Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 8(44) | 1 | 47-62

Article title

Sytuacja wdowy i rodziny po samobójczej śmierci ojca

Authors

Title variants

EN
The Situation of the Widow and the Family after the Father's Death by Suicide

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule został poruszony problem samobójczej śmierci ojca i wiążące się z tym samotne rodzicielstwo matki. Celem rozważań jest przybliżenie problemów, jakie mogą pojawić się w rodzinie po tragedii samobójstwa. W Polsce w 2014 roku 5237 mężczyzn dokonało zamachu samobójczego zakończonego zgonem, co stanowi aż 1668 przypadków więcej niż w 2012 roku. Przytaczając dane statystyczne, możemy wnioskować o wzroście liczby samobójstw w Polsce w ostatnich dwóch latach. Konsekwencją podjęcia przez mężczyznę decyzji o samobójstwie jest zadanie cierpienia jego rodzinie. Samobójstwo staje się zaprzeczeniem istnienia. Ojciec, który decyduje się na akt samounicestwienia, często znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Zamach samobójczy zakończony zgonem rozpoczyna proces żałoby u bliskich. Wdowa i osierocone dzieci doświadczają nagłej, nieoczekiwanej śmierci bliskiej osoby. Pojawia się wtedy pytanie: Dlaczego to się stało? Przed rodziną staje zadanie rozwiązania osobistych więzi łączących bliskich ze zmarłym i próba zaakceptowania zaistniałej sytuacji. System rodzinny ulega zmianie, następuje modyfikacja podziału obowiązków i ról w rodzinie. Zmienia się sposób komunikacji w rodzinie, zmieniają się rytuały rodzinne. Na wdowę spada odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb dzieci, począwszy od opieki i wychowania, ale także za zapewnienie bytu materialnego. Kobiety nieaktywne zawodowo starają się podjąć pracę, aby zapewnić stabilność finansową, co również oddziałuje na zmiany w aktywności rodziny. Śmierć męża wiąże się z zerwaniem relacji małżeńskiej. Brak kontaktu z drugą osobą, brak relacji opartej na miłości może pogłębiać samotność kobiety. Staje przed nią decyzja o wyborze nowego partnera, która jest rozpatrywana w kategoriach dobra całej rodziny. U owdowiałej kobiety mogą wystąpić problemy zdrowotne, emocjonalne, a nawet izolowanie się od społeczeństwa. Samotne rodzicielstwo staje się wyzwaniem dla kobiety. Ważne jest udzielenie przez matkę wsparcia dzieciom. Zjawisko samobójstwa jest problemem społecznym w naszym kraju. Rodziny, po doświadczeniu takiej tragedii, potrzebują wsparcia, towarzyszenia w cierpieniu, w bólu po stracie.
EN
The article is taking the problem of suicide death of father and the consequent single parenthood. The aim of the discussion is to present the problems that may arise in the family after the tragedy of suicide. In Poland in 2014 5237 men committed suicide, which accounts for as much as 1668 cases more than in 2012. Quoting statistical data, we can infer about the increase in the number of suicides in Poland in the last two years. The consequence of a decision taken by a man about suicide, it becomes the task of the suffering of his family. Suicide becomes a denial of existence. The father who decides to act of self-destruction, is often located in very difficult circumstances. Fatal suicide begins the process of mourning at the close family. The widow and orphaned children experience a sudden, unexpected death of a loved one. The question then arises: Why did this happen? The family has to loosen the personal ties between them and the dead and try to accept the situation. Family system changes, followed by a new division of responsibilities and roles in the family. A change in the method of communication between family members, changes in family rituals. For the widow it is the responsibility to meet the needs of children, ranging from health and education, but also to provide material being. Women inactive try to work to ensure financial stability, which also affects the changes in the activity of a family. The death of her husband, then breaking the marriage relationship. No contact with another person, no relationship based on love can deepen woman's loneliness. It stands in front of her decision to choose a new partner, which is considered good for the whole family. At widowed women may experience health problems, emotional and isolation from society. Lone parenthood is a challenge for a woman. It becomes important to provide support to children by their mother. The phenomenon of suicide is a social problem in our country and family after experiencing such a tragedy needs support.

Year

Volume

Issue

1

Pages

47-62

Physical description

Contributors

author
 • doktorantka w Instytucie Pedagogiki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Felber M., Jak sobie poradzić ze śmiercią współmałżonka, Kraków: Wydawnictwo WAM 2004.
 • Graniewska D., Krupa K., Balcerzak-Paradowska B., Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1986.
 • Herbert M., Żałoba w rodzinie: jak pomóc cierpiącym dzieciom i ich rodzinom, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005.
 • Hołyst B., Kryminologia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1989.
 • Hołyst B., Suicydologia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2002.
 • Jarosz M., Samobójstwa. Dlaczego teraz?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 • Keirse M., Piętno smutku. Słowa otuchy dla tych, którzy cierpią, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen” 2005.
 • Keirse M., Smutek dziecka. Jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen” 2005.
 • Keirse M., Smutek, strata, żałoba. Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym?, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „Polwen” 2004.
 • Lachowska B., Dzieci osób owdowiałych. Analiza pedagogiczna, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1998.
 • Novak Y., Poradnictwo i terapia w okresie żałoby, w: B. Hołyst (red.), Człowiek w sytuacji trudnej, Warszawa: PTHP 1991, s. 177-182.
 • Ogryzko-Wiewiórowska M., Rodzina i śmierć, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1994.
 • Ogryzko-Wiewiórowska M., Rodzina w obliczu śmierci. Studium socjologiczne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 1992.
 • Prolong J., Samobójstwo i co dalej?, Poznań: W drodze 2013.
 • Siwińska E., Pracownik socjalny w obliczu sytuacji rodziny w żałobie, w: M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, Kraków: Impuls 2010, s. 85-91.
 • Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa: PWN 1970.
 • Wiśniewska E., Sendecka E., Marcysiak M., Oblicza śmierci, w: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, B. Jankowiak (red.), W drodze do brzegu życia, t. IV, Białystok: AM 2008, s. 35-45.
 • Zwoliński A., Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf5c3ff3-4635-48ef-8074-9cddc9b9bbf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.