Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 4(56) | 79-88

Article title

Waloryzacja murowo-ziemnych obiektów pofortecznych – tło problemu

Authors

Content

Title variants

EN
The valuation of the wall-earth fortress facilities – background of the problem

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Istnieje dużo przykładów na brak wiedzy o typach, funkcjonowaniu i zasadach ochrony dzieł fortyfikacyjnych – skutkujący znacznymi błędami konserwatorskimi w zakresie ich rewaloryzacji: wprowadzania współczesnych funkcji i form architektonicznych. Dlatego podstawą rozpoczęcia prac inwestycyjnych musi być obiektywna waloryzacja istniejących obiektów: ich autentyzmu, stopnia zachowania itp. Niniejszy tekst dotyczy tej problematyki i sygnalizuje kierunki postępowania konserwatorsko-projektowego. Artykuł powstał w efekcie autorskich badań terenowych i bibliograficznych zagadnienia wartościowania zabytków architektury. Zarysowano w nim tło problematyki waloryzacji murowo-ziemnych obiektów pofortecznych. Na podstawie badań: 1) rozpoznano historyczne formy umocnień oraz rodzaje budulca, z jakiego je wykonywano, 2) identyfikowano pozostałości umocnień ziemnych oraz ich stopień i stan zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem Fortu Cze (Piłsudskiego), 3) wyodrębniono potencjalne wartości omawianej kategorii dziedzictwa architektonicznego. Na zakończenie przedstawiono negatywny konserwatorsko przykład adaptacji Fortu Cze (Piłsudskiego), przekazujący nieprawdziwy obraz historycznego obiektu.
EN
There are many examples of the lack of knowledge about the types, functioning and principles of protection of fortification works – resulting in significant conservation errors in their revalorisation: the introduction of contemporary functions and architectural forms. Therefore, the basis for commencing investment works must be the objective valorisation of the existing objects: their authenticity, degree of preservation, etc. This text concerns this issue and signals the directions of conservation and design proceedings. The article was written as a result of original field and bibliographical research on the issue of architectural monuments valuation. The background to the problem of valorization of brick and earth post-fortifications objects has been drawn. On the basis of research: 1) historical forms of fortifications were identified and the types of building material from which they were made, 2) the remains of earth fortifications were identified as well as their degree and state of preservation, with particular emphasis on Fort Cze (Piłsudski), 3) the potential values of the discussed architectural heritage category were distinguished. At the end, a negative conservator’s example of the adaptation of Fort Cze (Piłsudski), conveying an untrue image of a historical object, was presented.

Journal

Year

Issue

Pages

79-88

Physical description

Contributors

References

  • Zawieska D., Markiewicz J., Wykorzystanie nowoczesnych technik fotogrametrycznych w inwentaryzacji zabytkowych obiektów dziedzictwa kultury – potencjał i ograniczenia, referat wygłoszony na konferencji „Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń”, 24 listopada 2015 r. Warszawa, UKSW. Streszczenia umieszczone w materiałach konferencyjnych, Warszawa 2015.
  • Głuszek C., Rewaloryzacja zabytkowych fortyfikacji przełomu XIX wieku w Polsce. Architektura współczesnych uzupełnień, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2013.
  • Tomaszewski A., Materialne i niematerialne wartości dóbr kultury w tradycji i nauce zachodniej, [w:] A. Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa, E. Święcka (wyb. i oprac.), Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012, 51–69.
  • Rouba B.J., Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej, [w:] B. Szmygin (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, Fundacja Politechniki Lubelskiej, Lublin–Warszawa 2012, 201–208.
  • Szmygin B., Propozycje założeń do systemu wartościowania zabytków architektury – podmiot, przedmiot, status wartości, [w:] B. Szmygin (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, 187–196.
  • Krawczyk J., Kryteria i metody wartościowania zabytków architektury, [w:] B. Szmygin (red.), Wartościowanie zabytków architektury, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, 139–146.
  • Molski P., Funkcja – atrybutem wartości i ochrony zabytku, [w:] B. Szmygin (red.), Wartość funkcji w obiektach zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Muzeum Pałac w Wilanowie, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014, 189–194.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf609dad-999c-45a7-b3c5-2f24fdea7635
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.