Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 4(6) | 5-18

Article title

Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych

Content

Title variants

EN
The Circumstances of Carrying on Effective Health Policies in Developed Countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki zdrowotnej w krajach rozwiniętych. Wbrew postulatom urynkowienia sfery opieki zdrowotnej, głoszonym na fali nowego zarządzania publicznego, ochrona zdrowia zachowała swój specyficzny, publiczny charakter. Istotne znaczenie należy przypisać w tym kontekście zabezpieczeniu zdrowotnemu, traktowanemu z jednej strony jako fundamentalny cel współczesnych systemów zdrowotnych, z drugiej zaś istotny motyw zaangażowania państw w finansowanie opieki zdrowotnej. Poszerzanie zabezpieczenia zdrowotnego w dużej mierze opiera się na środkach publicznych, w wielu przypadkach transferowanych metodą budżetową. Stąd prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne mają jedynie uzupełniający charakter i nie mogą być postrzegane jako rzeczywista alternatywa publicznych źródeł finansowania opieki zdrowotnej. W analizach systemów zdrowotnych niezbędne jest kompleksowe podejście, uwzględniające różne aspekty systemu ochrony zdrowia, nie zaś wyłącznie dotyczące źródeł finansowania i mechanizmów alokacji środków.
EN
The article concerns the circumstances of carrying on effective health policies in developed countries. Contrary to the ideas of marketization of medical care promoted in accordance with new public management, health care retained its specific, public character. The essential significance in this regard can be attributed to health protection which should be treated on the one hand as a fundamental goal of contemporary health systems, and on the other - as a decisive motive of state involvement in health care financing. The possibility of broadening health protection depends to a large extent on public resources, in many cases transferred by budgetary methods. Hence private voluntary health insurance may be only of a supplementary character and can not be regarded as a real alternative to public financing. When analysing health systems, a comprehensive approach is indispensable, with various aspects of health systems, not only these concerning financial sources and allocation mechanisms being taken into consideration.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Białynicki-Birula P. (2007). "Funkcjonowanie współczesnych modeli ochrony zdrowia", Zeszyty Naukowe UEK, nr 759.
 • Bosworth B. (2001). productivity in the Services Sector", w: R.M. Stern (red.), Services in the international economy. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Busse R., Schreyógg J., Gericke Ch. (2007). "Analyzing Changes in Health Financing, Arrangements in High-Income Countries", HNP Discussion Paper World Bank, luty.
 • Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C. (2000). Zdrowie publiczne. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo "Vesalius".
 • Izdebski H. (2007). "Od administracji publicznej do public governance", Zarządzanie publiczne, nr 1.
 • Hausner J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kutzin J. (2000). "Towards Universal Health Care Coverage, A Goal-oriented Framework for Policy Analysis", HNP Discussion Paper World Bank, lipiec.
 • Newhouse J.P. (1992). "Medical Care Costs. How Much Welfare Loss? "Journal of Economic Perspectives, t. 6, nr 3.
 • OECD (2007). The OECD Health Data, październik.
 • OECD (2004). The OECD Health Project Private Health Insurance in OECD countries. Paris: OECD.
 • Pearson M., Martin J.P. (2005)."Should We Extend the Role of Private Social Expenditure?", OECD Social Employment and Migration Working Papers, nr 23.
 • Tapay N., Colombo F. (2004). Private Health Insurance in OECD Countries: The Benefits and Costs for Individuals and Health Systems (rozdział 6). Paris: OECD.
 • Triplett J. (2001). .What's Different about Health: Human Repair and Car Repair in National Accounts", w: E. Berndt, D. Cutler, Medical Care Output and Productivity. Chicago: University of Chicago Press.
 • Włodarczyk O, Poździoch S. (2001). Systemy zdrowotne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Włodarczyk W. (1996). Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym. Łódź-Kraków-Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius".

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf73b957-d7fd-42f1-b9ad-6b9e08d8ae2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.