III: Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa: PWN 1967.
 • Ostrowska K.: W poszukiwaniu wartości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 1994.
 • Pospiszyl K., Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa: PWN 1985.
 • Przetacznikowa M., Kaiser J.: Czynniki emocjonalne i społeczne w rozwoju przystosowania człowieka do środowiska, w: Czynniki rozwoju człowieka, red. N. Wolański, Warszawa: PWM 1972.
 • Reber A. S.: Słownik psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2000.
 • Rokeach M.: The Nature of Human Values, New York 1973.
 • Słownik psychologiczny, red. W. Szewczuk, Warszawa: Wiedza Powszechna 1979.
 • Stępień A. B.: Wstęp do filozofii, Lublin: Wydawnictwo KUL 2001.
 • Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN 1972.
 • Szymański M. J.: Młodzież wobec wartości, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 1998.
 • Świda H.: Pojęcie wartości i jej znaczenie dla funkcjonowania osobowości, w: Młodzież a wartości, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1979.
 • Talarczyk M.: Znaczenie wartości, „Wychowawca” 2004, nr6.
 • Turowski J.: Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin: TN KUL 1994.
 • Wawro F. W.: Współczesne elity a wartości i kwalifikacje, w: Społeczne światy wartości. Księga pamiątkowa z okazji 70. Jubileuszu prof. dr hab. Józefa Styka, red. A. Kolasa-Nowak, W. Misztal, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012.
 • Wawro F. W.: Kierunki wartościowania młodzieży licealnej w kontekstach społecznych, w: Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, red. F. W. Wawro, Lublin 2008.
 • Wawro F. W.: Wybory wartościujące polskiej młodzieży na emigracji: Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych, red. F. W. Wawro, Lublin 2008.
 • Wawro F. W.: Wartości i plany życiowe młodzieży w świetle badań, w: Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.
 • Wysocka E.: Młodzież a wartości. Rozbieżność interpretacji wartościowania młodzieży w świetle odmiennych perspektyw teoretycznych i metodologicznych, w: Z badań w pedagogice nad wartościami, red. W. Furmanek, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006.
 • Żygulski K.: Wartości i wzory kultury, Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ 1975.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf5ac479-f27e-4a8f-9014-a554aeed0b4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.